VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > PlayStation 3
Nepihlen nvtvnk

PlayStation 3

PlayStation 3 byl uveden v loòském roce v Americe a Japonsku a teï se koneènì doèkal i Evropský kontinent. Názory na tuto novou herní konzoly jsou rozporuplné, jedni tvrdí, že je konzole drahá, jiní tvrdí zase, že je nedostatek her. Naopak PS3 pøišlo s mnoha inovacemi.

PlayStation 3 - pøevzato z http://img.ihned.cz/attachment.php/12961210/ast8BD7HIJKLMNOjPQWbcdfqryzSw2AV/digiweb-playstation3-pic1.jpg

PlayStation 3 vychází ve dvou variantách. První varianta je má pouze 20GB, tato verze je samozøejmì i levìjší, druhá dražší varianta vychází s 60GB, èteèkou karet a samozøejmì bezdrátovým WiFi rozhraním. U levnìjší verze se, ale naskýtá otázka zdali do Evropy vùbec pøijde. Firma SONY prodává své výrobky pod cenou a spoléhá na to, že si každý majitel herní konzole koupí alespoò deset her a nìjaké Blu-ray filmy. Proto je výhodnìjší, když si uživatelé koupí dražší variantu, kde firma SONY prodìlá na každém prodaném kusu „jen“ 6 000Kè.

Konzole o nìco málo vìtší než Xbox 360, konstrukce je však o nìco málo lepší. Kvalitnìjší na vržení a pøesnost zapadajících dílù pùsobí velice efektivnì. Pøední panel herní konzole je vybaven mechanikou Blu-ray. Tato mechanika není vybavena normálním vyjíždìním vozíkem, ale slot-in. Hluènost PlayStatinon 3 není vysoká, naopak je velice nízká, oproti Xbox 360 kde hladina zvuku pøesahuje poslouchatelnou mez. Ovládání konzole je identické s pøedchozími verzemi. Jednu hru mùže hrát až sedm hráèù, díky možnosti pøipojení sedmi ovladaèù.

Ovládání PS3 zvládne každý

Jednoduchá navigace, hlavní vodorovné ikony doplnìné o svisle rozbalovací nabídkou, kde se nachází podvolby. Na tento styl navigace si rychle zvyknete. Bohužel pøi požití menu nebylo možné použít joystick, uživatel je nucen používat smìrové šipky. V porovnání s navigací Xbox 360 je navigace hùøe øešena.

Dùvody pro koupení PlayStation 3

Samozøejmì hlavním dùvodem jsou hry. Do Evropy se dostalo her ovšem trochu poskrovnu pouze 30. Tak doufejme, že se to èasem zpraví. Pozoruhodné je, že nìkterého hry pouze zmìnily název ale pøitom jsou to samé v bledìmodrém pro Xbox 360. Vývoj her ovšem bude pokraèovat. Díky drobnému zaspání ze strany firmy SONY se firma Microsoft pokusila vyjednávat s vývojáøi her a vyjednávání se podaøilo. Vývojáøi pøislíbily za drobné finanèní podpory ze strany Microsoft nìjaké ty hry, a tak se Xbox 360 stává silným hráèem na tomto trhu.

PlayStation 3 - pøevzato z http://www.evolucion2000.com/eshop/catalog/images/playstation-3-gde.jpg

Závìr

Hlavním trhákem u PS3 je mechanika Blu-ray. Dalším klíèovým prvkem je osazení jediným nejnovìjším konektorem HDMI 1.3. Toto znamená, že uživatel divák i na PlayStation 3 zažije velice kvalitní a realistický pocit pøi sledování filmu. Navíc i ušetøí než kdyby si byl nucen kupovat HD DVD pøehrávaè. Chybìjící pøijímaè infra záøení znemožòuje použití normálního ovladaèe, èlovìk si pak musí zakoupit speciálnì upravená ovladaè vysílající signál pøes rozhraní Bluetooth. Vyhlídka do budoucna je asi taková, že cena za kterou je momentálnì konzole prodávána se bude delší dobu držet.

Klady a zápory

  • + krásný design
  • + rozhraní Bluetooth
  • - vyšší cena
  • - nedostatek her
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 11.04.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4496x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ