VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 2.èást
Nepihlen nvtvnk

Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 2.èást

Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu - 2.èást

FON je zcela bezpeèný

Pokud máte úèet a router La Fonera od FONu, mùžete se k jiným cizím routerùm pøipojovat pomocí svého jména a hesla. Pøipojení na routery je ukládáno do logù pro pøípad, že by nìkdo sí zneužil ke spamování, nelegálního stahování atd. Pokud si budete chtít konektivitu koupit za peníze, zaplatíte karto na PayPal nebo SMS. Ona platební karta nebo mobilní telefon, také není obtížné vyhledat. Za další prvek zabezpeèení by se daly považovat 2 SSID. La Fonera bìžnì vysílá dva SSID signály (FON_AP, MyPlace), což je velmi zvláštní, ale docela pøíjemné a hlavnì bezpeèné. Máte tak privátní sí zcela oddìlenou od veøejné. Èesky øeèeno - nejen, že sdílíte internet pomocí veøejného SSID, ale máte možnost provozovat svoji privátní (soukromou) sí. WPA heslo na vaši sí je napsáno zespoda na La Fonera routeru. Vše se dá v administraci routeru zmìnit, chcete-li mít heslo nebo název sítì svùj vlastní.

A co FON a Skype?

Skype, jakožto finanèní pøispìvatel FONu, využil této jedineèné pøíležitosti a prodává Skype telefony s WiFi pøipojením. Ty jsou vhodné jak na pøipojení k vaší WLAN nebo free HotSpotu, tak i právì k FON Spotùm. Dává to smysl. Skype telefony pracují jako obyèejné mobilní telefony, jen ke svému pøipojení nevyužívají SIM karet, nýbrž WiFi pøipojení a pøihlášení pøes váš Skype úèet. Myšlenka je to pìkná, avšak preferuji, mít Skype aplikaci nainstalovanou ve svém mobilním telefonu (to já mám). Tam máte vìtší šanci se dovolat v pøípadì nouze.

Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze

FON E-SHOP

Mimoto existuje ještì La Fonera+ s trochou vylepšení a dalším LAN portem pro pøípad pøipojení jiného zaøízení pomocí kabelu. V e-shopu FONu jsou, pro mne, další ptákoviny jako PCMCIA karty, USB/PCI WiFi, WiFi hledaè signálu, Skype telefony atd. No zbyteènosti, mezi nìž patøí i pøídavná dokoupitelná anténa La Fontenna. Jediné nejvýhodnìjší zboží shledávám router La Fonera a to ještì k tomu v akcích. Možná se to zdá absurdní, že si kupuji router v akci, ale když už je, tak pro ji nevyužít, že? Navíc svùj hlavní router mám a La Fonera mi slouží jen opravdu jako HotSpot FONu.

Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze

FON Maps

Pokrytí signálem FON routerù je obdivuhodné, vezmeme-li v úvahu, jakou dobu je firma FON na svìtì. Celá Západní Evropa má skvìlé pokrytí. Avšak smìrem od ÈR na východ je temno, jak by øekl mùj kolega Alois Jirásek :-). To že je nìkde nìjaký osamocený router - sám sameèek bez bratøíèkù, není pìkné. Neøekl bych kdyby routery La Fonera ubývaly postupnì, ale takový zvrat. Hned pár kilometrù za hranicemi a tma. Západní sousedi FON doslova žerou. Jednak to mùže být dáno neinformovaností èeského národa o FONu, ale i proto, že Èeská Republika je velmocí ve WiFi sítích. V našem státì existuje spousty míst, kde nejsou internetové pøípojky, a tak jedinou možností je bezdrát - u nás je tedy nutnost. Narozdíl naši západní sousedé berou WiFi spíše jako doplnìk.

Na ukázku jsem vám screennul mapu Paøíže. Vidíte to pokrytí? Na každém rohu nìco. Mùžete ihned porovnat s mapou Èeské republiky. (kliknutím zvìtšíte)

Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze

- Evropa | Èeská Republika | Paøíž -

V ÈR horkých flekù zatím moc nenajdete...

Jak jsem se již zmínil, stále probíhají všelijaké akce, které se snaží o propagaci FON komunity pomocí akèních cen routerù La Fonera. Neinformovanost èeských obèanù má za dùsledek, že ani tyto akce nejsou u nás využívané. Tu neinformovanost si FON zpùsobil prakticky sám. Pár známých webù se již snažilo o jeho propagaci, ale marnì. Další vinou je naše èeská povaha. „Proè se dìlit, když to mohu mít pro sebe, ne?“ Všude jinde po svìtì je HotSpotù FONu spousty, pomalu se divím jak mohou být takové dva extrémy jako ÈR a ostatní svìt. ÈR má horkých flekù poskromnu a jinde po svìtì jich mají takovou koncentraci v každém mìstì, že jen žasnu jak to FON dokázal i na tak malá zákoutí.

Dosah antény

Dosah v místnosti je pøibližnì stejný jako u mého routeru AirLive (chcete-li Ovislink), který má 3 nebo 4dBi anténu (Ono to je de facto beztak vlastnì všechno stejnì nevýkonné). I pøes to bych shledal lepší již od výroby. pøece jenom 2dBi anténka není moc. Chytal jsem venku na onu anténu na svém telefonu jeden dílek signálu pøes jednu zeï + cca 20m pøes pár stromù. Pøes tak malou anténu mì La Fonera pøekvapila.

Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze

FON makes FUN :-)

Na internetu jsem si všímal videí a obrázkù, jak pár jedincù umístilo na router La Fonera aktivní chlazení. Divil jsem se proè, avšak nyní, když mi pøed malou chvílí pøišel router La Fonera, chápu proè. Router se totiž nehoráznì høeje, že i studená skøíò u zdi je horká a to hlavnì zespoda. Výrobce mohl odvod tepla dle mého vyøešit lépe.

FON je opravdu nìkdy až hoden k zamyšlení nás ostatních, nebo nechápu, že FON spoleènì se svými routery La Fonera dodává jen malinkou 2dBi anténku. Myslím si tedy, že FON si tímto krokem buïto nevìdomky podkopává vlastní dobøe fungující projekt „WiFi kdekoli“ kvùli nízkému dosahu a nekvalitnímu signálu nebo tím chce zbohatnout na prodeji výkonnìjších antén La Fontenna.

Závìrem

Sám vidím bytí souèástí této globální FON komunity jen jako výhodu. Mít internet kdykoli a kdekoli pøístupný, dokonce si za svùj nechávat i platit a nìco málo vydìlávat. Pøi dnešních FON akcích nestojí router ani v pøepoètu 500Kè a máte ho na celý život. Nejlepší na tom je, že komunita je taková, jakou si ji dìlají sami uživatelé. Pro mì má FON budoucnost, protože stále má co nabídnout a vše má dobøe organizované. Proè si platit za drahé 3G, EDGE èi GPRS pøipojení, když FON nabídne daleko lepší alternativu. Jen to chce nebát se nových vìcí a investovat necelých €6. Takových routeru pár v jednom mìstì už by bylo skvìlé. Nyní FON chystá propagaci v Rusku, tak doufejme, a si všimne i takové malé ale silné zemièky jako je Èeská Republika. Vždy není se èeho bát. Naši sousedi jsou dùkazem, že to FON myslí s námi opravdu upøímnì :-). Jinak by se netìšil takového zájmu a hlavnì by neuzavøel tolik smluv s operátory jako je napøíklad BT Group, Neuf Cegetel...

Upozornìní: Toto není reklama, jen pokus jak FON vložit do povìdomí lidí v ÈR. Sám v tom vidím jen výhody a irituje mne, že poèet routerù La Fonera v ÈR by se dal spoèítat témìø na prstech jedné ruky. No nebylo by to skvìlé, mít internet k dispozici všude kam pøijedeme? Pozor však. Nìkteøí ISP ve smlouvách zakazují sdílení internetové konektivity jiným uživatelùm zdarma a už vùbec za peníze (v pøípadì Bill).

Logická zajímavost: Po pøipojení na veøejný FON_AP jsem se nepøihlásil a spustil Google Maps. La Fonera nechtìla ani pøihlášení a Google Maps jely normálnì a stahovaly mapy z internetu. Je to logické, když spoleènost FON je financována z velké èásti Googlem. Jinak bez pøihlášení lze prohlížet snad celý Google. Stránky mimo Google a FON již vyžadují pøihlášení, což dle mého udìlali velice dobøe, jelikož tak bez pøihlášení mohu zjistit na FON nebo Google mapách jaká je moje lokace, a zdali jsem dorazil do správné destinace a pøipojil se na správný HotSpot. FON dovoluje zpøístupnit jen jednu další webovou stránku a to vaši, jakou jste si zadali do profilu.

Klady

  • Pøístup na internet kdekoli a kdykoli
  • V akcích nízké poøizovací náklady
  • Pìkný design a barva
  • Vysoká hustota routerù v okolních zemích (viz Fon Maps)

Zápory

  • Malá 2dBi anténa --> ne moc velký dosah
  • Zahøívání routeru
  • Druhý LAN port podporuje jen La Fonera+
  • Skoro žádná rozšíøenost v ÈR

Join the FON movement!

Jako dùkaz, že to s FONem myslím vážnì, jsem se rozhodl, že opravdu jen vážným zájemcùm mohu poslat pozvánku do FON komunity (Akce Fonero GETS Fonero), kde lze získat FON router La Fonera jen za €5,99 (bez poštovného). Pozvánek je totiž pouze omezené množství (20).

Megaèlánek: Internet kdekoli a kdykoli zdarma u FONu + recenze

Pøíštì se podíváme na instalaci La Fonera routeru, èasto kladené otázky, administraèní rozhraní na FON.com, na profil a jeho nastavení a mnoho dalšího...

Obrazový doprovod: Foto + screenshoty --> autor, doprovodná grafika --> FON.com

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte WiFi a síová zaøízení výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 06.05.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4830x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

DS - 12.11.2008
Cau, ak este mate dake pozvanky, tak by som tiez jednu poprosil :-) Vopred dakujem

Frenkie - 21.08.2008
rozzuen Sa ospravedlnujem za hodnoteni clenek je duper

$uch@rC - 15.08.2008
To Hamsha: Pozvánka odeslána. Dìkuji, že pomáháte rozšiøovat komunitu FON. Pokud byste se kdokoli jiný chtìl stát èlenem, mùžete napsat. Stále mám dostatek (de facto nekoneèno) pozvánek ;-)

Hamsha - 15.08.2008
Dobrý den již delší dobu pokukuju po Fonere, proto jsem si zøídil PayPal. A jdu do toho. Chtìl bych Vás požádat o pozvánku - Zda-li ještì máte. Dìkuji

strobl112 - 30.07.2008
díky za ochotu, ale už se našel jiný dobrodinec, kupuji tedy la foneru+ a fontennu...

$uch@rC - 30.07.2008
Ahoj, chtìl jsem ti poslat pozvánku, ale FON píše, že prý ti už slevový kód dali. Takže buï nìkdo byl rychlejší než já, nebo jsi již v minulosti La Foneru dostal.

strobl112 - 30.07.2008
Ahoj, mám vážný zájem o La Foneru, pokud ještì nìkdo má nìjakou pozvánku napište na strobl112@seznam.cz. Mockrát díky…:)

$uch@rC - 18.07.2008
Právì jsem si všiml, že onen starší model La Fonera za €6 je již doprodán a je prodávána pouze lepší La Fonera+ kterou mùžete také v akci FGF (Fonero gets Fonero) získat pomocí pozvánky za velice zvýhodnìnou €19,95. Takže se omlouvám pokud se vám (a komukoli dalšímu) objevila vyšší cena za router hmm

Hello - 18.07.2008
Dakujem za pozvanku ,Thanks potlesk

Hello - 18.07.2008
Zdravim mam vazni zaujem o siet Fon a o ich router preto by som poprosil pozvanku dakujem potlesk

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ