VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale...
Nepihlen nvtvnk

EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale...

EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale...

Uvažujete o koupi nové PC skøínì, ale nemáte mnoho penìz, abyste si ten nejvìtší luxus mohli dovolit? Pak je tu EuroCase ML H990B, která nabídne takøka za hubièku skuteèný luxus. V dnešním svìte vybrat kvalitní PC skøíò za pøijatelnou cenu není lehký úkol. EuroCase ML H990B nabídne zajímavou cenu, pìkný vzhled a kvalitní provedení.

Technické provedení - EuroCase ML H990B

Technické provedení této skøínì je místy dùmyslné. EuroCase ML H990B myslí na teplotu. Souèástí EuroCase ML H990B je pøední panel ukazující teplotu ze 4 teplotních èidel, které mùžete libovolnì ve skøíni rozmístit. K ještì lepšímu chlazení je na jedné boènici tzv. vìtrný tunel. U skøínì takové cenové relace je to pro mne milým pøekvapením. Samozøejmì nechybí ani možnost regulace otáèek. Co bych u takové skøínì považoval za standart je bezšroubková montáž. Ta je tu provedena tak poloviènì. Nìco je na šroubky, nìco je výsuvné. Velkým zklamáním pro mne bylo nezabroušení hran. (Byly dokonce tak ostré, že jsem se pøi montáži zranil. Zranìní bylo na jeden steh.)

EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale...

Moderní design

EuroCase ML H990B, jak modelové èíslo napovídá, je celý èerný. Co je trochu na škodu, že všechny plechy jsou lesklé a tak každá šmouha èi otisk prstu je na ní hned vidìt. Aby nebyl narušen design skøínì nevzhlednì bílou nebo èernou optickou mechanikou, je skøíò vybavena dvíøky, do kterých se vloží mechanika. Dvíøka se pak zavøou a mechanika zùstává oèím skryta.

Závìr

Vzhled je velice povedený. Bohužel praktiènost celé skøínì ponìkud pokulhává, na lesklém plechu je bohužel vše vidìt. Ne vždy zabroušené hrany, pøi montáži je nutno dávat velký pozor. Líbí se mi dobøe vyøešené chlazení to je asi nejvìtší plus této skøínì. Druhým velkým plusem je cena. Ta se vyšplhala na 1250Kè.

Plusy a mínusy

  • + Dobøe promyšlené chlazení
  • + Výborná cena
  • + Pìkný design
  • - Lesklé plechy
  • - Ostré hrany

Za zapùjèení PC skøínì EuroCase ML H990B dìkujeme spoleènosti Partis a.s.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale...

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte PC sestavy a skøínì výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 17.05.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5036x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ