VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Chladný vánek - AeroCool SilverBlade II
Nepihlen nvtvnk

Chladný vánek - AeroCool SilverBlade II

Aerocool SilverBlade II

Dobrý den. Jmenuji se Aerocool SilverBlade II a na první pohled vás zaujmu pøedevším díky svému designu. Dole se dozvíte více o mých vlastnostech a o stavbì mého tìla.

Z èeho jsem vyroben...

Rámeèek, v nìmž je má vrtulka uchycena je èerný a lesklý. Vrtulku mám také støíbrná a pro zmìnu také lesklou. To mi dává celkovì pìkný vzhled, ale rychle se umaži a zapráším od okolních neèistot – hlavnì tedy prachu.

Jinak moje celková konstrukce je tvrdá, ale i pøes to pevná. Mimoto si na výstupku uprostøed vrtulky kraluje mé jméno AeroCool. Jsem nabízen buïto se ètyømi modrými LED diodami nebo bez nich, tedy bez podsvícení. V noci mì prostì musíte vidìt, to jsem opravdu fešák ;-D. Troufnu si øící, že bych mohl s klidem konkurovat jakýmkoliv 80x80mm vìtráèkùm. Jinak se ve verzi bez diod v nièem neliším. Mé napájení mùže být do 12V, které sosám pomocí 3pin konektoru s možností monitoringu a regulace.

Co ke mnì dostanete ...

Dostanete ke mnì redukci z MOLEXu na 3pin (12V). Po té naleznete i ètyøi šroubky. Na stabilní a pevné pøichycení vám ale klidnì postaèí 2 šroubky.

K èemu mnì využít ?

Hodím se do každé skøínì, kde je potøeba chlazení èipù nebo odvod/ pøívod vzduchu, ale také pìkný design a podsvícení. Pøedevším tedy do casemodù. Neøíkám, že mì musí kupovat jen casemoddeøi, to ne..., ale je hezèí, když zdobím pìknou case než „šunku“

Vlastnosti:

  • Celkové rozmìry (mm): 80 x 80 x 25
  • Otáèky vìtráku (ot/min): 2500
  • Prùtok vzduchu (CFM): 27.6
  • Úroveò hluku (dB): 24.6

Obrázky vnoci a ve dne:

Ve dne V noci

Doufám, že jsem vás ochromil svou elegancí a až si mì poøídíte, tak se urèitì tìšte. Nashledanou. :-)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 22.09.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 3568x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ