VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > DFI Lanparty UT nF590 SLI-M2R/G - OverclockerĂąm zemì zaslĂ­bená
Nepřihlášený návštěvník

DFI Lanparty UT nF590 SLI-M2R/G - Overclockerùm zemì zaslíbená

DFI Lanparty UT nF590 SLI-M2R/G

Velmi oblíbená série desek Lanparty od firmy DFI má díky špièkové kvalitì provedení a nekompromisnímu výkonu již léta poèetný kruh fanouškù, kteøí nedají na tyto výrobky dopustit. Asi nejvìtší obliby si získaly v dobì, kdy byl socket 939 na vrcholu a tyto desky pøedstavovaly to nejlepší, co jste mohli procesorùm od AMD dopøát. Po uvedení patice AM2 však DFI nepøišla narozdíl od konkurenèních firem Asus a MSI s uceleným portfoliem desek a naopak se držela spíše stranou. Tìžko øíct, zda-li èekala na správný okamžik, èi spíše potøebovala více èasu na vývoj,... Jisté však je, že èekání na novou øadu se vyplatilo a vlajková loï DFI Lanparty UT nF590 SLI-M2R/G usiluje o post nejlepší desky pro socket AM2. Taková deska si jistì zaslouží bližší pozornost, takže si ji pojïme spoleènì pøedstavit.

Už na první pohled poznáte výjimeènost desky – konstruktéøi se totiž rozhodli prohodit paticei procesoru s pamìovými sloty, a tak se procesor pøi osazení nachází v levé èásti skøínì a pamìové moduly naopak nalevo, pod zdrojem. Tento na první pohled podivný návrh má však nesporné výhody oproti standartnímu umístìní, zejména co se týèe chlazení a celkového obìhu vzduchu ve skøíni, kterému výraznì napomáhá a jedná se tak o výborné øešení. I pøi bližším ohledání se dostaví pocit, že návrh desky je snad geniální - umístìní všech komponent je naprosto ideální a vše je promyšleno do nejmenšího detailu, nikde nic nepøekáží a vše je na svém, logickém místì. Ostatní výrobci se zkrátka mají od DFI ještì hodnì co uèit. Co ale možná øadu lidí udiví, je chlazení èipové sady – v dobì kdy i vìtšina levných desek využívá zcela pasivní chlazení je aktivní chladiè skuteènì velkým pøekvapením. V DFI na to ale šli od lesa a místo malého hluèného vìtráèku osadili speciální, na magnetickém polštáøi se vznášející mini-vìtráèek, který není vùbec slyšet. Teplota chipsetu je tak udržována na dobrých hodnotách a pøitom je chlazení stejnì tiché, jako pøi použití pasivní technologie – jak se øíká: „Vlk se nažral a koza zùstala celá“. Mimochodem zapomnìl jsem zmínit specialitu produktù Lanparty, která možná zùstává nìkterým lidem skryta – komponenty na desce jsou citlivé na UV svìtlo a tak je tato deska vhodným kandidátem pro osazení do skøíní s prùhlednými boènicemi.

Jak je už podle názvu zøejmé, jako èipová sada byla zvolena v souèasnosti nejvýkonnìjší nForce pro AM2 – nForce590SLI. Díky ní je k dispozici øada nadstandardních doplòkù a funkcí . BIOS je jak se na špièkový motherboard sluší a patøí velice kvalitní a nabízí královské možnosti pøetaktování. Budoucí majitelé se mohou tìšit i na POST displej a tlaèítka power a reset pøímo na desce.

DFI Lanparty UT nF590 SLI-M2R/G je skuteènì kvalitní poèin, který nenechá žádného overclockera chladným. Nabízí skvìlý výkon a opravdu vysoké pøetaktování a konkurenci nasadila laku hodnì vysoko a zatím tìžko najdete lepší desku pro AM2. Její možnosti sice nevyužijí zdaleka všichni uživatelé a také ne všichni jsou ochotni investovat do základní desky 6000Kè, pro fajnšmekry vlastnící procesory od AMD a kteøí nemají hluboko do kapsy je ale jasnou volbou.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 09.02.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 4542x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ