VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Primecooler PC-VGAHG1 AL Blue LED – modrý chladivý klenot v akci
Nepihlen nvtvnk

Primecooler PC-VGAHG1 AL Blue LED – modrý chladivý klenot v akci

Primecooler PC-VGAHG1 AL Blue LED – modrý chladivý klenot v akci

 • Provedení: hliník
 • Celkové rozmìry (mm): 115 x 88 x 34
 • Otáèky vìtráku (ot/min): 2100
 • Prùtok vzduchu (CFM): 22
 • Úroveò hluku (dB): 25
 • Hmotnost (g): 140

Slovo úvodem:

Tento produkt mám a jsem s ním velice spokojen. Nejenom proto, že má nádherný vzhled, ale i pro jeho chladivý efekt. A dokonce se dá namontovat na velice hodnì typù grafik.

Instalace je možná na tyto typy grafických karet:

 • ATI Radeon 9***
 • ATI Radeon X***
 • nVidia GeForce 4 Ti 4***
 • nVidia GeForce 4 FX ...
 • nVidia GeForce 4 MX ...
 • nVidia GeForce 6600(GT) a 6800(LE,GT,Ultra,UltraExtreme)
(Vyèteno z manuálu)

Moje grafika je:

MSI nVidia GeForce4 Ti 4200 128bit 128MB GDDR, 225 MHz GPU, 444 MHz GDDR AGP 8x.(BTW: Také jsem si na mojí grafiku nalepil i pasivní chladièe na GDDR). Moje grafika pøed tuningem je nahoøe. (Dnes již mám Gygabyte nVidia GeForce 6600GT 128MB GDDR3 128bit(16GB/s) AGP 8x 500/1000 MHz GPU/GDDR3 a tento nový vìtráèek na ni jde také a ani HSI mùstek nepøekáží.)

Dùvod pro koupi tohoto produktu:

Poté, co jsem moji grafiku taktnul na 285 MHz GPU a 555 MHz GDDR – vše bylo OK. Hraji ale dosti nároèné hry na grafický výkon, tak jsem musel extrémnì taktnout grafiku až pøes kritickou hranici 285 MHz GPU a 555 MHz GDDR. Taktnul jsem to až na 300 (305) MHz GPU a 600 MHz GDDR. Bylo to ale nestabilní, èasto zamrzával obraz na nìkolik desítek sekund, bylo mnoho artefaktù a nechtìlo se mi zatím kupovat novou grafiku. Pøi takto vysokých frekvencích bylo GPU tak horké, že se na nìm nedala udržet ruka, ale spíše dal uvaøit èaj . To zpùsobovalo nestabilitu. Na tento vìtrák sem se již díval mnoho mìsícù a snil jsem o nìm a taky už dlouho jsem chtìl PC vytunit svítícími vìtráèky.

$uch@rC - casopis-oci.xf.cz $uch@rC - casopis-oci.xf.cz

Pohled na grafiku (vlevo), starý hluèný vìtrák (vpravo)

Koupì a doruèení komponentu:

Jelikož jsem si objednával i jiné komponenty (napø pasívy na GDDR taky na mou starou GR), tak se nákup vydaøil a nebyl ani zbyteèný. Kupodivu byl vìtráèek velmi levný (pro mì tedy). Všechny komponenty byly doruèeny vpoøádku, podle objednávky a docela brzy (,což jsem jen rád :-). (Zde jsou jen tak pro zajímavost vidìt pasívy, co jsem si objednával)

Pøíslušenství k vìtráèku:

 • Teplovodivá pasta
 • Šroubky s matkami (to je jasné)
 • Pasivní chladièe na hranaté operaèní pamìti grafiky (což já nemám) a nepoèítal jsem s tím, že tam vùbec budou nìjaké pasívy
 • Rozdvojka do napájecího kabelu typu molex (2x 5V + 2x 12V)
 • Návod, použití , atd .....

$uch@rC - casopis-oci.xf.cz

Obsah balení chladièe

Instalace na grafiku a do PC:

Podle návodu to mìlo jít i na mojí staøièkou nVidia GeForce 4 Ti 4200 ....., což mám a taky to šlo.... mají štìstí ......Primecooleøi.

Instalace byla pro jednu osobu (pro mì) dosti složitá, jelikož jsem byl zrovna nemocen a byl jsem „Sám doma a GRAFKA“ heh !! Ale za pomoci krabic, v nichž byly vìtráèky, jsem to zvládl „jen-tak-tak“. Nejdøíve jsem odstranil starý a velice hluèný vìtrák (hlavnì pøi zapínání PC) a oèistil jej ... spíše jádro od „usmažené“, 3 roky staré teplovodivé pasty, která už dávno nekonala svou úlohu - vodit teplo. Poté pøišlo na aplikaci nové pasty na GPU. Toto bylo poprvé, co jsem nìco takového dìlal, takže jsem tam té pasty dal ze zaèátku více, než mìlo být .... Pøebytek byl utøen ubrouskem. Po nasazení nového vìtráku to velmi klouzalo na nové pastì. Popral jsem se s tím a po... ehm .... asi 10 minutách jsem koneènì zašrouboval šroubky. Vìtrák drží naprosto pevnì a nehrozí, že by spadnul,.... maximálnì, že byste nezašroubovali šroubky ... heh.

Instalace do skøínì PC byla velice snadná, jen si neohnout ten velký vysoce chladivý hliníkový pasív. Následovalo zapojení do rozdvojky napájecího kabelu molex do 12V.

$uch@rC - casopis-oci.xf.cz $uch@rC - casopis-oci.xf.cz

LED dioda jde vidìt jak v noci tak i ve dne

Hluk, otáèky, svítivost, napájení a to nejdùležitìjší . . . tj. CHLAZENÍ:

Hluk je pøi nejvyšších otáèkách (12V) docela snesitelný, zvláštì pokud víte, že tento zvuk už nevydává váš starý neefektivní vìtrák bez oslnivého podsvícení ... heh. Máte-li ale však zavøenou skøíò (což u mì nehrozí ), je tento hluk i pøi 12V témìø minimální. Pøi tìchto otáèkách je GPU doslova „!!výbornì!!“ chlazen = vysoce efektivní chlazení. Teplota GPU se oproti sériovému chlazení snížila témìø na polovinu a ještì k tomu je vìtrák tak velký, že pokud máte na GDDR pøilepené pasívy, tak vám je také zárovìò dobøe chladí. Napájení 5V má malé otáèky a mì by GPU moc neuchladilo, takže 5V je dobré jen tehdy, chcete-li mít tichý PC a používat ho jen na nenároèné aplikace (kanceláø.aplikace) nebo jen pro design . U tohoto vìtráèku je podsvícení modré. Mùžete si však vybrat zelené nebo èervené.

Takže..... 12V na hry a 5V pro design. :-)

Závìr:

Takže moje MSI nVidia GeForce 4 Ti 4200 se 128 MB GDDR a 128bit sbìrnicí stabilnì, hlavnì pomocí tohoto vìtráèku a pasívù, dosáhla frekvencí z pùvodních 225 MHz GPU a 444 MHz GDDR na úchvatných 300 (305) MHz GPU a 600 MHz GDDR. – STABILNÌ i pøi hrách !!!!! Umožnilo mi to také hrát NFSU2 na vyšší detaily a bez sekání. Tento vìtráèek mì mile pøekvapil, protože jsem si myslel, že nebude tak výkonný a nebude mít takový chladivý efekt. A v kombinaci s pasívy na GDDR je to opravdu síla. I pøíslušenství k nìmu dodávané je bohaté a to mì velice a pøíjemnì udivilo i potìšilo. Tím lépe....jen tak dál.

$uch@rC - casopis-oci.xf.cz

Riva tuner: stabilnì pøetaktováno pøes kritickou hranici až na 300/600 MHz. Zajímavé, že u mì platí vždy pravidlo: „Takt pamìtí = 2x takt GPU.“

$uch@rC - casopis-oci.xf.cz

Vìtrák v noci za svìtla lampièky

$uch@rC - casopis-oci.xf.cz $uch@rC - casopis-oci.xf.cz

Plastový obal s cenným obsahem zezadu a zepøedu

$uch@rC - casopis-oci.xf.cz

Vìtrák detailnì

$uch@rC - casopis-oci.xf.cz

Ještì jsem si dovolil jednu mojí nejpovedenìjší foteèku na závìr

„Modrý rychlík“ od Primecooleru je tak výkonný, že je to velmi silná konkurence pro Zalman a myslím, že ho jen tak nìkdo nezpomalí ... Jelikož mì tento vìtrák tak uchvátil nejenom svým vzhledem, ale i výkonem chlazení, tak pro mì nebyl problém napsat tento èlánek za ..... ani ne 1,5 hod. a velice mì to bavilo.

Klady:(+)

 • Úèinnost v chlazení (= velký pasív)
 • LED dioda (v mém pøípadì modrá)
 • Chladí zárovìò i operaèní pamìti grafiky
 • Dlouhý napájecí kabel
 • Bohaté pøíslušenství
 • Instalace možná na mnoho druhù grafik

Zápory:(-)

 • Horší instalace vìtráèku pro 1 osobu
 • Vìtrák zabírá témìø 2 PCI sloty
 • Snadno se zanáší prachem a hùøì se èistí

Pøevažují klady, tak jsem spokojen a hodnotím tento produkt kladnì. A ty zápory zase nejsou tak hrozné, aby se nadaly pøežít. (Vìtrák pøece jenom neinstalujete každý den.)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 01.02.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4359x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ