VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > AMD Athlon X2 3600+ - pøestaòte mi øíkat Sempron
Nepřihlášený návštěvník

AMD Athlon X2 3600+ - pøestaòte mi øíkat Sempron

AMD Athlon X2 3600+

Dvoujádrové procesory se v poslední dobì dostaly do popøedí zájmu a zabydlují se v èím dál více sestavách. Výhoda dvou jader spoèívá hlavnì v možnosti provádìt dvì nároèné èinnosti najednou bez ztráty výkonu, naopak pøi bìžné práci nebo hraní her rozdíl prakticky napoznáte. To se ale v blízké budoucnosti zmìní, bude jen nìjaký èas trvat než vývojaøi zoptimalizují bìžné aplikace a hry pro využití všech výhod více jader.

AMD oznaèuje své dvoujádrové procesory X2, u Intelu je nalezneme pod oznaèením Core 2 Duo ( tyto procesory nahradily starší Pentia D). Po pøíchodu Intel Core 2 Duo AMD ztratilo post výrobce nejvýkonnìjších procesorù a zaútoèilo tedy nasazením lepších cen. Nejlevnìjší Core 2 Duo E6300 ale poøídíte za 5000Kè, konkurenèní Athlon X2 3800+ jen o pár set korun levnìji, pøièemž jeho výkon plnì neodpovídá penìžní úspoøe. Z toho jasnì vyplývá, že rozumný èlovìk si radìji trochu pøiplatí.

AMD tedy pøispìchalo s levným dvoujádrem, které je cenovì výhodné a pøitom výkonné. Aby se ale nìjak odlišilo od ostatních Athlonù X2, dostalo do vínku polovièní L2 cache – místo 2x512b obshuje 2x256b. Tímto parametrem by odpovídalo nikoliv Athlonùm, ale Sempronùm. Ještì pøed uvedením se mu tak zaèalo øíkat dvoujádrový Sempron a mnoho nadìjí se do nìj zrovna nevkládalo. Polovièní cache se považovala velkou výkonnostní ztrátu, která procesor degraduje na úroveò jednojádrových Athlonù. AMD Athlon X2 3600+, jak se levné dvoujádro jmenuje, ale všechny velmi pøekvapilo.

Pracovní frekvence procesoru je rovné 2GHz, zmínìná cache má velikost 2x256kb, výrobní proces je stále 90nm. Možná víte, že k Athlonùm X2 existují i dražší varianty s pøívlastky EE, které se chlubí nízkou spotøebou pøi stejném výkonu. Athlon X2 3600+ tuto variantu nemá, protože on sám je touto úspornìjší verzí – jeho udávaný tepelný výkon je tak 65W oproti 89W u normálních Athlonù X2.

Pøejdìme teï koneènì k výkonnostním srovnáním. Zajímá nás samozøejmì hlavnì srovnání s Athlonem X2 3800+ - jestli se pøíplatek za dvojnásobnou chache opravdu vyplatí. Vìtšina výsledkù je pomìrnì pøekvapivých a dokazují, že u Athlonù nehraje velikost L2 cache vùbec takovu roli jako u procesorù od Intelu. V syntetických benchmarcích není rozdíl mezi tìmito procesory vìtší než 5% a tím pádem je jasným vítìzem tohoto srovnání Athlon X2 3600+. Také podle výsledkù v herních testech se tento procesor vyplatí více – zde se rozdíl pohybuje kolem stále výborných 3-7%. Vùbec nejmenší výkonnostní rozdíl vykazují procesory pøi zpracování videa – zde se pohybuje na hranici chyby mìøení. Ani v grafických aplikacích nepøedstavuje polovièní cache u 3600+ žádný problém.

AMD Athlon X2 3600+ - 3DMark 06 AMD Athlon X2 3600+ - Far Cry

Vzhledem k tomu, že Athlon X2 3600+ je achitektonicky zcela totožný (kromì menší cache) s ostatními Athlony X2, pouze na nižší frekvenci, obsahuje velkou výkonnostní rezervu. Bìžnì se dá pøetaktovat až na 2,6 nebo 2,7 GHz, èímž získáte plnohodnotný Athlon X2 5000, který stojí pøes 10 000Kè! Stejnì jako ve srovnání s Athlonem X2 3800+ polovièní cache nijak drasticky nezhoršuje výkon, i zde se rozdíl pohybuje kolem 3 až 4%, což je zanedbatelná hodnota. Pøetaktovaný procesor pøedežene i Core 2 Duo E6300 a to až o 20%.

Je tedy jasné, že Athlon X2 3600+ je výbornou koupí. Pokud se ohlížíte po novém dvoujádrovém procesoru a Intel Core 2 Duo E6300 je pro vás poøád moc drahé, Athlon X2 3600+ je nejlepším kandidátem, s kterým rozhodnì neudìláte chybu. Sám jsem si ho zakoupil a rozhodnì nelituji.

A ještì nìco – oznaèení dvoujádrový Sempron, si rozhodnì nezaslouží, což jste doufám sami poznali. Pokud tedy nìkoho uslyšíte o nìm takhle mluvit, buïte si jistí, že této problematice pøíliš nerozumí a neposlouchejte ho. Však to ale takhle AMD taky chtìlo – takoví lidé si pøiplatí tisíc korun, aby získali stejnì výkonný procesor a všichni jsou spokojeni – tihle se chlubí plnohodnotným oznaèením, chytøí se spokojí s nižším èíslem v názvu a koupí si stejný výkon za nižší cenu.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 11.12.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 6792x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ