VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Airlive WL-1500R + WT-2000USB - Mobilita nade vše
Nepihlen nvtvnk

Airlive WL-1500R + WT-2000USB - Mobilita nade vše

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

Za tuto recenzi mohu defacto podìkovat mému poskytovateli internetu, jenž všem svým zákazníkùm pøestal poskytovat podporu dvou poèítaèù pro pøipojení na internet. Musel jsem to tedy nìjak vyøešit a øešení pøichází v podobì známé firmy Ovislink. Konkrétnì typ WL-1500R, který jsem koupil v sadì s USB Wi-Fi 125Mbps klíèem – WT-2000USB. Zdálo se mi to jako výhodná koupì a také že byla. Dokonce tento Wi-Fi router pøedèil má oèekávání. Celá administrace je jinak v pøíjemnì klidném modrém stylu.

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

Obsah balení:

 • Router s AP – WL-1500R
 • Anténka (2dBi)
 • Gumové nožièky
 • Trafo
 • USB Wi-Fi klíè – WT-2000USB – >jako speciální pøídavek ;-)
 • 2 instalaèní CD v CZ
 • 2 manuály v CZ

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

Prvotní specifikace:

 • Bezdrátový širokopásmový router
 • Jednoduchý instalaèní prùvodce
 • Celosvìtová podpora ISP
 • Øízení pøístupù
 • Podpora UPnP
 • Podpora DMZ a Virtuálních serverù
 • Obsahuje Firewall
 • Je kompatibilní se standardem 802.11g/b
 • Rychlost bezdrátového pøenosu dat 54Mbps (teoretická rychlost)
 • 1x WAN, 4x LAN porty
 • Podpora 64/128 bitové WEP
 • WPA, WPA2
 • WPA-PSK, WPA2-PSK
 • Podpora Atheros XR, DHCP
 • MDI/MDI-X

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

Vzhledem k této mé první zkušenosti s Wi-Fi si myslím, že jsem již celkem zbìhlý. Menu mi sice pøipadalo zpoèátku dìsivì, ale za chvíli jsem se v administraci AP orientoval jako doma. Hned ze zaèátku po vložení adresy 192.168.1.254 do Firefoxu, díky níž je možno se pøipojit do administrace AP mì pøivítalo pøihlášení, kde zprvu dáte jen airlive do obou políèek. Ihned po pøihlášení doporuèuji zmìnit heslo na váš AP. K tomu vás dovede prùvodce ,který by se mìl hned po zadání hesla a jména zobrazit. Pokud kliknete na køížek nezoufejte. Tuto funkci mùžete kdykoli spustit aktivováním políèka úplnì dole v menu administrace. To je asi tak vše k prvotnímu seznámení a zavedení administrace AP. Následují další položky menu. Popravdì nevím, zda-li mám øíkat Ovislink nebo Airlive. Všude je napsáno Ovislink, na obrázcích také obèas, a když dostanu jejich komponent je tam Airlive. No to je jedno, vy to pochopíte :-)

Sestavení:

Prvnì jsem tedy vybalil vìci z krabice, zapojil napájení, WAN a dva LANy, nastavil a zmìnil heslo. A až po zmìnì hesla a zapojení šifrování dat jsem si dovolil zapojit Wi-Fi anténu o výkonu 2dBi. Stále mám však možnost zapojit na router dva další LAN porty. Tøeba použiji další switch pro získání dalších 5 portù :-). Ale zatím nepotøebuji. Na Wi-Fi se dá pøipojit taky nìco do 5 zaøízení, aby se router nezahltil. Pøece jenom má jen jednu anténu.

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

MENU:

 • WAN
 • Wireless
 • LAN
 • Access Control
 • System
 • Wizard

Nyní vám budu povídat o každém políèku v menu administrace. Je to velmi zajímavé. I já jsem si myslel, že instalace a nastavování bude nudné. Opak byl ale pravdou. Nastavení mì tak dostalo, že jsem se od nìj nemohl odtrhnout ani když pøišla mamka z práce :-). Zaèneme WAN.

WAN (Wide Area Network)

Ve WAN se nastavuje pøíjem internetu, jak již název napovídá – „širokopásmová s흓. Má dvì podpoložky: Connection Type a Dynamic DNS. Je celkem dobré, že mám internet od Karnevalu (není to reklama) v tom smyslu, že dám získat adresu z DHCP automaticky. To samé jsem nastavil zde v administraci routeru. Pokud nastavujete adresy ruènì, máte to trochu složitìjší, ale ne zase tak moc. Vynikající funkce je Clone MAC Address. Karneval si zaregistroval k sobì MAC mé síové karty a ani po resetu modemu se nenaèetla nová IP ani MAC nového PC. TO mi v tomto pøípadì již nevadí díky funkci klonování MAC adres. Jednoduše zadám do políèek MAC své síové karty, do které byl internet vždy zapojen. Je mi záhadou proè Karneval rušil podporu více PC, když si beztak každý koupí router . Druhá podpoložka Dynamic DNS není u mì vyplnìná a mám ji také deaktivovanou. Jinak tam mùžete nastavit vše, co se týèe DNS.

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

Wireless (bezdrát)

Ano uhodli jste. Nastavení vašeho AP se nachází v tìchto konèinách administrace. Opìt podpoložky, tentokrát ale tøi: Basic, Security, Advanced. V Basic položce je k vidìní jeho základní nastavení, což je aktivace AP, nastavení SSID, vysílání SSID Broacastu, Extended range mode a Channel. V Security nastavíte vaše tak potøebné zabezpeèení. Doporuèuji ze zaèátku hned nìjaké to ze dvou WPA. Jinak mùžete vybírat z WEP, WPA, WPA2, WPA-Auto, podle toho, jaké zvolíte zabezpeèení, tak se vám zobrazí další formy šifrování a zadání hesla do vaší budoucí sítì. Advanced je takové to nastavení pro lepší lidi, co se v tom vyznají. Tøeba i trochu já :-). Napø.: poèet Mbps, interval vysílání beaconu, výkon antény. Ostatnì více se mùžete dozvìdìt na screenech.

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

LAN (Local Area Network)

Ano koneènì naše LANka, jenž má dvì podpoložky pro nastavování: Basic a DHCP. V Basic je takové to miminkovské nastavení LANky, které by zvládl i mùj jednoroèní bratranec :-). Tedy: Jméno routeru, IP Adresa routeru a maska podsítì. Tam si v podstatì nastavte co chcete, avšak maska podsítì by mìla být u lokálních sítí vždy 255.255.255.0. Nyní nastavení DHCP v další podpoložce. S tím jsem si ale opravdu vyhrál do nejmenších detailù. DHCP server povolte, to je snad jasné. Poté zadejte, kde má IP adresa zaèít a kde skonèit. Napøíklad od 192.168.1.100 do 192.168.199. Takto to bylo nastavené již od výroby. Dodržujte také 192.168.xxx.xxx pro lokální sítì, kde xxx bude èíslo od 0 do 255(254). Mùžete si pøidat statický DHCP server. Toho jsem však nevyužil, protože to nepotøebuji. Úplnì dole se nalézá výpis všech pøipojených PC pomocí DHCP. Momentálnì jsem v nìm jen já. Sestry PC je vypnutý.

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

Access Control (ovládání pøístupu)

Dalo by se øíct, že také jsem si s touto položkou ovládání pøístupu dost vyhrál. Podpoložky: Filter, Virtual Server, Special AP, DMZ, Firewall Rule. Zaènu jako vždy od hlavy k patì – tedy Filter. Jdou v nìm totiž nastavit filtry pro pøístup LAN uživatelù na internet. Já zvolil podle mì nejbezpeènìjší variantu filtrování MAC adres, kde jsem nastavil, že pouze povolené MAC mohou pøistupovat na DHCP. Dále také upozornìní. Nenastavujte více MAC adres k pøístupu než potøebujete. Já mám dva PC a mám to tak také nastaveno. Jen dvì MAC adresy. A nìkdy na testy vkládám MAC svého USB Wi.Fi klíèe. Dole si tedy nastavte ty MACy, co opravdu budete používat a nastavte si k nim jméno pro lepší orientaci. Myslel jsem na budoucnost, kdybych chtìl náhodou mít v síti server s napojením na internet a aby se po zadání mé IP serveru tam také pøesmìrovaly porty do lokální sítì k serveru. K tomu slouží funkce Virtual Server. Jména služeb: http, FTP, HTTPS, DNS, SMTP, POP3, NetMeeting... Funkci Special AP nemám aktivovanou, protože ji nepotøebuji. Ale umožòuje detailnìjší nastavení vašeho AP. Funkce DMZ je podobná Virtual Serveru s rozdílem, že pøesmìruje všechny porty na urèitou IP v lokální síti. Vhodné pøedevším pro servery. Tato funkce je však prý hodnì dìravá a musíte tedy mít nìjaký kvalitní FW. Když už mluvíme o Firewallu, poslední, co mùžeme nastavit v Access Control, je Firewall rule, tedy pravidla firewallu. Zde se také povolují UDP, ICMP èi TCP porty pro rùzné IP, jak do sítì tak i z ní.

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

System

Položka System je velice obsáhlá, v níž je mnoho systémových nastavení. Velice mì zaujala možnost Log, tedy monitorování èinnosti routeru a následný zápis do logu routeru. O tom ale až pozdìji. Výèet podpoložek vám sem pro zmìnu opìt napíšu. Password, Time, Device Information, Log, Log Setting, Statistic, Restart, Firmware, Configuration, UPnP, Ping Test, Remote Management. Sami vidíte tìch podpoložek. Password. Tady nastavujete hesla pro admina a uživatele. Jak jednoduché ;-). Time. Nastavíte èasové pásmo a èas. Èas mùžete okopírovat z poèítaèe pomocí tlaèítka Set Computer Time nebo synchronizací s nìjakým serverem (pø.: time.windows.com). Device Information. Jak název napovídá, mùžete zkontrolovat nebo se jen tak kouknout na informace ovašem zaøízení co se týèe WAN, LAN a WLAN. Je to samá IP adresa, tedy slabší povahy a zmatkáøi by to nemìli vidìt :-D. Log jsem vysvìtlil výše. Monitoruje porty, IP a veškerou èinnost routeru a zapisuje do logu, na který se mùžete kdykoli podívat. Lze pøejít též na další stránku nebo i vymazat celý log. Log Setting se nazývá souèást pøedešlé Log podpoložky. Tady se však nastavuje, co vše chcete zaznamenávat, napø.: èas, porty, IP, pakety atd. Mùžete si také nastavit SMTP a nechat si posílat upozornìní na mail. Statistics také monitoruje a zapisuje. Jsou to pakety pøenášené v LAN, WAN a WLAN. Restart vypne a znovu spustí zaøízení. Firmware logicky dovolí upgradovat pomocí administrace ve webovém rozhraní firmware zaøízení. Já mám verzi 1.00 , May 7, 2007. V Configuration mùžete uložit své nastavení do souboru na pevný disk, pokud si jste jisti, že máze vše nastaveno správnì a zabezpeèeno. Nastavení se uloží standardnì do souboru config.bin. Lze ho ale pøejmenovat. Slouží to k tomu, kdybyste museli zmáèknout reset nastavení na tovární, nebo by vám z reklamace poslali zaøízení nové, jen nahrajete do routeru váš konfiguraèní BIN soubor a je to. UPnP nemusím vysvìtlovat. Ping test opinguje na váš rozkaz jakoukoli IP ve vaší lokální síti, zda funguje. Remote Management. Opìt porty, IP a nastavení. Já nepotøebuji :-).

Mobilita nade vše – Airlive WL-1500R + WT-2000USB

Vzhled AP routeru:

Je to taková modrá jemnì zdrsnìlá krabièka, která se na slunci trochu leskne. Povrch se dá tìžko ušpinit a lehce vyèistit. Modrý design mi také ladí do stylu mého poèítaèe. Krabièka má mírnì a dlouze zkosené horní hrany, pro lepší design a podle mého také chlazení. Protože vzduch je nasáván z obou boèních stìn pøes plastovou møížku a pomocí zkoseného stylu mùže lépe proudit. To je jako s vodou. Také lépe proudí voda v ohlé trubce než kdyby byly dvì trubky svaøené do pravého úhlu. Horký vzduch je jinak vyfukován pøes horní stìnu, kde jsou rovnìž malé otvory. Hned pod horním otvorem pro vzduch si kraluje název AirLive. Pøední strana má v sobì stavový panel, na nìmž je mimo 4 LAN portù zaznamenána i aktivita WAN a WLAN. Také i Power a Status. Vše je zaopatøeno zelenými LED diodami. Vzadu se nachází konektory: Reset, Power, WAN, 4x LAN a Wireless konektor pro anténu. Spodní stìna je celá žebrovaná též s malými otvory a dalšími 4 prohlubeninami, kam se dávají gumové nožièky, jež byly souèástí balení jako pøíslušenství..

TESTY

Testy probíhaly za pomoci sady AP a USB Wi-Fi klienta Ovislinku v panelovém domì a v rùzných místnostech.

Test 1 - Signál

 • Jedna zeï – 83%
 • 5m pøímé viditelnosti - 80%
 • Na záchodì – 30% (tam mám s mobilem jen jeden dílek signálu, nìkdy i žádný)
 • Dvì stìny – 65%

Dá se øíci, že po celém bytì byl nádherný signál. Vlastnì internet v dnešní dobì beztak u bìžného domácího uživatele nikdy nedosáhne rychlosti jeho síové karty. Tedy i když máte jen tøeba 30% signálu, stále vám jede internet relativnì „naplno“.

Test 2 - Hacking

Také jsem zkoušel hackovat Wi-Fi sítì USB klientem :-D. USB prodlužovaèkou jsem si prodloužil USB a u sestry v pokojíku na jejím PC zkoušel nìco z hacku wifin.USB klient byl nìkde v místech uprostøed okna. Sranda byla ta, že já ve svém pokojíku nic nechytám a sestra vždycky všechno nádhernì. Tedy Wi-Fi sítì jsem našel, všechny nezabezpeèené a dokonce jsem odchytával packety. Problém byl však v signálu. I tak kolísal a nebylo možné test dokonèit.

Test 3 – Stahování

Souèasnì na obou PC jsem zkusil stahovat dva soubory. Mám tarif Light (3Mbps). A router skuteènì rozdìlil internet pøesnì na polovinu. Tedy každý z nás dvou mìl k dispozici 190kB/s.

Test 4 – Sdílení a LAN

Sdílení složek, diskù a tiskáren bylo skvìlé. Již jsem mìl nastaveno sdílení z minula a tak se to routerem jen aktivovalo. Vytisknul jsem poté od sestry z poèítaèe zkušební stránku na USB tiskárnì zapojené na mém PC.

Instalace a SW

Na obou CD byl manuál a postup instalace. K USB Wi-Fi klíèi byly ještì pøidány ovladaèe. Instalace byla jednoduchá a probìhla velmi rychle.

Využití v praxi:

Využití mùže být v podobì serveru DHCP pro vytvoøení domácí sítì a sdílení internetu zároveò, AP pro pøipojení bezdrátovì dalších zaøízení. Router také navíc disponuje pøepínaèem MDI/MDI-X, jenž dokáže rozpoznat typ RJ-45 kabelu a podle toho se pøizpùsobit.

Dùležité info:

WL-1500R

Provozní teplota: 0~40°C. Skladovací teplota: -10~70°C. Vlhkost: 10% ~ 95%. Výstupní napìtí z adaptéru: 7.5V / 1A. Rozmìry bez antény: 147 x 115 x 35mm (V x Š x D)

 • USA: Kanál 1~11
 • Evropa: Kaná l~13
 • Japonsko: Kanál 1~14

WT-2000USB

Podpora USB 1.1/2.0. Podpora Windows Vista! Rozmìry: 82 x 26 x 9mm (V x Š x D). Hmotnost: 14g. Teplota a vlhkost: Za chodu: 0~55°C, 0~90%. Na skladì: -20~75°C, 20~80%

Klady a zápory:

Klady:

 • DHCP server
 • Klonování MAC
 • Ukládání monitoringu do logu
 • Pohodlné ovládání pøes webové rozhraní
 • V bytì relativnì dobré pokrytí
 • Mnoho pøíslušenství + WT-2000USB souèástí balení
 • Virtual Server + DMZ
 • USB Wi-Fi klient podporuje Windows Vista!!!

Zápory:

 • Rušivé LED diody
 • Jen 54Mbps rychlost

Celkový dojem a závìr:

Já si myslím, že jsem si vybral dobøe a nebudu svého výbìru litovat. V nìkterých funkcích mì toto zaøízení opravdu pøekvapilo a i pøedèilo má oèekávání. Za USB Wi-Fi klíè jsem také rád, alespoò jsem tak mìl možnost otestovat si mé pøipojení, signál a zabezpeèení sítì. Já tyto dvì zaøízení (router s AP + USB Wi-Fi) recenzuji jako sadu a takové bude i výsledné hodnocení. Ovšem, že existují i složitìjší routing systémy s více funkcemi. Avšak pro zaèáteèníky nebo jen tak pro domácí uživatele je toto více než vynikající kousek, který je opravdu povedený. Hodnocení je ve své kategorii v pomìru k cenì a funkcím. Ocenit se také musí CZ manuály a web Ovislinku v èeštinì.

CENA SADY: cca 1500 Kè s DPH

 • Vzhled: 95%
 • Funkce: 95%
 • Uživatelsky pøívìtivé rozhraní: 100%
 • Pøíslušenství 90%
 • Výkon (v bytì s USB klientem): 82%
 • Cena sady: 95%

Celkové hodnocení: 93% (Z mého pohledu!)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 29.07.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 17349x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 13.01.2009
Dobrý den. Zkuste nastavit sí podle prùvodce nastavením sítì, sdílení složek a tiskáren (pokud tedy vlastníte Windows). Zkuste zkontrolovat, zdali vám komunikaci ve vnitøní síti neblokuje firewall. Zkontrolujte správné nastavení routeru a také, zdali máte v PC nastavenou stejnou pracovní skupinu (Tento poèítaè -->záložka Název poèítaèe --> položka pracovní skupina). Mnì osobnì se málokdy podaøilo pøipojit na USB tiskárnu pøes jiný PC v síti. Asi právì kvùli blokaci portù a zabezpeèení Windows. Zkuste tedy výše zmínìné rady, nebo kupte pøevodník USB to RJ45 (LAN), popøípadì vyøešit vše ještì elegantnìji a poøídit tiskárnu (resp. multifunkèní zaøízení) pøímo s integrovaným RJ45 (LAN) portem. Pak by se nemìly vyskytnout žádné problémy.

Kiss49 - 11.01.2009
Chtìl bych se zaptat v èem mùže být problem když nejde sdílení souborù ani tiskáren. mám Dva PC pøez LAN a jeden pøez Wifi. dík Kiss49@seznam.cz ;-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ