VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 1.èást
Nepihlen nvtvnk

Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 1.èást

Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 1.èást

Plánoval jsem to již dlouho, asi tak více než dva roky. Nedávno jsem si na to znova vzpomnìl díky pøeètení dalšího èlánku. A jelikož nedalo mi to spát a probíhala akce, kde si to mohu koupit levnì, neváhal jsem a koupil to domù. A o èemže právì mluvím? Co je to „TO“? Jmenuje se FON, je to španìlská firma zabývající se WiFi pøipojením, má vytvoøenu rozsáhlou komunitu po celém svìte pomocí svých routerù La Fonera. To je oè tu bìží. Nejsmutnìjší je na tom, že v Èeské Republice není tato svìtová komunita vùbec rozšíøena. Popravdì si myslím, že je to kvùli samotným zakladatelùm komunity FON, kteøí v ÈR neuskuteènili žádnou masovou kampaò.

Když si to tak vezmu, FON znám už od poèátkù, od jeho zrození a hned zprvu mi myšlenka internetu kdekoli a kdykoli pøišla úžasná. Poèátky FONu tkvìly ve speciálních firmwarech, jež bylo možno nahrát do urèitých typù WiFi routerù Linksys. Až poté zaèal FON vyrábìt své vlastní zaøízení, které nyní tvoøí širokou komunitu. V ÈR se také sice nacházejí komunitní sítì, které spolu nejen sdílí internet, ale na jaké úrovni? Rùst FONu byl zpùsoben podporou ze strany spoleènosti Google, Skype a jiných firem jistou finanèní podporou. Poskytl i své mapy jako vyhledávání La Fonera routerù. Tajemství FONu je ukryto v jeho globálnosti, což se o tuzemských komunitních sítích øíci nedá. Radìji svìøím èást internetu do rukou statisícù lidí ovìøené spoleènosti, než do mìstských uzavøených komunit, kde musíte platit i èlenské pøíspìvky.

¡Hola Foneros!

Na internetu kolují rozporuplné názory ohlednì FON routerù. Ale nikdo poøádnì nechápe jejich význam. Dovolte mi, abych vám FON trochu více pøiblížil. Mnozí lidé si myslí, že FON je jen výstøel do prázdna, ale ono to tak strohé není. Vezmìte si tøeba pøíklad, kdy budete v zahranièí a budete potøebovat pøístup k internetu kdekoli a kdykoli. Stále se rozvíjející komunita FON je možné øešení. Pojïme se tedy spoleènì podívat na detailnìjší informace.

FON bych charakterizoval nejvíce nìco jako P2P sítì. Na zpùsob „Všichni všem“, „Každý každému“, „Rovný rovnému“. Tato FON komunita je globální a funguje jen kvùli tomu, že lidé si uvìdomují, jak je internet dùležitý a jsou ochotní se o nìj dìlit s ostatními pod podmínkou, že i oni sami jednou budou moci využívat internet jiných. „Ty nám poskytneš svùj internet, za to ti my také poskytneme internet u nás“. Dnešní rychlosti internetu již dovolují sdílení internetu s jinými a po zrušení limitù se FON doslova nabízí.

Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze

Vysvìtlivky

 • Fonero(s) – Fonero je osoba(y), která je úèastníkem FON komunity a vlastní La Fonera router
 • La Fonera – Router, který je nutno mít
 • La Fontenna – Speciální FON anténa, jež zvýší dosah a kvalitu vysílaného signálu
 • Bill – uživatel FONu, jenž si nechá platit ostatními za pøístupy na internet skrz své zaøízení. FON pošle vždy Billovi 50% ze zaplacené èástky. Tím, že si nechává platit, nemùže jako adekvátní odpovìï pøistupovat na ostatní La Fonera routery, vlastnì mùže ale musí také zaplatit. Bill vzniklo od Billa Gatese, pøesnìji od jeho Windows, jež jsou placené.
 • LinusLinus je uživatel, který sdílí své pøipojení s ostatními osobami komunity a nechce žádné peníze. Všichni jsou si rovni, jsou solidární a sdílí si navzájem své pøipojení do internetu. Linus vzniklo od slova Linux. Jelikož Linux je obvykle zadarmo. V souèasné dobì mùžete být Linus a zároveò pøijímat 50% plateb od uživatelù, kteøí nejsou uživateli FONu. K tomu je nutno mít zaøízený úèet PayPal
 • Alien – vetøelec, který není úèastníkem komunity, není Linus, ani Bill. Musí vždy a každému platit, pokud se chce pøipojit na internet pøes Fonero.

Objednání a dodání

Router La Fonera je možno si objednat z èeských nejmenovaných stránek, jen cena je ponìkud vysoká. V dobì samých akcí, kdy seženete router i za ménì než polovic se koupì vyplatí v zahranièí a to musím zaklepat. Objednáte a pokud vám pøišel slevový kód (pozvánka od jiného Fonero), vložíte slevový kód a pokraèujete v objednávce. Následuje zaplacení realizované pomocí PayPal služby, platba byla pøijata ihned a v tu ránu jsem byl informován. Po objednání mi pøišel informaèní e-mail a zaplacení pøes PayPal a potvrzení. Zaplatil jsem rychle a pohodlnì a La Fonera byla na cestì. La Fonera pøišla za vskutku pøíjemných 8 dní, respektive pøivezl kurýr. Krabice s La Fonerou byla zabalena do plastového tlustého igelitu, to dostaèovalo pro její ochranu pøed nepøedvídatelnými vlivy bìhem cesty.

Obsah balení

 • Router La Fonera
 • Plochý bílý síový kabel (RJ45)
 • Nálepky FON, jedna malá, druhá velká
 • CD s manuálem a instalaèním prùvodcem
 • Manuál s prùvodcem instalace
 • A samozøejmì napájecí adaptér

Malý skladný a elegantní router La Fonera, na povrchu v bílé lesklé barvì, zdola šedivá matná. La Fonera vysílá signál pomocí malé bílé odpojitelné anténky, kterou snadno vymìníte za jinou výkonnìjší. Nálepky FONu se vám nìkdy budou urèitì hodit. Mùžete si je nalepit na dveøe, okno nebo na svùj laptop, aby každý vìdìl, že jste Fonero a mohl se k vám pøípadnì pøipojit. Síový kabel je bílý, plochý UTP kabel typu RJ45 s délkou nìco do 2m. S ním hravì propojíte router/modem vašeho internetového providera a La Fonera zaøízení. V balení je dodáváno i CD s instalaèním prùvodcem v nìkolika jazycích a manuálem. Manuál je dodáván též v papírovém vydání, rovnìž v nìkolika jazycích. Èeštinu však nehledejte. Nakonec jsem si nechal napájecí adaptér. Jelikož jsem si objednal La Fonera pøímo z e-shopu FONu, mìl jsem trochu obavy ohlednì napájecího adaptéru. Mám na mysli, aby mi neposlali adaptér napøíklad do americké napájecí sítì. Mé obavy opadly, jakmile mì FON na svém e-shopu ujistil, že dodá pøesnì adaptér kompatibilní se zemí, v níž bydlíme. Je nutno, abyste klikli pøed vstupem na e-shop na ikonku Èeské Republiky, tak máte jistotu, že opravdu dodají kompatibilní napájecí adaptér.

La Fonera - Foto

Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze

Obrazový doprovod: Foto + screenshoty --> autor, doprovodná grafika --> FON.com

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte WiFi a síová zaøízení výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 30.04.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4569x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

strobl112 - 30.07.2008
Ahoj, mám vážný zájem o La Foneru, pokud ještì nìkdo má nìjakou pozvánku napište na strobl112@seznam.cz. Mockrát díky…:)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ