VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Asus PM17TA - skvìlý monitor za skvìlou cenu
Nepihlen nvtvnk

Asus PM17TA - skvìlý monitor za skvìlou cenu

LCD Asus PM17TA

I když za posledních pár let LCD panely hodnì zlevnily a z bohatého výbìru cen a parametrù si dnes vybere opravdu každý, stále platí, že dražší LCD monitory nabízejí lepší barevné podání, rychlejší odezvu nebo hezèí vzhled. Nìkdy se ale najde i takový panel, který svými vlastnostmi pøedèí i øadu dražších konkurentù – a právì to je pøípad modelu PM17TA. Jedná se o sedmnáctipalcový monitor od Asusu s cenou kolem 5000Kè.

Pokud už Vás stejnì jako mì nudí obyèejný vzhled LCD monitorù s levnì vypadajícím støíbrným rámeèkem a èerným plastovým podstavcem, tento LCD panel se vám urèitì zalíbí. Design panelu se opravdu povedl - zaoblené rohy rámeèku s vespod svážujícími se reproduktory v kombinaci se zajímavì vyøešeným podstavcem neudìlají ostudu žádnému stolu. Polohování do výšky sice není možné, výrobce ale správnì odhadl umístìní panelu vùèi oèím a navíc mnohem využitelnìjší je vìtšinou vertikální naklápìní (napø. v pøípadì nevhodných odleskù).

Ty ale Asusu nehrozí – jeho další skvìlou vlastností je matný displej, na kterém Vás mnohdy velice nepøíjemné odlesky nepøekvapí. Vzhledem k obrazové kvalitì tento model také dokazuje, že není potøeba lesklých displejù k zobrazení pìkných barev. A že pìkné zobrazení opravdu zvládne! Jas i kontrast jsou na výborné úrovni, podsvícení je rovnomìrné a ani pøi sledování filmù ve tmì si žádných svìtlejších míst nevšimnete. Zapomnìl jsem uvést ještì jednu vìc – panel PM17TA je urèen na hry, jeho reálná odezva je totiž 8ms. Vím, že teï jsem Vás asi nijak neohromil, existují pøece LCD s odezvou 4ms nebo dokonce 2ms. Ve skuteènosti ji ale mají èasto o mnoho vyšší, opravdu jen málokteré znaèky (EIZO) uvádìjí reálné hodnoty. Navíc v cenové kategorii kolem 5000Kè tyto panely nenaleznete a ještì k tomu lidské oko rozdíl mezi 8ms a 4ms nedokáže rozeznat. A 8ms je u modelu PM17TA skuteèná hodnota, èil tento panel je samozøejmì vhodný i na hraní akèních her èi sledování filmù.

Zvuk reproduktorù mile pøekvapí, i když samozøejmì na kvalitnìjší reprosoustavu rozhodnì nemá, pro ušetøení místa na stole se ale integrované reproduktorý hodí. Panel nabízí samozøejmì pøipojení pøes digitální rozhraní DVI.

Jediným problémem tohoto LCD je výrobní nastavení, které zrovna nemá nejlepší úroveò a monitor si tak budete muset nastavit sami podle nìjakého kalibraèního programu. Tìch je ale spoustu a vìøím, že tento malý nedostatek zájemce o koupi tohoto LCD neodradí. Byla by to totiž velká škoda.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 19.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4181x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ