VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Recenze LCD Eurocase 2002 - 20“ pro nemajetné
Nepihlen nvtvnk

Recenze LCD Eurocase 2002 - 20“ pro nemajetné

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Není èlovìka, co by neznal znaèku Eurocase, vyrábìjící pøedevším skøínì se zdroji, ale v poslední dobì také IMONy a monitory. Existují 19“, 20,1“ a 22“ LCD monitory. Dnes jsem dostal na recenzi LCD monitor Eurocase 20“. Tak se na nìj pojïme spoleènì podívat.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Vybalování

Monitor mi pøišel v bìžné kartónové krabici s manuálem, záruèním listem, audio kabelem, napájecím kabelem a D-sub kabelem. Monitor byl vložen mezi 2 polystyrény a zabalen do igelitového sáèku stejnì tak, jako všechny kabely. Po vybalení následovala výmìna za mùj starý CRT monitor (bohudík, za 14 dní, pøi deinstalaci budu však øíkat bohužel). Toho místa na stole, pìkný velký panel. Ale hned ze zaèátku jsem si všiml drobných vìcí, které mohou amatéra èi bìžného uživatele velmi vystrašit. Napøíklad podstavec je tak tuhý, že jsem se bál abych ho neznásilnil a nìco neulomil a poøád jsem hledal nìjakou páèku, kde by se pant dal povolit. Musí se na narovnání podstavce hold použít hrubá síla. Další vìc, když jsem otáèel monitor vzhùru nohama, abych narovnal stojan, všiml jsem si nekvalitních spojù plastù èerného a støíbrného. Sic nijak závažné, ale lekl jsem se.

SPECIFIKACE MONITORU:

 • LCD panel – 20,1" TFT TN
 • Tøída panelu – A
 • Velikost displeje – 433.44(H) × 270.90(V)
 • Intenzita pixelù – 0.258(pro jednu trojici) × 0.258
 • Jas – 250 cd/m2
 • Kontrast – 1000:1
 • Pozorovací úhly, horizontálnì i vertikálnì – 160°
 • Èas odezvy – 5ms
 • Obnovovací frekvence – 50-70Hz
 • Maximální rozlišení – 1680x1050
 • Barvy displeje – 16.2mil
 • Životnost – 50,000 hodin
 • Reproduktor – 2x 2W/8Ohm*2
 • Spotøeba – < 40W (< 1W stand-by)
 • Video vstup – VGA kompatibilní analog RGB (15pin mini D-Sub)
 • Napìtí vstupu – 100-240V(AC) 1.4A ,50/60Hz
 • Hmotnost – 6,26kg
 • V souladu s -UL. CE. CB. RoHS
 • Barevné provedení – èerno-støíbrné

Materiál a kvalita zpracování

Celý monitor je z plastu. Panty jsou kryty lesklým kovem (nebo alespoò to na kov vypadá a rýpat do toho nechci). Podstavec se skládá ze dvou neoddìlitelných èástí, které spojuje kloub. Kloub je velmi tuhý, až jsem se bál použít vìtší sílu, abych podstavec neznásilnil a fyzicky nedeformoval, jak by øekla naše profesorka z fyziky.Deformace podstavce u vašeho nového monitoru by nebyla zrovna ta nejpøíjemnìjší vìc.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Podstavec vám popíši ve dvou èástech. První je vlastní stojan a druhá je noha. Stojan má „tøi nohy“, jedna velká pøední a dvì zadní užší, které ale plní svùj úèel stejnì tak jako pøední - udržet stabilitu za každou cenu. Vespod jsou všechny opatøeny gumovými podložkami, aby na stole neklouzaly. Stojan je z èernì matného plastu, který je velice pevný a robustní, neprohýbá se ani nevrže. Hrany nejsou ostré. Stojan je z pøední strany vroubkovaný a jinak matný. Celkovì opìt èerný tvrdý plast je pøipevnìn k celému displeji, to zamezuje jemnìjšímu nastavení výšky a náklonu. Mrzí mì, že plasty jsou spojeny ménì kvalitnì.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Rámy

Rám vepøedu kolem monitoru je matný støíbrný až støíbrno-šedý, což mnì velice vyhovuje, nejen z hlediska èistoty, ale i odleskù pøípadných zdrojù svìtla. Když mírnì stisknu pøední rám kolem displeje, hned poznáte, že displej zmìní barvy, jako to známe z kalkulaèek, když promáèkneme displej. Ale to by tak moc nevadilo, beztak na monitor lidé moc nesahají, na rozdíl od jiných vìcí. Každopádnì, rám je utvoøen pro zmìnu z tvrdého ale pevného plastu, jenž nemáte šanci prohnout. Zadní èerný rám je zároveò jakoby takový kryt zadní elektroniky. Ze vstupù mùžeme využít D-sub, napájecí a audio kabel. Na DVI kabel je naneštìstí jen záslepka. Je to vcelku škoda. S DVI portem by byl jednoznaènì ještì lepší, hlavnì do budoucna pøi pøipojení digitálních moderních zaøízení nebo HDMI portu pøes redukce.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Na monitoru je 5 tlaèítek, která jsou tuhá a vydávají pøi zmáèknutí zvuk, jak když o sebe boucháte kusy umìlých hmot. Však znáte to... Plasty jsou trochu nekvalitnì spojené a jde to poznat na pøechodech mezi èerným a støíbrným plastem. Tlaèítka jdou za sebou takto: AUTO, +, –, MENU a POWER. Tlaèítko AUTO slouží na automatickou úpravu obrazovky, pokud by tøeba byla posunutá. Tlaèítka + a – slouží jako šipky nahoru a dolu, nebo i na zvyšování a snižování hlasitosti integrovaných reproduktorù. Tlaèítkem MENU se dostanete do hlavní nabídky, ve které si mùžete èesky pokecat s vaším novým monitorem. A tlaèítkem POWER vypínáte a zapínáte monitor.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Displej

Velmi oceòuji, že je displej matný, nejdou na nìm tedy moc vidìt otisky, a špína a hlavnì i pøi pøímém slunci se lze na monitor nádhernì dívat. Žádné odlesky, prostì nic! Displej je také velký 20,1“ s adekvátním rozlišením 1680x1050. Mìøil jsem úhlopøíèku a ta souhlasí - 51cm. Displej je typu TN, tedy v dnešní dobì nejpoužívanìjší typ displeje, který je nejlevnìjší a poskytuje nejlepší pomìr cena/výkon.

Pøíslušenství

 • Manuál (CZ)
 • Záruèní list
 • Audio kabel (jack 3,5mm)
 • Video kabel (analogový D-sub)
 • Napájecí kabel

Pozorovací úhly, podsvícení, kontrast…

Pokud se na monitor díváte zdola, hoøejšek LCD monitoru vám zaène žloutnout. Jinak ostatní pozorovací úhly jsou vynikající. Oproti displeji (já vím, že to nemùžu takto srovnávat) z notebooku MSI EX610X jsou pozorovací úhly opravdu o nìèem jiném ==> lepší. Jak již jsem výše naznaèil, nejhorší je pohled zdola. Teï, když píši na klávesnici, tak jde úplnì poznat jak mi klávesnici monitor osvìtluje žlutì. Z pøímého pohledu a z pohledu shora je zmìna v barvách jen minimální. Pohledy zleva a zprava se zdají být také lepší než u jiných monitorù. Podsvícení LCD panelu je kupodivu rovnomìrné a velice silné. Jen když je na monitoru zobrazována èerná barva, tak èerná není 100% èerná. Také zle pozorovat na krajích displeje mírné zesvìtlení. Fotky s pozorovacími úhly si mùžete stáhnout na konci èlánku.

Pøipojení

Monitor zle pøipojit pøes 15pin D-SUB port. Je zde i popis a záslepka pro DVI, avšak není zde integrován. V OSD monitoru lze taktéž nastavit vstup DVI. Jen škoda, že nemá konektor. Pøipojit je možno také audio kabel pro stereo zvuk, jenž se ozývá ve dvou malých reproduktorech míøících dolù (==> øíkejme jim chrastítka), a samozøejmì napájecí kabel. Všechny kabely dostanete jako souèást pøíslušenství k monitoru, tudíž se nemusíme bát, že bychom nìjaké kabely museli nìkde narychlo dokupovat. Pokud máte externí a kvalitnìjší reproduktory - jakože máte, mùžete malé integrované reproduktory využít jako výstup zvuku pro váš MP3 pøehrávaè, který si pøipojíte k monitoru audio kabelem, nebo k jinému zaøízení.

Rozmìry, váha...

Rozmìry zaøízení jsou pøijatelné, vzhledem k 20“ (51cm) modelu. Je relativnì hubený. 36,5 × 47,4 × 6 (V׊×D cm). I jeho váha 6kg je pøijatelná a pøenositelnost monitoru to rozhodnì nebrání, ba naopak. Monitor má díky napevno pøipevnìnému podstavci vysoko tìžištì, které se nedá snížit zmenšením výšky podstavce. I tak ale monitor stojí pevnì a stabilnì a to také díky 4 gumovým podložkám na každé stranì vespod podstavce.

OSD

Menu monitoru je v èeském jazyce a to ocení pøedevším ne moc znalí uživatelé angliètiny, nìmèiny èi jiných jazykù nebo starší generace uživatelù. Blíže tu OSD rozebírat nebudu. Už nejen z dùvodu, že je èeské, ale také proto, že je skoro ve všech monitorech podobné.

 • Automatické nastavení
 • Jas
 • Geometrie
 • Barva
 • Hlasitost
 • OSD
 • Jazyk
 • Obnovení
 • Rùzné
 • Ukonèit

TESTY

Hraní her je stejnì jako sledování filmù èasto diskutované téma. Obvykle totiž platí, èím vìtší rozlišení, tím lépe. Na vyšší rozlišení je lepší mít displej s vìtší úhlopøíèkou, ale hlavnì film nebo hru v adekvátním vyšším rozlišením, jinak se napøíklad filmy nebudou zobrazovat pìknì a korektnì. Monitor Eurocase 2002 je pøibližnì takový "velký høebec s mohutným rozlišením". Pøipravil jsem pro vás i fotky a videa, tak se mùžete tìšit

Testy her

Hraní her jede jako po másle, stejnì tak jako filmy. Zkoušel jsem Unreal Tournament 2004 a Prey. S myší jsem trhal, aby vynikla odezva. Hry jsou dobré v rychlých scénách plných zábleskù, barev a kontrastù. Proto jsou hry na otestování monitoru to pravé oøechové. Nikde jsem si nevšiml, rozmazání, nebo špatného vykreslení barev. Kontrast byl také stálý. Na videích níže se mùžete pøesvìdèit. Neberte ony videa ale nijak vážnì. Pøece jenom fotoaparát nedokáže zaznamenat tak rychlé scény. To hlavnì jak jsem tam trhal myší v UT04, abych vám ukázal rychlost. Fotoaparát ale nestíhal. Avšak pokud vám staèí mé slovo. Monitor to vše stateènì kupodivu stíhal a nezaznamenal jsem žádné sekání ani špatné vykreslení. Ovšem, displej nebyl úplnì dokonalý. Existují lepší, proto na práce s grafikou se rozhodne nehodí. Na internet a obèasné hraní her zatím dostaèuje.

Testy videí

Tak o tom ani nemusím mluvit. Nároèné rychlé scény zvládá na jednièku. Barvy v poøádku. Nejsou ani vypálené ani vybledlé. A filmy ve vysokém rozlišení jsou super. Jediný kdo nestíhal tak vysoké rozlišení byl asi mùj procesor, jenž bìžel stále na 95%. Njn,... staré procesory Pentium 4 už jsou staré železo.

Testy prohlížení internetu

V prohlížení internetových stránek jsem si všiml nìkolika drobností. Jak již jsem výše v èlánku zmínil, monitor má problémy s vykreslením šedivé a také má problém s bílou barvou. Pøi posouvání okna prohlížeèe šedivá zaène proužkovat. Bílá se zato mìní v modrý nádech. Na samotné bílé stránce se nic podobného nestalo. Nejspíše je to tìmi kvanty barev, jež musí být monitorem zobrazovány. Irituje mì, že se internetové stránky stále tvoøí na ty ubohé malé rozlišení. Právì pak na takto velkých monitorech potom vynikne nicotnost webù.

Dlouhodobé používání, vlastní názory a postøehy

Zprvu, kdy jsem dostal nabídku na recenzování LCD monitoru Eurocase, nevìdìl jsem jestli to je vtip nebo skuteènost. Nejen, že jsem LCD monitory Eurocase ještì nikde nevidìl, ale i proto, že mnoho uživatelù výrobky tohoto výrobce kritizuje. Já sám vlastním skøíò Eurocase a své názory na ni si radši nechám pro sebe. Proto jsem byl zvìdav na LCD monitor. Zprvu jsem byl ohromen ale také i zklamán. Hned na první pohled jde poznat nižší kvalita zpracování a malé možnosti pøipojení. Naštìstí je monitor urèen pøedevším do rodin, které mají hluboko do penìženek, ale pøitom chtìjí mít na stole místo, pohodlí pro oèi, ušetøit za spotøebu a být IN.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Hry jsem hrál v, pro monitor, nejvyšším podporovatelném rozlišení tj. 1680x1050. Škubal jsem myší jak to jen šlo, hrál jsem nároèné scény na odezvu a ve všech testech ohlednì odezvy se displej osvìdèil jako dobrý, ale vše berte s velikou rezervou. Existují profesionálnìjší monitory, které jsou jako stvoøené pro nároènou práci. Monitor se také velmi rychle zapíná a nemusí se žhavit jako CRT anebo jiné LCD monitory. Prostì zapnete a bìhem 1 sekundy je pøipraven k akci

Zaznamenal jsem problém, kdy monitor mìl obtíže s vykreslením èerné a šedivé vedle sebe. Na videu, které si mùžete stáhnout na konci èlánku, se o tom mùžete pøesvìdèit. Jsou to takové pruhy pøes šedivý pás. Natoèil jsem pro vás také krátká videa z her. Další postøeh tøeba pøi prohlížení internetu s bílým pozadím jsem si obèas všiml, že displej zaèal trochu modøe problikávat a poté pøestal. Po chvíli zase a opìt. Rušením signálu jinými kabely to býti nemùže, jelikož kabel na propojení mezi PC a LCD je stínìný. Hmm... zajímavé. Hlavnì na bílých webech s animovanými reklamami a barevnými rámy.

I když bych si radìji koupil jiný monitor, díky velikosti úhlopøíèky, musím øíci, že se mi bude beztak stýskat i po tomto Eurocase 2002. Je to pøece jenom nìco jiného než gigantický CRT s velikou spotøebou, malou obrazovkou s velikým obsazením místa na stole.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Cena: cca 5000Kè s DPH

Závìr

Závìr je jasný. Je to LCD monitor pro ne moc majetné lidi, kteøí si i tak chtìjí vychutnat zážitek z filmù, her a pøitom požadují nižší spotøebu než jejich staøí a žraví CRT dìdeèkové a hlavnì nevyhlíží do budoucnosti. Dnes D-SUB konektor umírá. I když ho mùžete stále vidìt i na nových monitorech a noteboocích, budoucnost patøí HDMI, DisplayPortu popø. DVI. Za cenu kolem 5000 tisíc s daní je ideální i do kanceláøí na prohlížení internetu, nebo prostì jen pro velikou pracovní plochu a rozlišení. Co bych vytknul? Kvalitu provedení a možnosti pøipojení video vstupù + nìjaké ty mouchy v podobì vykreslení bílé a šedivé. Co bych pochválil? Cenu, velikost displeje a rozlišení a odezvu. Hlavnì bych na úplný závìr øekl, že množství negativ co jsem napsal níže, nemusí pro vás nic znamenat pokud, vám to nevadí. Výrobce udává záruku na monitor 3 roky.

Klady a zápory

Klady

 • Cena
 • Pozorovací úhly
 • Odezva, podsvícení
 • Velikost displeje a rozlišení
 • Povìšení na zeï (VESA)
 • Èeské OSD a manuál
 • Záruka 3 roky (36 mìsécù)

Zápory

 • Kvalita zpracování
 • Možnosti pøipojení
 • Rušivá modrá dioda
 • Problém s vykreslením èerné
 • Noha stojanu je pevnì pøipevnìna k displeji

Za zapùjèení LCD monitoru Eurocase 2002 dìkujeme spoleènosti Partis a.s.

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Další fotografie:

Další fotky si mùžete stáhnout ZDE (ZIP - 7MB)

Fotky s pozorovacími úhly stáhnete naopak ZDE (ZIP - 3,7MB)

Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 – 20“ pro nemajetné

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte LCD monitory výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 15.03.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5710x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

najd - 01.04.2008
Eurocase? smch horší firma je už snad jen acer

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ