VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Genius ErgoMedia R800
Nepihlen nvtvnk

Genius ErgoMedia R800

Genius ErgoMedia R800

Pohodlí, ergonomie a kvalita pro vaše ruce

Bez klávesnice a myši se pøi používání poèítaèe neobejdeme, jedná se tak o velice dùležitý prvek, který bychom nemìli pomíjet. Mnoho uživatelù to ale bohužel dìlá – používají levné sety za 200Kè a lepší klávesnice jim vìtšinou pøijde jako naprostá zbyteènost. Kvalitní set nám ale mùže poskytnout nejenom vìtší pohodlí a celkovì lepší ergonomii, ale i praktické funkce navíc, které mohou práci s poèítaèem výraznì urychlit. Pojïme se tedy na jeden z tìchto kouskù podívat blíže.

ErgoMedia R800 je bezdrátový set støední tøídy od známé firmy Genius. Musím øíct, že jsem døíve k této znaèce nemìl pøíišnou dùvìru, tato klávesnice mùj názor ale naprosto obrátila - kvalitou zpracování se minimálnì rovná cenovì srovnatelným výrobkùm od Logitechu nebo Microsoftu. Set má matnì èerno-støíbrnou barvu, jen na klávesnici najdeme ještì leskle èerný pruh.

Genius ErgoMedia R800

Zaènìme klávesnicí - možná má na nìkoho trochu vìtší rozmìry, je to ale pøijatelná daò za pohodlné a velké klávesy a velký poèet funkèních tlaèítek. Jak jste si na obrázku zaruèenì všimli, je v pùlce lehce rozlomená (odtud název Ergo), kromì protažených kláves má i rozpùlený mezerník. Øada lidí se však tìchto klávesnic bojí a zavrhují je, protože nepíšou všemi deseti. Já jsem mezi nì také patøil, nakonec se ale ukázalo, že na tomto rozložení není vùbec nic špatného, ba naopak. Hlavnì rozpùlený mezerník mi velice vyhovuje.

Klávesy mají nízký zdvih, tak akorát pro naprosto pohodlné psaní. Navíc jsou velice tiché, což se právì u nižších zdvihù moc èasto nestává. Oceòuji také velký Enter, øada dnešních klávesnic používá jen jednoøádkový Enter, který je pro èasté používání znaènì nevyhovující. Postìžovat si naopak musím na klávesu Backspace – té se bohužel neduh v podobì zmenšení již nevyhnul. Slyšel jsem také záporné ohlasy ohlednì malých kláves ESC a F1-F12, ty ale považuji za naprosto nemístné – naopak, tím že jsou užší se výraznì lépe a jistìji tisknou. Vzhledem k tomu že je klávesnice oznaèena jako multimedální, obsahuje i øadu tlaèítek navíc – celkem jich na ní nalezneme 32 z toho 16 programovatelných. Nejèastìjší použití nejspíš naleznou tlaèítka pro Word, Excel a PowerPoint a také Tento Poèítaè a Dokumenty, až pøi bìžném použití si uvìdomíte, kolik èasu Vám ušetøí. Za výborný nápad považuji také boèní koleèko – tato na první pohled zbyteèná vìc je výbornou pomùckou pøi psaní, kdy vlastnì vùbec nemusíte z klávesnice sundávat ruku a šmátrat po myši. Celkový dojem z klávesnice je vynikající, nebýt malého bacskpace, byla by klávesnice témìø dokonalá.

A teï k myši. K mnoha setùm je pøidáváná pomìrnì nekvalitní myš, a už je to horším snímaèem nebo ergonomií. V tomto ohledu ale Genius ErgoMedia R800 nezklame – mùžete se tìšit na kvalitní laserovou myš, která si výbornì poradí se všemi povrchy a troufám si øíct, že se dá využít i na hraní her. Myš obsahuje standartní dvì tlaèítka a koleèko + pìt programovatelných. Držení myši je taktéž perfektní – design je inspirován nejvyššími modely myší od Logitechu, takže o vaši ruku bude dobøe postaráno. K myšce navíc dostanete nabíjeèkou do USB, kterou budete s kvalitními bateriemi potøebovat zhruba jednou za 2 a pùl mìsíce (baterie obsažené v balení výdrží zrovna neoplývají - cca 1 mìsíc).

Co øíci závìrem – Genius ErgoMedia R800 se pøedvedl v tom nejlepším svìtle, musím øíct, že jsem byl velice mile pøekvapen a to a už mluvím o klávesnici nebo o myši. Za cenu 1600Kè dostanete velice kvalitní set, který v této cenové kategorii nemá konkurenci. Možnou volbou by mohl být jeho zhruba o 400Kè levnìjší bratøíèek ErgoMedia R710, který se liší pouze ménì elgantnìjším provedením v modré barvì a místo laserové optickou myší. Jinak se ale jedná o tentýž set. Doufám, že jsem Vás touto recenzí alespoò trochu pøesvìdèil o výhodách dražších klávesnic a pro pøípadné zájemce o koupi nìjaké z tìchto, doporuèuji právì Genius ErgoMedia R800.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 11.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5440x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ