VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Razer Diamondback Plasma Limited Edition - Svítící klenot
Nepihlen nvtvnk

Razer Diamondback Plasma Limited Edition - Svítící klenot

Razer Diamondback Plasma Limited Edition

Nìkteøí lidé si myslí, že každá myš je stejná. Není tomu tak Ano, do kanceláøe není tøeba vrážet peníze do drahých myší, ale jakmile se vysloví slova jako hráè, hry, games èi online games, každý chce mít kvalitní myš. Já vám nyní pøedstavím Velmi kvalitní laserovou hráèskou myš s velmi pìkným povedeným designem a hlavnì modrým podsvícením :-).

Co se skrývá v krabici ?

Krabice zaujme na první pohled, pøedevším díky prùhlednému plastu, kde se vystavuje myš Razer v celé své kráse, ale hlavnì také díky magickému názvu Razer Diamondback Plasma. U názvu je i slovo Limited Edition, což asi naznaèuje, že je to limitovaná série, a tudíž je to nìco extra. Myš je velmi kvalitnì zabalena. V papírové zelenoèerné tvrdé krabici se skrývá tuhý prùhledný plast. Uvnitø je až naše myška s dalším pøíslušenstvím jako je manuál a instalaèní CD. Mimoto se ještì prodává tato myš v provedení Magma a Chameleon - samozøejmì od Razeru :-).

Razer - casopis-oci.xf.cz Razer - casopis-oci.xf.cz

Funkce, CD, konstrukce, ovladaèe, vzhled…

Na CD naleznete plnohodnotný software kterým si nastavujete tlaèítka a jejich citlivost. Ale co je nejdùležitìjší je nastaveni citlivosti myši On-the-fly, neboli i za chodu napø. hry lze nastavit citlivost. Po nainstalování softwaru se nám po každém startu bude zobrazovat zelená ikona s velkým písmenem R v lištì. Klinutím na ikonu se vám otevøe okno s nastavením jednotlivých parametrù. SENSITIVITY, SCROLL WHEEL, BUTTONS.

SENSITIVITY – Možno nastavit citlivost myši, rychlost dvojitého kliku, zapnutí a vypnutí On-the-Fly a zmìna rozlišení (1600dpi, 400dpi).

SCROLL WHEEL – Nastavuje rychlost posouvání koleèkem a zapíná nebo vypíná pohybování koleèkem.

BUTTONS – Možnost nastavení myši pro praváka nebo leváka, a možnost nastavení funkcí boèních tlaèítek.

Razer - casopis-oci.xf.cz

Kabel je dlouhý èerný (±)200cm a na konci má pozlacený USB konektor pro lepší prùchod signálu. Kabel je vcelku hubený, ale i pøes to dostateènì tuhý, aby nedošlo k poškození nebo jeho znehodnocení. Kabel je možné zapojit do jakéhokoliv USB portu. Nevím proè, ale nìjak nemám rád bezdrátové myši a kulièkové už vùbec ne. Proto mì tato myš hned na prví pohled zaujala.

Myš má podle mì velmi nadèasový elegantní a stylový design. Myš padne skvìle do ruky nejenom díky dokonale zaobleným hranám, ale i díky celkovému zaoblenému tvaru, který vypadá skuteènì jako pøerostlá myš ;-D. Tlaèítka jsou èerná, ale hlavnì hodnì veliká. To zaruèuje, že se myš dá s klidem ovládat i jedním prstem doslova!!! Koleèko je oproti mé døívìjší myši velice tuhé, což má výhody a jednu nevýhodu. Nevýhoda je ta, že musíte vynaložit jen o nìco málo více síly, abyste pohnuli koleèkem. Ale výhody jsou takové, že pøi hrách se vám nikdy nestane, že byste pøetoèili moc koleèko a pøehodili na špatnou zbraò. Druhá výhoda je záøivì modré podsvícení koleèka. Myš se hodí jak pro praváky, tak i pro leváky.

Razer - casopis-oci.xf.cz

Použitý materiál má také své klady i zápory. Klady ale pøevažují, tudíž volba materiálu nezklame, ale spíše oslní. Na tlaèítka byl vybrán matný tvrdý, ale pevný èerný plast. Ostatní krytí myši také zaruèují také pevné tvrdé plasty, avšak lesklé a šedoèernì zakalené (pozor holky, pod denním svìtlem slouží lesklý plast i jako zrcadlo ;-). To dává myši tajemný vzhled a v kombinaci s modrým podsvícením je to až hororové ;-D (A to mám jenom modré podsvícení. S èerveným by to bylo doslova a do písmene ïábelsky hororové). Ve dne myš tolik nesvítí a je vcelku normální. Ale jakmile se setmí, už vidíme její klady. A aby tìch vìcí nebylo mnoho, tak si na vrcholu myši kraluje vznešený název Razer Diamondback.

Všechna tlaèítka jsou také dobøe umístìna. Tlaèítek je celkem 6 + koleèko, které mùže také sloužit jako prostøední tlaèítko. O koleèku jsem se již zmiòoval nahoøe, proto pøejdu dále. Z každého boku jsou 2 tlaèítka. Jsou spolu spojené a aby se daly dobøe nahmatat, má každé tlaèítko navrchu výstupek pøipomínající menší špendlíkovou hlavièku. Každá tato dvojice tlaèítek je nejlépe pøístupná tam, kde máte palec (pro praváka na levé stranì a pro leváka zase na pravé). Tlaèítka u malíèku se maèkají špatnì, a to jsem ještì dítì. Nedovedu si pøedstavit dospìláka s giga rukama. To by mìl tedy na 100% co dìlat, aby se mu podaøilo zmáèknout tyto tlaèítka.

Razer - casopis-oci.xf.cz Razer - casopis-oci.xf.cz Razer - casopis-oci.xf.cz Razer - casopis-oci.xf.cz
Razer - casopis-oci.xf.cz Razer - casopis-oci.xf.cz Razer - casopis-oci.xf.cz Razer - casopis-oci.xf.cz

Nyní na parametry myši.

Myš má snímaè, který nejen dokáže pøejet 6400+ snímkù za sekundu, ale má i velké rozlišení 1600dpi, neboli 5,8 megapixlù za sekundu. Je možno v dodávaném softwaru pøepínat mezi 1600dpi a 400dpi (já 400dpi nedoporuèuji a už vùbec ne na hry). Myš také dokáže pøejet za sekundu 40“ bez seknutí nebo pohybu kurzoru jinam, což je nejvýhodnìjší pøi hraní her. Data mezi myší a PC jsou pøenášena 16bitovým datovým pøenosem.

Použití myši v praxi:

I pøi bìžné kanceláøské práci (word…) mi pøišlo rozlišení 400dpi jako pøíšernì nedostateèné. Tzn, že jsem musel pøejet myší velký kus, aby se kurzor trochu pohnul. To bylo hodnì nepraktické, kazilo to celkovou povìst této myši a pøi nedostatku místa na stole se urèitì rozlišení 400dpi nehodilo na kanceláøské práce a o hrách ani nemluvím. Na øadu tedy pøichází královské rozlišení 1600dpi. Na tohle rozlišení je myš na druhou stranu až moc citlivá a pokud máte ve windowsech nastavenou vysokou citlivost jako já, když jsem mìl ještì u starou myš, nebyla vùbec sranda dojet a doklikat se do nastavení a v nastavení win snížit citlivost na polovinu. I pøes toto ale byla myš pøíšernì citlivá. Proto pomocí dodávaného softwaru jsem snížil citlivost v režimu On-the-fly na 7,5. Pro mì nejideálnìjší nastavení citlivosti jak na normální práci, tak i na hry.

Získaná ocenìní a doporuèení:

  • Ocenìno mnoho hráèi (i mnou ;-) a èasopisy jako dobrá koupì !!!
  • GAMESPOT - BEST HARDWARE OF THE YEAR 2004
  • PC GAMER EDITOR´S CHOICE
  • WCG – WORLD CYBER GAMES
  • CPL – WORLD TOUR
  • EYEBALLERS
  • SK GAMING

Srovnání Razer Diamondback Plasma se standartní myší:

Tabulka - casopis-oci.xf.cz

Cena: cca 1200 Kè (v závislosti na obchodu)

Vcelku nemám témìø nic velkého, co bych této myši vytknul a tak musím øíci, že za tu cenu se to skuteènì vyplatí a doporuèuji tuto myš všem. A proto si získává i moje ocenìní jako „Nejlepší koupì“. Ty zápory nejsou zase až tak hrozné, abyste kvùli tomu nekoupili tuto dokonalou myš. Za tu cenu v souèasné dobì lepší myš nenajdete. ;-) !!!!!!

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 21.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 7087x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ