VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > CA CASE Point of View Turbine case
Nepihlen nvtvnk

CA CASE Point of View Turbine case

CA CASE Point of View Turbine case

Název teto PC skøínì naznaèuje že to nebude žádná obyèejná skøíòka jako má každý doma.Slovo Turbine znamená 25 cm ventilátor v levé Boènici.

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Je to skøíò typu Middletower takže patøí mezi vìtší skøínì.A tak bude urèitì staèit nároènìjším uživatelùm kteøí své komponenty znaènì rozšiøují. Je vyrobena z 1mm tlusté oceli takže je velice pevná, èernì leskle lakovaná - což je sice hezké ale nepraktické (zùstává na ni každý flíèek a otisk prstù)

Skøíò se dodává bez zdroje a její rozmìry jsou 200 × 535 × 475 mm pøi váze pouhých 6.5kg

  • Poèet interních 3,5" pozic: 6
  • Poèet externích 5,25"pozic: 4
  • Poèet externích 3,5" pozic: 1
$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Na obrázku vidíte sice 2 x 3,5'' externích ale jedna z nich je osazena audio panelem s USB výstupy. Tlaèítko power je sice pìknì osvìtlené ale neprakticky veliké takže po stisku se nìkdy sekne do strany a musíte ho vymaèkávat aby se vám PC zapnulo. Tlaèítko reset je hned o kousek níž a pracuje se s ním o hodnì lépe :-) Pod tlaèítkem reset jsou jen svisle dolù diody na HDD led, které hezky modøe jako všechno v této case svítí (bliká)

Další dobrá vìc je výklopná záslepka na CD-ROM takže vám žádná mechanika nekazí design Skøínì-je dodávána pouze jedna . Ale je 100% použitelná na všechny typy CD-ROM.

Vynikající je 25cm ventilátor (Turbine) s vlastním externím regulátorem otáèek. Ventilátor je nejen pìkný, ale i modøe podsvícený. Zato je to velice úèinný zdroj tichého chlazení !

  • pøipojení -4pin Molex
  • hluènost max -24.00dBA
  • prùtok vzduchu -100CFM
  • max Fan Speed -700RPM
  • voltage -DC 12V
$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Snad jedinou nevýhodou tohoto ventilátoru je že nemá žádný protiprachový filtr a tak moc fouká neèistoty do skøínì a je nutné je pak èasto èistit. Regulátor je vzadu a znehodnotí nám jedno místo na PCI pozici,je dostateènì veliký a pohodlný na otáèení a zmìnu otáèek.

Dále se dá skøíò osadit dalšími ventilátory (které už ale nejsou v balení) 1x120mm/1x92mm/4x80mm ventilátorù vpøedu a jedním 120mm nebo dvìma 80mm ventilátory vzadu.

Skvìle je vymyšleno pøipevòování mechanik a diskù. Místo šroubkù jsou tam plastové zámky které se jen otoèí rukou a je disk èi mechanika pevnì pøipevnìna ve skøíni.

Myslím že tato skøíò se firmì AplusCase velice povedla a v pomìru cena / výkon / vzhled je velice pøijatelná (cena 1 402,- s DPH)

Ad!ss

Omluvte úrosím sníženou kvalitu fotek

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 29.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6077x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ