VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > C-tech KB-7000 XP ne/kvalita témìø zadarmo
Nepihlen nvtvnk

C-tech KB-7000 XP ne/kvalita témìø zadarmo

C-tech KB-7000 XP levný šmejd nebo opravu kvalitní výrobek. Podle obrázkù mùžu s jistotou øíci, že klávesnice je stvoøena snad ke všem úèelùm. Kláves je tolik, že by jeden øekl, že jsou na všechno. Pohled zvenší vzdálenosti udìlá na èlovìka dojem o luxusní klávesnici, když se ale podíváte zblízka velice tato idea zmizí v nedohlednu. Plast je nestejnorodì hrubý na nìkterých místech poøádnì není ani oøíznutý. Probarvení plastu není taky nejkvalitnìjší na nìkterých místech mùžete spatøit zøejmé pøetažení a na jiných místech je zase klávesnice odøená, když ale pomineme tyto vzhledové nedostatky tak mùžu øíci, že je to docela dobrý kousek do té doby dokud se nepokusíte multimediální tlaèítka pøeprogramovat. Dodávaný software k C-tech KB-7000 XP je naprosto nedotažený dokonce. Pøeprogramujete tlaèítko nìkde v rohu a pak chce spustit navolenou funkci a marnì maèkáte a nièeho se nedoèkáte. Když od-klikáte statní tlaèítka zjistíte, že funkce se v programu uložila ale na naprosto jiné tlaèítko. Pøi pøeprogramování více jak 5 kláves nastává docela velký zmatek. Cena, která je cca 308Kè je ovšem velice pøívìtivá. Dalo by se øíci, že je klávesnice tohoto typu skoro zadarmo. Design není nijak unikátní pùsobí spíše robusním dojmem. Na klávesnici by se psalo vcelku dobøe až na atipické rozložení støední èásti.

C-tech KB-7000 XP

Místo dvou øed po tøech klávesách jsou øady tøi po dvou klávesách. Takže si budete muset zvyknout na nezvyklou polohu tlaèítka DELETE. Stisk kláves ke tichý. I pøes vzhledové nedostatky je materiál ze kterého je C-tech KB-7000 XP vyrobena je velice pøíjemný na ohmat. Na trhu se prodává ve dvou variacích pro USB nebo pro PS/2.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 17.02.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 4117x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ