VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > CoolerMaster HyperTX - Nástupce Arctic Cooling Freezeru
Nepřihlášený návštěvník

CoolerMaster HyperTX - Nástupce Arctic Cooling Freezeru

CoolerMaster Hyper TX

Ne každý si mùže dovolit ty nejdražší a nejlepší chladièe (napø. skvìlá Noctua NH-U12F) nebo vodní chlazení . Spousta uživatelù se spokojí sice s o nìco ménì výkonnými, zato ale mnohem levnìjšími chladièi støední tøídy a pokud si dobøe vyberete, jistì vás uspokojí. Záøným pøíkladem je dnes už legendární, ale stále ještì velmi prodávaný Artic Cooling Freezer 7Pro (a 64Pro), který za pøíjemnou cenu nabídl velmi dobrý výkon a stal se velice populárním. O tomto chladièi se nezmiòuji náhodou, CoolerMaster HyperTX, který vám v dnešní recenzi pøedstavím, totiž nezapøe inspiraci právì v Artic Coolig Freezeru. Hlavní rozdíly tkví v inovovaném vìtráku, plastovém usmìròovaèi vzduchu a snad nejjednodušší instalaci ze všech procesorových chladièù. Navíc je HyperTX plnì kompatiblní s paticí AM2, narozdíl od Freezeru, který ji oficiálnì nepodporuje a u vìtšinu desek èasem poškodí oblast socketu. Hyper TX ale podporuje i patici LGA775, vyrábí se totiž ve dvou rùzných verzích – RR-DCH-S9-U1 (pro AM2, 940, 939 a 754) a RR-PCH-S9U1 (LGA775).

Velkou výhodou tohoto chldièe je jeho tichost, disponuje totiž 4pinovým konektorem, což umožòuje plynulou regulaci otáèek, v tomto pøípadì 650 – 1800 R.P.M. . Aèkoliv na nejvyšších otáèkách už o sobì dá vìtrák vìdìt, na hodnotì kolem 1200ot./min., pøi které spolehlivì uchladí vìtšinu procesorù už je tišší než pevný disk. Stejnì jako Freezer pro od Artic Coolingu ochlazuje i komponenty na základní desce, což se zvláštì u žhavých èipových sad a napájecích obvodù velice hodí. Co se týèe instalace, jak už jsem zmínil, CoolerMaster Hyper TX patøí k chladièùm s nejjednodušší instalací vùbec.Nejen že není potøeba demontáž základní desky, upevòování rùzných kovových výstuh a rámeèkù, ale dokonce se nemusíte zabývat ani teplovodivou pastou. Ta je totiž ve formì jakési žvýkaèkové samolepky již upevnìná na mìdìné základnì a odpadají tak starosti s mnohdy problematickým rovnomìrným roztíráním. Na druhou stranu by pøece jen dùkladnì rozetøená pasta pøedèila v úèinnosti tuto pohodlnou formu, výrobce se ale zøejmì snažil koncovým zákazníkùm vše co nejvíce ulehèit. Hyper TX tak staèí pouze nasadit na rámeèek dodávaný k vaší základní desce, upevnit pomocí tuhé kovové spony a otoèit jistící páèku.

Chladící výkon tohoto kousku je vynikající, jeden z nejlepších v cenové relaci do 1000Kè. V pomìru úèinnost chlazení/otáèky ventilátoru se ale velmi odlišuje od Freezeru. Zatímco ten mìl pøi nízkých otáèkách nízkou úèinnost ale pøidáváním rychlosti výkon velmi stoupl, CoolerMaster Hyper TX nemá s nižšími hodnotami velké problémy a naopak zvyšováním rychlosti pøíliš velké teplotní rozdíly nezaznamenáte (cca 5-8 °C). Tím nechci øíct že by bylo nejlepší provozovat ho na nejnižích otáèkách s nejmenším hlukem, v tìch by s pøetaktovaným Pentiem 4 asi mìl problémy, nicménì na již zmínìných 1200 R.P.M je mnohem úèinnìjší než Arctic Cooling Freezer.

CoolerMaster Hyper TX se prodává za výbornou cenu kolem 550Kè a je tak výbornou koupí pro všechny, které už otravuje jejich neúèinný a hluèný boxovaný chladiè na procesoru. Mimo jiné také dokazuje, že není potøeba vlastnit ty nejdražší chladièe, ty totiž plnì využijete jedinì v pøípadì, že máte jinak naprosto tichý poèítaè vèetnì odhluènìného pevného disku.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 15.02.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 4417x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ