VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > LCD pro nároèné - Samsung SyncMaster 215TW
Nepihlen nvtvnk

LCD pro nároèné - Samsung SyncMaster 215TW

Po nedávném pøesunu 20“ LCD do mainstreamu, zaèínají pøilétat i první vlaštovky v podobì “levných“ panelù s úctyhodnou úhlopøíèkou 21“. Samsung SyncMaster 215TW je právì jednou z nich. 21“ úhlopøíèka viditelné plochy pøedstavuje 54 cm, což dává monitoru pøedpoklady k nahrazení TV, je ale nutné použít externí tuner. Písmeno W v názvu monitoru znamená WIDE, tedy pomìr stran 16:10. Rozlišení je stanoveno normou WSXGA+ na 1680 x 1050, tedy 1,76 Mega pixelu. Barevná hloubka je dnes již typických 16,7 mil. barev. Panel disponuje velmi vysokým kontrastem 1000:1 a svítivostí 300 cd/m2. Pozorovací úhly bez výrazné zmìny kontrastu èiní 178° horizontálnì i vertikálnì. Doba odezvy je dle výrobce slušných 8 ms (GtG). Vertikální obnovovací frekvence èiní 60 Hz. Žádné “rozmazávání“ jsem nezaregistroval ani pøi hraní Counter Strike. Nicménì parametry monitoru jej pøedurèují spíše pro vìrné zobrazení fotografií a kanceláøskou práci. Na pøehrávání DVD je tento širokoúhlý monitor také ideální. Díky svítivosti 300 cd/m2 je možno nastavit dostateènou úroveò podsvícení i za sluneèného dne. Design monitoru je decentní a tenký rámeèek je pøíjemný hlavnì pøi multimonitorovém provozu. Ale pozor, monitor, aè má úhlopøíèku 21“, je na výšku pøesnì o 1,6 cm menší než standardní 19“ LCD, šíøka je ale o mnoho vìtší. Z dalších parametrù zmíním velikost pixelu 0,270 mm, spotøeba 75W max, certifikace TCO’03, velikost viditelné plochy je 454mm x 284mm x 75mm a váha cca 7,5 kg.

Výstupy – èelní výstup na sluchátka, monitor obsahuje built-in stereo reproduktory

Vstupy – kompozitní AV a S-video

  • komponentní AV pro DVB-T
  • analogový 15pin D-SUB
  • digitální DVI-D
  • jack AUDIO pro built-in reproduktory

Až na výstup do sluchátek jsou veškeré konektory pozlaceny. Vzhledem k množství vstupù asi nepøekvapí možnost PIP a PBP, tedy obraz v obraze. Monitor disponuje funkcí Pivot – má tedy otoèný stojan a panel lze otoèit libovolnì na výšku, dále otoèný stojan umožòuje pohodlné výškové nastavení monitoru a klasicky úhel sklopení ---5° a +15°. Zmìna polohy panelu není provázena výraznou zmìnou míry podsvícení, což mì šokovalo u nìkterých jiných modelù od Samsungu. Podsvícení je relativnì kvalitní, ale mírnì pøipomíná písmeno X, které je však pøi bìžném provozu neznatelné. Standard VESA Wall Mount 100 mm pro uchycení na zeï nebo do jiného držáku je další pøíjemná vlastnost. S monitorem výrobce dodává veškeré potøebné kabely vèetnì DVI kabelu pro digitální pøenos signálu. K monitoru dostanete CD s manuálem, ovladaèem (XP, Me, 2000, NT, Linux) a nìkolik pøíhodných programù od výrobce. Jedná se zejména o MagicTuneTM – pro pohodlné nastavení parametrù obrazu pomocí myši (není tøeba pracnì nastavovat pomocí OSD). MagicRotation – pro otoèení obrazu pøi využití funkce Pivot. Natural color – pro kalibraci barevných složek a kontrastu pro dosažení co možná nejvìrnìjších barev. Výborná funkce Magic Bright je souhrnný název pro výrobcem pøednastavené profily – TEXT, INTERNET, GAME, SPORT, MOVIE a CUSTOM. Profily lze pøepínat jediným tlaèítkem na monitoru.

Samsung opìt potvrdil povìst firmy jejíž jméno je synonymem kvality. Cena k dnešnímu datu 1. èervence 2006 èiní 13500,- bez DPH (19%) a mùžete 3 roky uplatòovat záruku. Vyrábí se v provedení støíbrná nebo èerná šasi, ale do ÈR se zatím dováži jen støíbrná varianta.

Na fotce je vlevo Fujitsu Siemens 19“ (4:3) a vpravo Samsung 21“ (16:10)

pøevzato z http://img.clubic.com/photo/00116862.jpgpøevzato z http://img.clubic.com/photo/00293857.jpg

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Roman Cibulka
Datum: 09.07.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 6469x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ