VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor
Nepihlen nvtvnk

Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor

Pøedstavím vám krátce svùj nový monitor - stal se jím model Acer H233H, jenž jsem si objednal, neb mým rodièùm již nevyhovoval poèítaè s gigantickým 19" CRT monitorem Medion, který zabíral veškeré místo na stole. Já mìl starší 17" LCD Medion. Tak jsem byl "donucen" si objednat nový. Stará 17-tka mi vyhovovala, a vcelku jsem ani mìnit nechtìl, ani nevím proè. Ale nakonec jsem vskutku rád, že jsem se rozhodl si koupit nový monitor, jímž se stal Acer H233H.

Balení a pøíslušenství

Balení monitoru je vskutku v zajímavé krabici. Zde si Acer s ekologií moc hlavu neláme. Pìkná èerná krabice a obrázkem monitoru a nálepkou Vista Ready. No ještì, aby to nebylo Vista Ready. Když Vista podporuje i blbé staré CRT, tak proè by Acer H233H ne. Acer H233H je umístìn mezi dvìma polystyrény a monitor s podstavcem je pøekryt igelity. Jako pøíslušenství je k disposici VGA kabel, DVI kabel, 3,5mm propojovací jack konektor pro pøenos zvuku a dva kabely pro napájení. Jeden klasický støedoevropský, ale ten druhý kabel je pro Velkou Británii.

Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor

Vzhled a zpracování

Vzhled je velice pìkný, avšak povrchová úprava plastu je lesklá, což je trochu nešastné. Ano, efektní to je, ale jako každá lesklý materiál, i tomuto monitoru lze snadno omatlat lesklé èerné plasty a nejen to. Již po, ani ne, jednom dni jsem mìl mírnì zaprášen podstavec monitoru, což v souètu s lesklým plastem tvoøí bájeènou kombinaci - trocha ironie :-). Jinak celkem za nízkou cenu pùsobí Acer H233H luxusnì. Ovládací tlaèítka jsou taktéž velice luxusnì zpracována. Vidíme, že si Acer vzal inspiraci ze svých notebookù øady Aspire, neb tlaèítka jsou vlastnì dotykové plošky. O to více apeluji na lesklý èerný plast pokrývající vnìjšek monitoru Acer H233H. Další, tentokrát již normální klasické tlaèítko power pro spuštìní monitoru. Nic neukáže moji myšlenku lépe, nežli fotografie. Proto pod tímto odstavcem hledejte fotografii.

Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor

Zadní strana

Monitor drží jedna robustní noha, a lze pozorovat i železný naklápìcí kloub. Podstavec je úmìrnì veliký a stabilnì drží monitor v jedné poloze. Noha umožòuje pouze naklápìní monitoru nahoru a dolu. Výškové nastavení nikoli. Noha je také vyrobena z lesklého plastu a je na ní nápis "acer". Díky lesklému povrchu neustále vidíte prach na monitoru.

Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor

Ovládací SW

Zajímavé je ovládání monitoru. Ten mùžete ovládat buïto fyzicky pøes tlaèítka monitoru nebo pøes ovládací software, který si nainstalujete do svého poèítaèe. Pøes ten mùžete pohodlnì pomocí myší a "hejblátek" mìnit kontrast, podsvícení a další možné vìci. Jak øíkám, je to o hodnì pohodlnìjší. Pøece jen tlaèítka, resp. dotykové plošky, se nemaèkají zrovna ideálnì, když èlovìk necítí odpor nebo zvuk cvaknutí tlaèítka. Jinak má software stejné množství ovládacích prvkù jako pøi hardware ovládání pøímo na monitoru.

Možnost zapojení

Možností pøívodu signálu z grafiky máte rovnou tøi. VGA (D-Sub), DVI a HDMI. Další konektor je audio vstup pomocí 3,5mm jacku. Moje integrovaná grafická karta na základní desce sic podporuje stejné konektory jako monitor Acer H233H (VGA, DVI, HDMI), avšak momentálnì používám redukèní kabel z DVI z poèítaèe na HDMI do monitoru. Na svùj minulý monitor jsem si totiž tuto redukci kupoval, neb mùj minulý poèítaè HDMI nemìl. Nyní chci kvalitní a jednoduché zapojení, nuže vybral jsem zapojení DVI --> HDMI. Jen tak mimo téma, zde vidím velikou výhodu DVI portu. Lze z nìj udìlat redukcí jak analogový signál (D-Sub), tak i nechat digitální, ale zredukovat ho na HDMI.

Parádní "pokoukáníèko"? Ano ale...

Je fakt, že tento monitor má Full HD rozlišení, to znamená, že máte k disposici rovných 1920x1080 pixelù, což je v pomìru 16:9. Tedy dneska nejlepší, co se masovì hrne na trh. A ani ne za rok toto bude standardem. S tímto monitorem bych tedy doporuèoval koupit Blu-Ray mechaniku + filmy, pokud chcete mít kvalitní "pokoukáníèko", nebo stahovat (stahujete-li je vùbec) seriály a filmy minimálnì v 720p rozlišení = 1280x720 pixelù. Na staré 17-ce mi 720p video pøišlo nìco extra, prakticky to bylo nativní rozlišení na šíøku. U nového monitoru Acer H233H zaèíním pozorovat, že by bylo lepší stahovat 1080p videa. Onen monitor má vysoké rozlišení a jde na nìm vidìt každý šum, oproti 17" LCD Medion. Takže minimum 720p videa, 1080p ideál, 480p videa - no budiž, ještì to jde, ale nic moc.

Pozorovací úhly, odlesky

Musím pochválit tento monitor. Pozorovací úhly jsou velice dobré. Je to zajisté z velké èásti zpùsobeno díky matné úpravì displeje. Ze stran lze pozorovat témìø obraz nezmìnìný, jak mùžete vidìt na fotografiích. Shora monitor zesvìtluje a zdola naopak ztmavuje. Ale opìt to není tak strašné. Já mám poèítaèový stùl vskutku vysoký oproti své posteli, z níž se vìtšinou dívám na nìjaké filmy nebo seriály. Postel mám vcelku nízko, avšak se na filmy dá v pohodì dívat. Nastane sice malinké ztmavení, ale v noci to možná spíše oceníte, než zatratíte. Odlesky díky matné úpravì povrchu displeje neznám. Já, jakožto èlovìk mající okno na jihozápad, mám pøibližnì od 12:30 úplnì prosvícený pokoj paprsky. Se svým staøièkým CRT jsem musel zatahovat a i tak to nebylo nic platné. Se 17" LCD také s matnou úpravou jsem nemusel zatahovat. A s novým monitorem Acer H233H pozoruji ještì vìtší zlepšení. Nemusím tedy na monitor už ani trochu mžourat.

Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor

Co plánuji nakoupit k monitoru?

Plánuji si ještì poøídit, tøeba do roka a do dne, set-top-box, resp. nìjaký externí digitální TV tuner, nejlépe s podporou HD, a pak to bude dokonalost sama. Minule jsem totiž mìl LG 22" LCD 1680x1050 s hybridním TV tunerem avšak musel jsem ho v rámci 14 denní záruky na vrácení penìz vrátit, nebo byl vadný. A nyní mi televize v pokojíku docela schází, když ji nemám. Ale tak akutní to není. Takový televizní maniak nejsem. Televizi na monitoru bych si pouštìl hlavnì kvùli zprávám, nìjakým filmùm v televizi (hlavnì dnes, kdy již i Zelená Hora vysílá Novu, Primu a další programy.)

Funkce monitoru a další vlastnosti

 • Úhlopøíèka obrazu - 23"
 • Doporuèené rozlišení - 1920 x 1080
 • Typ displeje - TFT/ TN
 • Pomìr stran - 16:9
 • Úprava povrchu displeje - matná
 • Doba odezvy - 2 ms
 • Dynamický kontrast - 40000:1
 • Svítivost - 300 cd/m2
 • Pozorovací úhly H/V - 170/160 °
 • Poèet barev - 16.7 M
 • Velikost bodu - 0.248 mm
 • Emisní norma - TCO-03
 • Reproduktory - 2x 1.5 W
 • Spotøeba zapnuto/standby - 31.7/0.76 W
 • Uchycení na zeï - 100 x 100 mm
 • Rozmìry (V x Š x H) - 394 x 562 x 178 mm
 • Hmotnost - 4.77 kg

Ekologie

Zajímavostí je spotøeba, která podle výrobce èiní 30W. Ano, i já bych tento fakt mohl potvrdit, nebo monitor je i pøi dlouhodobé práci jen mírnì vlažný - nevyzaøuje skoro žádné teplo.

Zajímavost, pro nìkoho možná trochu nepøíjemná, je zapínání monitoru. Jelikož monitor nejde primárnì nastavit na urèitý video vstup, tak po zapnutí monitoru LCD panel dlouho nabíhá a do toho ještì vyhledává každý vstup signálu. Takže pøi zapínání PC, než se objeví obraz, je poèítaè skoro v polovin spouštìní. Také se dlouho probouzí ze stand-by módu.

Cena: cca 5000 Kè s DPH a poplatky

Klady a zápory

Klady

 • Kvalitní zobrazení s rychlou odezvou a pìkným kontrastním pomìrem
 • V pomìru k velikosti LCD nízká spotøeba (30W)
 • Velká plocha 23" s pomìrem stran 16:9
 • Velké rozlišení 1080p (1920x1080)
 • Možnosti zapojení
 • Matný displej
 • Cena

Zápory

 • Složitìjší ovládání monitoru pomocí dotykových plošek
 • Viditelná špína, prach a otisky prstù na plastech
 • Ménì kvalitní stereo reproduktory
 • Doba zapínání a probouzení

© Èestmír Suchý
Datum: 08.06.2009 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7369x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 18.06.2009
Právì proto jsem je vypsal do záporù, protože nejsou kvalitní. Jak logické, že? Jinak ano, LCD s kvalitnìjšími reproduktory jsem již vidìl. Každopádnì když jsem tedy pro tebe ten Ježíš, tak jsem ti to vysvìtlit musel.

najd - 17.06.2009
ježiši prej zápory: Ménì kvalitní stereo reproduktory smch :-D hmm vidìls nìkdy nìjaké LCD, které by mìlo kvalitní reproduktory? tam nikdy víc než 2wattové nejsou ne

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ