VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepihlen nvtvnk

Bleskovky

29.06.2007 | Chytrý plán Fujitsu Siemens
Je jasné, že Fujitsu Siemens chce dosáhnou vyššího prodeje svých notebookù, proto uspoøádal akci. Jedná se o to, že kdokoliv, kdo ukáže vysvìdèení 2. pololetí, dostane za každou jednièku 100Kè/Sk poukaz na nákup v TESCU. Je to však podmínìno koupí notebooku AMILO(Pro), LIFEBOOK, ESPRIMO a SCALEO, zakoupené v období 25.6.-15.7.07 v ÈR a SR
29.06.2007 | Fujitsu pøedstavilo ultra "ultra-notebook"
Podle studií Fujitsu z data 16.5.2007 postavila tato spoleènost dosud nejmenší ultrapøenosný notebook. Možné to je. Však ale všichni víme s jakou expresivitou vždy výrobci své produkty prezentují. Nicménì nový Fujitsu Lifebook U1010 má vážit jen 0,5kg a LCD jen 0,3mm tloušku, webkamerou s multifunkèními tlaèítky, lepší baterií, èteèku otiskù a dualBIOSem
28.06.2007 | Turistická mapa na Mapy.cz
Server Mapy.cz, jenž je provozován jako souèást Seznam.cz, má novou mapu - turistickou. K nedávné historické tedy pøibyla další. Turisté tak nemusí hledat velké skládací mapy. Prostì si jen pøes internet naplánují svou cestu, kde pùjdou a co navštíví. Mapy.cz používají pro turistickou mapu podklady nakladatelství Shocart. Zoom je možný do úrovnì rozlišení 13
27.06.2007 | ASUS a 300GB HDD v notebooku?
Ano! Asus se rozhodl uèinit další krok vpøed, aby se tak notebooky mohly více pøiblížit stolním PC. Nechal se slyšet, že uvede nové série svých notebookù A7S, G2S a W2W s 300GB pevnými disky MHX2300BT od Fujitsu Siemens. Ty disponují dále 4200rpm, SATA a spotøebou jen 1,6Watt. Pøes nízkou rychlost ploten se mùžeme alespoò utìšovat technologií NCQ
27.06.2007 | Symantec: Omluva v podobì softwaru zdarma
Již døíve jste se mohli dozvìdìt, že Symantec AntiVirus oznaèil nìkteré dùležité komponenty operaèního systému Windows XP jako trojské konì a smazal je. Tímto byli postiženi jen èínské verze tohoto operaèního systémù. Symantec se rozhodl jako omluvu dát všem postiženým software zdarma. Nìkterým prodlouží licence o rok a nìkterým dá jiný SW.
26.06.2007 | NOD32 - Aktuální stav ohrožení viry (16)
Mìjte "oèi na stopkách" v tyto dny a neklikejte moc na neznámé odkazy, jelikož opìt stoupl pomìr infekcí a s tím i stupeò ohrožení. Ten je na 2 ze 4. Pomìr infekcí èiní jen 1,1%. V této dobì se vám totiž mùže stát, že na nìjaké neovìøené stránce mùžete chytit jeden z tìchto virù: varianta Stration.XW, Netsky.Q, Bagle.HE. NODU zdar a virùm prd
25.06.2007 | Nový firmware PSP ruší omezení frekvence CPU
Sony ke svému PSP vypustil nový firmware, jenž zvýší takty jeho procesoru. Procesor PSP je stavìn ve skuteènosti pro bìh na 333MHz, avšak Sony v SDK (software development kit) omezuje frekvenci jen na 222MHz. Sony to komentuje s tím, aby se uspoøila baterie PSP. Sony vypnul omezení frekvence nejspíše kvùli nátlaku vývojáøù nároènìjších her
25.06.2007 | Èteèka microSD karet od Kingstonu
Dvì sady èteèek, jedna èervená a druhá èerná, jsou k dispozici pro ètení microSD formátù. Podle Kingstonu jsou èteèky pøipraveny na odbyt okamžitì. Využijí je hlavnì majitelé mobilních telefonù. Èteèka se pøipojuje pomocí USB portu. Èteèka s 2GB kartou stojí 800K. Samostatná èteèka je prodávána za cenu 400Kè.
24.06.2007 | 21.6.2007 - 60 let pátrání po UFO
21.6.2007 - 60 let kdy zaèalo pátrání po UFO(Unidentified Flying Objects), jenž zaèalo hledáním ztraceného vojenského letadla. K nejslavnìjším záhadám dodnes patøí pøípad Roswell. Døíve byli mimozemšané považováni za bohy. 24.6. 1947 spatøil americký pilot Kenneth Arnold nad Kaskádovým pohoøím devìt podivných letících objektù, talíøe dle pohybu.
22.06.2007 | Seagate: Extrémní podmínky vyžadují extrémní disky
Seagate se èiní a vypouští do ringu novou øadu 2,5" mobilních pevných diskù urèených pro extrémní podmínky. Jedná se o verzi Seagate EE25 5400.2, jejíž plotny se otáèí rychlostí 5200rpm, jak je již patrno z názvu. Budou dostupné v kapacitách 30GB, 40GB, 60GB a 80GB a vydrží teploty od -30C do +85C, vlhkost 90%. Cena neuvedena. Rozhraní UATA i SATA
21.06.2007 | Nový vir útocí na FLASH disky
Vir názvem LiarVB-A útoèí na flash disky, ale také na diskety, kde pøidá do souboru autorun.ini aby se spustila kopie jeho škodlivého kódu pøi dalším pøipojení zaøízení do poèítaèe. Mùžeme být však klidní, jelikož vir není destruktivní, jen ale ukazuje nebezpeèí AIDS. Tak jen to by se snad dalo omluvit. Ale co mi víme, tøeba je to AIDS jen zástìrka.
18.06.2007 | Virus Bulletin 100% 2007 - opìt získal NOD32
NOD32 sem mùže svým konkurentùm opìt pochlubit svým dalším vítìzstvím. Získal další ocenìní VB100% na rok 2007. NOD32 v tomto testu testoval rychle, odhalil všechny nejnovìjší viry a havì a beze vìtší ztráty výkonu PC. Nenahlásil ani žádný falešný poplach. Tak jen jsem rád, že mùj PC je v NODovo rukou :-)
18.06.2007 | Nová 70" LED LCD za 1,3mil Kè
Samsung právì pøedstavil novou LCD televizi s novou technologií podsvícení - LED diodami. Stojí $63425, v pøepoètu nìco kolem 1,3mil Kè. Díky LED podsvícení se mohou tyto obrazovky pyšnit neuvìøitelným kontrastem 500000:1. Toto 70" LCD Samsung LN70F91BD používá FullHD - 1920x1080pix. K dispozici jsou také 3 HDMI a USB.
18.06.2007 | Bluetooth v hodinkách
Sony Ericsson vymyslel dobrý nápad, když integroval do hodinek bluetooth. Konkrétnì se jedná o model Sony Ericsson MBW-150, jenž umí spravovat s mobilním telefonem od SE a ovládat ho pomocí BT. Až na vzdálenost 10m dokáží hodinky upozornit na SMS èi MMS a také prý i pøehrávat muziku z mobilu. Dostupné by mìly být koncem roku
17.06.2007 | Intel brzy uvede mobilní Core 2 Extreme
Ano, ano... Èetli jste dobøe. Intel opravdu chystá mobilní Core 2 Extreme. Pøedevším najde uplatnìní v nenároèných výkonných stanicích nebo herních noteboocích. Chystají se dvì verze C2E X7800 a C2E X7900. První jmenovaná bude mít takt 2,6GHz a druhá 2,8GHz. Jinak budou mít jádro Merom, 4MB L2, FSB 800MHz. Dostupné budou již 8.7. za cenu $851
13.06.2007 | Flash disk jako kreditní karta
Dnešní doba si dala za cíl zmenšování, tedy alespoò v oblasti PC a rùzných vychytávek. Firma Walletex prodává svùj 2GB flash disk velikosti kreditní karty. Mùžete tedy pamì snadno vložit do penìženky mezi své ostatní kreditky. Disk je odolný vùèi prach a vodì. Za 2GB disk zaplatíte $67. Tak tìšme se na kreditní karty s integrovaným velkokapacitním diskem :-)
13.06.2007 | NOD32 - Aktuální stav ohrožení viry (15)
Již vèera se riziko ohrožení viry trochu dalo zase do pohybu smìrem výše. V souèasné dobì je na stupni 3, tedy na vysokém riziku.Aktuální pomìr infekcí za posledních 24 hodin nepøekroèil 3%. Dávejte si však pozor, na co klikáte. 3 aktuální nejvìtší hrozby: nová varianta Stration.XW, Stration.XW a Netsky.Q. NODU zdar a virùm prd...
11.06.2007 | Samsung zlevnil svùj UMPC
Q1 Ultra UMPC s 600MHz CPU stojí $799 - cca 16L Kè. Je prodáván s pøedinstalovaným operaèním systémem Windows Vista. Avšak podle prvních uživatelù je tento UMPC na Visty moc slabý. Jinak obsahuje 1GB RAM DDR2, 40GB HDD a 7" LCD displej s LED podsvícením. WiFi, BT. Dražší model má rovnou 800MHz CPU, SD slot a 60GB HDD
08.06.2007 | Vìdci rozsvítili žárovku, bez drátu
Americkým vìdcùm se podaøilo bezdrázovou cestou rozsvítit 60W, žárovku. Informuje o tom Science Express. Pøibližuje se nám, tak doby kdy nebudeme potøebovat k dobíjení mobilu kabel. Žárovku se zatím podaøilo rozsvítit jen na vzdálenost dvou metrù, ale i pøesto mùžeme øíci, že je to výborný výsledek.
08.06.2007 | Data sbalená na cesty
Passport 250GB. Tak se jmenuje nový externí disk od Western Digital, jenž se vejde i do kapsy. Podle názvu je jasné, že má kapacitu 250GB. Napájen je pomocí USB, avšak v nìkterých poèítaèích to nemusí staèit. WD prodává, bohužel ale samostatnì, externí napájecí kablík pro pøídavné napájení. Jeho cena je $199 tj cca 5400,- s DPH.
07.06.2007 | Živì.cz v novém kabátku
Dnes server zive.cz sundal svùj starý onošený kabátek a oblékl nový kabát s prostorovou grafikou. Logo a ikonka v hledáèku se zmìnily a opìt je vše v èerveném nádechu. Tentokrát ale stránky nejsou roztažené pøes celou stránku, ale mají vedle sebe pruhy, které jsou vyplnìny èernou barvou. Já si tedy budu muset zvyknout i na nové rozložení webu
05.06.2007 | Èitelné LCD na pøímém slunci je tady
Vìdci spoleènosti General Dynamics pøedstavili zaèátkem èervna novou øadu svých displejù, jež s pøímým sluncem a odlesky bojují øadou polarizaèních filtrù. Tím se vyhneme problémùm, kdy výrobci zvyšovali jas, aby byl displej èitelný. To však mìlo za následek menší výdrž baterie. Tato nová technologie se jmenuje DynaVue a cena displejù nebyla zveøejnìna.
04.06.2007 | Francouzský podnikatel se pøe o ochranou známku Vista
V bøeznu 2007 se nechal slyšet jeden francouzský podnikatel jménem Philippe Gildas, že chce založit novou televizní stanici zamìøenou na starší generaci a pojmenovanou Vista. Tím chtìl jen Gildas upozornit Microsoft, že si tuto ochrannou známku již registroval na podzim 2003. MS urèitì celosvìtovì známou známku nezmìní, Gildas se ale chce dohodnout
04.06.2007 | AMD propaguje Intel
Pøesnìji tedy AMD propaguje na svých stránkách notebook s Core 2 Duo, jenž se pyšní podle AMD "výkonou" mobilní grafickou kartou Mobility Radeon X2300. Ono totiž jde o pøeznaèený Radeon X1300 s nízkým výkonem, jak jsme vás døíve informovali na našem webu. Je to celkem zajímavé, že AMD neuvede jako pøíklad notebook s vlastním procesorem
02.06.2007 | Ultra mobile AMD Sempron 2100+
Ano, ano... AMD vydalo nový AMD Sempron 2100+ s TDP pouhých. Podpora 64bitových aplikací je samozøejmostí a procesor bude dostupný pro socket S1, sc.638 s novým mobilním èipsetem AMD M690T. Bude využitelný v nenároèných systémech, jako MP3, malé HTPC a všude tam, kde je nežádoucí hluk z vìtráku. Z toho plyne, že je jej možno chladit pasivnì.

05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ