VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > FON: Internet zdarma kdekoli a kdykoli - 3.èást
Nepihlen nvtvnk

FON: Internet zdarma kdekoli a kdykoli - 3.èást

Ubìhla nìjaká doba, web FONu se zmìnil, pøibyly nové produkty, zmizely staré produkty a já už jsem zase o nìco chytøejší ohlednì, hlavnì v zahranièí známého, projektu FON.

FON: Internet zdarma kdekoli a kdykoli - 3.èást

FAQ

Tak jsem níže sepsal nìjaké otázky a odpovìdi na nì, na které byste se eventuálnì chtìli zeptat, nebo se bojíte napsat. Jinak klidnì pište další dotazy.

  • Jak zaplatím router La Fonera? Platba probìhne pøes PayPal, pøièemž musíte mít buïto virtuální platební kartu nebo fyzickou kartu s povolenými internetovými transakcemi. PayPal úèet není tøeba zakládat.
  • Lze objednat zboží i do ÈR? Ano! Pøestože kampaò ještì u nás neprobìhla, do naší zemì je La Fonera též posílána s adekvátním napájecím adaptérem.
  • Kdo mi pøiveze router? Pøiveze vám ho kurýrní služba, doporuèuji zadat adresu vašeho zamìstnání + vaše mobilní telefonní èíslo na pøípadnou domluvu dodání.
  • Co potøebuji k instalaci routeru? Prakticky je potøeba jen elektrická energie a internetová konektivita zajištìná pøes kabel typu RJ45. Vše ostatní se po zapojení provede automaticky bìhem pár minut.
  • Signál nedosáhne daleko, lze rozšíøit pokrytí? Jistì! Dokoupením jakékoli pøídavné antény kompatibilní s konektorem RSMA.
  • Lze se na router La Fonera pøipojit RJ45 LAN kabelem? Na La Fonera nikoli. Ta obsahuje pouze jeden WAN port pro pøístup internetu. Pokud chcete pøipojit poèítaè pøes kabel, poøiïte si La Fonera + (Nebo L.F.2). Ta disponuje dalším jedním LAN portem pro pøipojení poèítaèe pøes kabel. Mùžete pøipojit switch pro zvýšení poètu portù
  • Co když již mám svùj router. Nenaruší La Fonera funkènost obou? Ne nenaruší, sám takto provozuji La Foneru. Mám hlavní router a do toho je pak zapojená La Fonera.

V zahranièí nemusíte mít EDGE/GPRS/3G

Nemusíte tedy kvùli vysokorychlostnímu pohodlnému internetu vyhledávat kavárny nebo místa s free hotspoty. Jako vždy já v Praze v nejmenovaném rychlém obèerstvení XYZ. Dnes však je již mobilní internet celkem levný a docela i rychlostnì nabírá na obrátkách, avšak do zahranièí to stále není, nebo by se vaše penìženka prohnula. Takže do zahranièí jedinì FON. Já sám mám aktivovaný balíèek internetu v mobilu na pùl roku zdarma. Tento mobilní internet pøes EDGE nebo GPRS se hodí zejména a hlavnì na IM sítì. Normální stránky v tom také otevøete, jen vše trvá nìjakou tu chvíli. Už víte, proè porovnávám mobilní internet pøes GPRS a EDGE s WiFi od FONu?

FON: Internet zdarma kdekoli a kdykoli - 3.èást

Anténa routeru

Pøemýšlel jsem o výkonu 2dBi anténky, která je dodávána k routeru La Fonera a došel jsem k závìru, že FON úmyslnì dodává tak málo výkonné anténky. Z jednoho prostého dùvodu. Jak jsem se totiž v minulém dílu zmínil, komunita FONu je taková, jakou si jí dìlají sami uživatelé. FON pøídavnými anténami k dokoupení, dává možnost každému uživateli zlepšit signál a tím kladnì pøispìt do celé komunity. Avšak naštìstí lze pøipojit i jiná kompatibilní (RSMA) anténa, takže nejsme omezeni jen na koupi jedné antény. Zde je jasnì naznaèeno, že FON dává možnost volby. I tak bych však spíše ocenil, kdyby se spoleènì s routerem La Fonera dodávala alespoò 5dBi anténa pøípadnì 8dBi. Cenu by to zvedlo jen tak o 200Kè a já bych do toho šel.

Za tu dobu, co mám router La Fonera, se ke mnì nikdo cizí nepøipojil (jak jsem pøedpokládal). To ale nic nemìní na tom, že kdykoli a kdekoli se mùžu pøipojit já na nìkoho jiného zadarmo. Abyste si nemysleli, že router La Fonera je zbyteèný, povím vám, že jsem ho již využil. Konkrétnì privátní (soukromou) sí na sdílení internetu.

Pro vychytrálky...

Existuje mnoho lidí, kteøí se domnívají, že si koupí router La Fonera, zapojí, registrují a poté odpojí, a myslí si, jak budou moci využívat internet. FON ale kontroluje váš La Fonera router z internetu a pozná, zda-li je La Fonera pøipojena. Pøesný èas jsem nikde nevidìl, avšak pokud budete mít vìtšinu èasu vypnutý router, na internet u jiného Fonero se asi nepodíváte, respektive jen na chvíli. Jak jsem se zmínil v minulých èláncích. Komunita je založena na „Každý každému“. A pokud tøeba právì vy máte router La Fonera po vìtšinu èasu vypnutý, neèekejte, že se v cizinì pøipojíte na celý den.

Novinky z FONosféry

Také bych vám chtìl oznámit, že obyèejná La Fonera již není a je prodávána pouze její lepší verze La Fonera +, kterou vám níže popíši. Kdo má zájem stát se èlenem komunity FON, mùže ode mne získat slevový kupón na nový router La Fonera +. (Pro pozvánku mi prosím napište pøes interní vzkazník Vseohw.net, ostatní dotazy smìøujte do diskuse pod èlánkem.) Originální cena La Fonera + --> €29,95, s použitím pozvánky se slevovým kódem --> €19,95. Dále je ve vývoji nový router La Fonera 2, který mùžete zakoupit, ale stále se jedná o testovací produkt. La Fonera 2 je podobná routeru La Fonera +, nicménì má jeden USB port pro pøipojení tiskárny, externího pamìového úložištì, nebo i webové kamery. Samozøejmì vylepšení není jen toto. Administrace také byla totálnì pøedìlána a vylepšena.

FON: Internet zdarma kdekoli a kdykoli - 3.èást

Za tu dobu, mezi 2.a 3. èlánkem o FONu, FON uzavøel další dvì partnerství. S Ruskem a s portugalským operátorem ZON.

A pozvánky...?

(V dobì psaní tohoto pokraèování èlánku jsem již poslal ètvrtou pozvánku k pøipojení se do FON komunity a další lidé žádali, pøièemž ji už asi dostali od nìkoho jiného, ale i to je dobré.)

Join the FON movement!

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte WiFi a síová zaøízení výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 30.11.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4111x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

all13 - 22.03.2010
Díky za èlánek.Na Fon jsem narazil asi pøed tøemi dny a musím øíct že mì to velmi zaujalo.Takže jsem to objednal a budu zvìdavý jelikož odjíždím na nìjaký èas do zahranièí. ano palec

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ