VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Asus Silet Square Pro - Když chladit, tak poøádnì!
Nepihlen nvtvnk

Asus Silet Square Pro - Když chladit, tak poøádnì!

Asus Silent Square

I když Asus není zrovna typickým výrobcem chladièù, neznamená to, že by s tímto oborem mìl nulové zkušenosti. Napøíklad základní desky tohoto výrobce mají velmi propracované a úèinné chlazení. Asus Silent Square Pro je navíc už druhým kouskem, jedná se totiž o nástupce už tak povedeného a oblíbeného modelu Asus Silent Square. Èím vším že se tedy mùže pochlubit?

První, èeho si asi vaše oèi všimnou, je umístìní vìtráèku. Ten se totiž nenacházi na boku chladièe ani na vrchní stranì, jak je je obvyklé, ale je umístìn svisle pøímo uprostøed mezi žebry. Aè se toto øešení mùže zdát nepraktickým, je tomu pøesnì naopak – hlavnì tomuto øešení zøejmì vdìèí chladiè za svou efektivitu. Teplo, které do žeber pøivádí z mìdìné základny ètyøi dvojice heatpipes je totiž odvádìno mnohem rychleji. Zpoèátku jsem se obával, jaké následky v oblasti hluènosti toto øešení pøinese – nebude proudící vzuch z prostøedku chladièe dìlat stejnì nepøíjemný zvuk jako vysavaè? Mé obavy se ale ukázaly jako zcela zbyteèné, Asus Silent Square Pro naopak patøí mezi nejtišší chladièe na trhu.

Úèinnost chlazení je opravdu špièková, i v tomto patøí k nejlepším co u nás mùžete zakoupit. Bez problémù uchladí jakýkoliv dnešní procesor a nabízí vám velký prostor pro pøetaktování. Problémem pro nìj nejsou ani velmi žhavá Pentia 4 s jádrem Northwood pøetaktovaná na 4GHz. Velikostnì se øadí mezi støední až vìtší chladièe – jeho rozmìry jsou 120 x 105 x 158 a váha 750g. Existují sice i ještì tìžší chladièe, i tak ale dbejte na opravdu dobré uchycení na desku. Stále také platí, že pokud poèítaè pøenášíte na jiné místo, dejte pøednost pøenášení na boku. Pøedejdete tak velmi nepøíjemnému poškození socketu nebo jiných èástí poèítaèe – utržený chladiè s sebou dokáže velmi dobøe strhnou rámeèek patice a grafickou kartu.

Asus Silent Square Pro nasadíte na všechny používané sockety – podporuje socket 478, 775, 939 a AM2. Prodává se v oranžové barvì za cenu okolo 1300Kè. Ta naprosto odovídá jeho schopnostem a vlastnostem a já vám ho opravdu mohu jen doporuèit.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 04.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 3680x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ