VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > AeroCool Extremengine 3T - poøádnej fièák!
Nepihlen nvtvnk

AeroCool Extremengine 3T - poøádnej fièák!


Aerocool Extremengine 3T je skvìle vypadající skøíò vybroušená do posledního detailu. Jakmile jí jednou spatøíte, okamžitì Vás dostane. A to nejen svým neotøelým vzhledem, ale i velkým, 25centimetrovým ventilátorem v boènici, díky kterému si poradí i s tìmi nejžhavìjšími komponentami. Tu prostì musíte mít!

aerocool.com.twaerocool.com.tw


Aerocool Extremengine 3T je dalším poèinem známého výrobce Aerocool v oblasti poèítaèových skøíní. Vzhled se tentokrát opravdu povedl, výrobce se navíc pouèil ze starých chyb a pøidal pár inovací. Pojïme se tedy na tuto skøíò podívat podrobnìji.

Skøíò je vyrobena z oceli, pøední panel je vyroben z plastu. Boèní stìny jsou sice pomìrnì tenké a zdají se celkem náchylné k rezonování, ve skuteènosti ale žádné otøesy nezaznamenáte. Na skøíni zaujmou nezvyklá a velice pìknì vypadající hliníková dvíøka rozdìlená do dvou køídel.atruerewiev.comV horní èásti skøínì se nachází ètyøi 5,25" pozice s perforovaným povrchem který umožòuje lepší proudìní vzduchu ve skøíni. Nìkoho možná udiví chybìjící vnìjší 3,5" pozice, pokud tedy budete shánìt napø. èteèku karet, budete se muset poohlédnout po nìjaké do 5.25" pozice, nejlépe ve formì velice oblíbených, multifunkèních panelù.

Novince nechybí pro skøínì Aerocool obvyklá turbína usazená v pøední èásti, dodávající skøíni neotøelý vzhled. Za ní se ukrývá 14 centimetrový, modøe podsvícený vìtrák který turbínu roztáèí. Jak už bylo øeèeno, jedním z hlavních lákadel skøínì je opravdu obrovský, 25cm vìtrák na boku skøínì. Ten je podle oèekávání velice tichý. Pøekvapivì ale nevyfukuje vzduch ven ze skøínì, ale naopak vhání vzduch dovnitø.
atruerewiev.com

aerocool.com.tw

Netradiènì skøíni chybí zadní 12cm vìtrák (mùžete osadit i dva 80mm), pravdou ale je, že pøi bìžném použití ho ani nebude potøeba. Oba dodané ventilátory vytváøejí ve skøíni ideální podmínky pro pøetaktování komponent, milovníky ticha naopak pøímo vybízí k nákupu komponent s èistì pasivním chlazením, jejich uchlazení urèitì nebude žádný problém.

Ve spodní èásti pøedního panelu se nachází tøi potenciometry pro regulaci otáèek vìtráku - dva slouží k regulování pøedního a boèního vìtráku, tøetí umožòuje regulovat vìtráèek definovaný uživatelem. Oba instalované vìtráky jsou na nejvyšší otáèky pomìrnì hluèné, staèí je ale zregulovat a budou takøka neslyšitelné a pøi tom stále úèinné. Pod potenciometry najdeme ještì 2 USB porty, Firewire konektor a konektory pro sluchátka a mikrofon.atruerewiev.com


Jako vìtšina dražších skøíní je i tato dodávána bez zdroje, aby jste si ho mohli vybrat pøesnì podle svých pøedstav a požadavkù. Cena okolo 2400Kè kvalitì skøínì naprosto odpovídá, rozhodnì není nijak nadsazená.

Jediné co na Extremengine výraznìji zamrzí je chybìjící bezšroubová montáž, která kazí celkový dojem z této jinak vynikající skøínì. Je to celkem škoda, protože dnes už tato bezesporu užiteèná vlastnost patøí do výbavy i levnìjších skøíní. Na druhou stranu je to ale jediný výraznìjší nedostatek, který jistì téhle skøíni rádi odpustíte. Vždy podobnou by jste hledali jen tìžko.Aerocool Extremengine 3T - parametry Aerocool Extremengine 3T - klady a zápory
BarvaÈerná nebo støíbrná +-
MateriálOcel, hliník, plastskvìlý vzhled chybí bezšroubová montáž
Externí pozice4x 5,25" dobrý chladící výkonboènice by mohly být silnìjší
Interní pozice8x 3,5" plynulá regulace vìtrákùchybí vnìjší 3,5" pozice
Konektory1x Firewire, 2x USB, 1x mikrofon, 1x sluchátka
Osazené ventilátory1x 14cm (pøední stìna), 1x 25cm (boènice)
Volné pozice pro ventilátory2x 80mm nebo 1x 12cm (zadní pozice)
Váha6,3kg
Cenacca 2400Kè
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 11.07.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 5367x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ