VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Monitor plný luxusu LG M2094D-PZ s TV tunerem
Nepihlen nvtvnk

Monitor plný luxusu LG M2094D-PZ s TV tunerem

Ikony na ploše se množí, množí, až jednou pøijde èas, že vám obrazovka s rozlišením 1280*1024 nestaèí, a tak se rozhodnete koupit vìtší. V tomto pøípadnì padla volba na zajímavý luxusnì vyhlížející LG M2094D-PZ. Tento LCD oplývá všemi funkcemi, který si bìžný uživatel mùže pøát.

Design a provedení

LG M2094D-PZ

Když jsem monitor rozbalil, byl jsem ohromen lesklým provedením rámeèku. Uchvácení mne pøešlo ve chvíli, kdy jsem monitor vzal do ruky a postavil ho na stùl a hrùzou zjistil, že je celý upatlaný od otiskù prstù. Vzal jsem kus hadøíku a pùvab LG M2094D-PZ byl znova obnoven. Pøi zapnutí monitoru si pozorný uživatel mùže všimnout drobných odleskù myšítka do rámeèku. Na rozdíl od modelu T200HD od firmy Samsung není takøka znatelný. Takže pokud se vìnujete práci, vùbec tento neduh nepostøehnete.

Bohužel LG M2094D-PZ chybí pivot, který by dle mého názoru mìl mít každý monitor. Vyhnete se pak problémùm s krèní páteøí. Tlustá kniha, kterou LG M2094D-PZ podložíte, problém hned odstraní. Samozøejmostí je naklápìní, které je víc než dostateèné.

LG M2094D-PZ po technické stránce

LG M2094D-PZ

Po technické stránce si LCD monitor vede víc než dobøe. Pøi prvním spuštìní se vás uvítá pøehledný prùvodce, který vás provede prvním nastavením. Ti z vás co neumìní anglicky jistì potìší pøítomnost èeského jazyka. Èeský jazyk funguje vskutku, jak má. Èasto jsem se setkal s pøístroji, kdy výrobce uvádí èeštinu, a když jí nastavíte, tak místo ø máte ?[] a podobnì. Jelikož LG M2094D-PZ je 20“, tak nemùže nabídnout full HD rozlišení, pøesto rozlišení 1680 x 1050 je velice solidní.

Další funkcí monitoru je pøepnutí do režimu sledování televize. Obraz je celkem dobrý a z vìtší dálky ani nepostøehnete nìjaké drobné chyby. Pøi sledování fotbalu, ostatnì kteréhokoliv sportu, jsou postavy drobnì po okrajích rozmazané. Tímto neduhem ovšem trpí všechny LCD monitory fungující zároveò jako monitor pro PC. Pro srovnání plasma má odezvu cca 0,001ms (Panasonic plasma TV VIERA TH-37PX8EA) a tento monitor má 5ms, je tudíž jasné, že rozdíl se nìkde musí projevit. Texty na obrazovce jsou perfektnì èitelné a to i ty, které se pohybují v lištách rùzných zpravodajských stanic.

Ti kro z vás bìhem dne regulují kontrast, jas a podsvícení jistì potìší funkce nìkolika profilù nastavení. Televize má vlastní oddìlené nastavení. Monitor má na výbìr ze 4 pøednastavených profilù + jednoho vlastního. Samozøejmì všechny profily, vèetnì tìch pøednastavených, jdou mìnit.Vstupy a výstupy

Vstupy:

 • 1 x 15-pinù VGA D-Sub
 • 1 x DVI-D (s podporou HDCP)
 • 1 x Audio (analog)
 • 1 x CI Slot
 • 1 x HDMI
 • 2 x SCART
 • 1 x Componentní vstup
 • 1 x Vstup pro anténu

Výstupy:

 • 1 x koaxiální digitální výstup

LG M2094D-PZ

Souèástí balení je jsou takøka všechny kabely krom HDMI kabelu. Dále pak dostanete dálkový ovladaè, baterky a CD s návodem a ovladaèi.

Doplòující informace:

 • Maximální spotøeba: 55 W, Pohotovostní stav: 2 W
 • Barevné provedení: Èerné (klavírní lak)
 • Rozmìry: 480 x 88 x 410 mm
 • Hmotnost: 4,5 kg
 • Reproduktory: 2 x 3W
 • Úhly pohledu: Horizontální: 160°, Vertikální: 160°
 • Cena: 5580Kè

© Antonín Šebík
Datum: 07.04.2009 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6120x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ