VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Levná skøíò - Eurocase MiddleTower 5435
Nepihlen nvtvnk

Levná skøíò - Eurocase MiddleTower 5435

Eurocase MiddleTower 5435

Pøívìtivá cena, pøítomný zdroj a dostupnost skladem - to jsou vìci, na které vás mùže nalákat Eurocase MiddleTower 5435. Nenechte se však oklamat. Lidé èasto kupují levné skøínì v domnìnce, že je v podstatì jedno, v èem souèástky budou. Opak je však pravdou.

Vzhled a provedení

Vcelku obyèejný vzhled nedìlá hned ze skøínì špatnou skøíò, ba naopak nìkdy mùže být taková skøíò lepší než tuningové skøínì s plexisklem na stranì. Velice praktické je umístìní tlaèítka vypnout a konektorù. Nicménì je znát, že skøíò patøí mezi ty levnìjší a to hned po prvním otevøení. Na zadní stranì jsou šroubky se zvýšenou hlavièkou, aby nebylo nutné vždy vytahovat šroubovák, staèí za tuto hlavièku nìkolikrát otoèit a boènice je sundaná. Jenže špatnì vyvrtané díry na šrouby tento postup naprosto znemožòují.

Pohled do nitra skøínì vás trochu rozesmìje, uvidíte tam zdroj a na nìm kabely s nìkolika molex konektory a jedním sata konektorem pro napájení. Vzhledem k tomu, že dnes vìtšina lidí má víc jak dva disky a mechanika je èasto též napájena prostøednictvým sata konektoru je jeden sata konektor vskutku k smíchu. Na druhou stranu co by èlovìk oèekával od skøínì za 1200 se zdrojem.

Eurocase MiddleTower 5435

Eurocase MiddleTower 5435

V rámci otestování kvality byly do Eurocase MiddleTower 5435 umístìny testovací komponenty. Montáž mì vcelku pøekvapila, jelikož vše pasovalo jak má a nic se nemuselo upravovat. Èlovìk si musel ovšem dávat pozor na ostré hrany. Možná, že se mi to jen zdá, ale tímto neduhem trpí snad všechny PC skøínì, které jsem mìl od firmy EuroCase v ruce.

Možnosti chlazení

Jedna z mála vìcí, kterou má Eurocase MiddleTower 5435 øešenou poøádnì. Jeden vìtrák mùžete umístit dopøedu pøed disk a další dva na boènici. Použitý zdroj (Fortron ATX 400W P4) má dobøe volený 12cm nízkootáèkový vìtrák tzn. je takøka neslyšitelný, což potìší. Pøekvapením bylo, že Eurocase MiddleTower 5435 z disku nepøenášel absolutnì žádné vibrace a stejnak tomu bylo u zcela roztoèené mechaniky. Za toho si Eurocase MiddleTower 5435 zaslouží velkou pochvalu. Souèástí balení byly i anti-vibraèní podložky.

Eurocase MiddleTower 5435

Závìrem

Pokud hledáte levnou a nehluènou poèítaèovou skøíò je Eurocase MiddleTower 5435 dobrá volba. A když vám sata konektory nestaèí, staèí nahradit zdroj, nebo koupit redukci z molexu na sata, neb molex kabelù tam je požehnanì. Další velké plus si skøíò získala díky umístìní pøedních konektorù a tlaèítka zapnout - když máte skøíò pod stolem, nemusíte se nikam natahovat, ale prostì jen zmáèknout. Tlaèítko reset je umístìné hned vedle tlaèítka zapnout, ale nemìjte strach, že byste ho omylem stiskli je zapuštìné a musí se promáèknout hodnì hluboko.


© Antonín Šebík
Datum: 21.03.2009 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4632x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

zdenda - 10.04.2009
mám jí z datapoint.cz a za tu cenu naprosto vyhovuje ;-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ