VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > D-link DI-724GU
Nepřihlášený návštěvník

D-link DI-724GU

A je tu zase další recenzovaný produkt od známé firmy D-link. Tato se pøevážnì specializuje právì na produkty tohoto typu už jen proto bych tuto firmu doporuèil. D-link DI-724GU patøí do kategorie gigabitových smìrovaèù urèených zejména pro nároèné domácnosti èi menší firmy. Design tohoto smìøovaèe je ušlechtilý není nijak výstøední ani nijak laciný. Jedná se o jednoduchou myšlenku kovové krabice, která je zbarvená do tmavì šedé. Zepøedu jsou LED diody, které indikují stav routeru. Indikované informace jsou zapnutí/vypnutý stav, status provozu, stav WAN, WLAN, lokální stav v síti a pøipojená síová USB tiskárna. Instalace D-link DI-724GU je záležitost na pár vteøin. Staèí když vložíte pøiložené instalaèní CD a to vás provede krok za krokem pøi instalaci routeru. Snad jediný problém mùže nastat s pøipojením do sítì internet, bìhem instalace budete dotázáni na typ pøiøazování IP adres v síti. V nabídce jsou dvì možnosti dynamické pøidìlování IP adres a druhá možnost je PPPoE pro DSL pøipojení.

D-link DI-724GU - pøevzato z http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/53/51/LD0000535107_2.jpg

Pokud vše nastavíte správnì tak by vám mìl internet fungovat bez problémù. V pøípadì, že se tak nestane, jelikož je pøidìlování IP adres vázané na konkrétní MAC adresy budete muset provést nastavení ruènì a to pomocí webového prohlížeèe a online rozhraní, kterým tento modem ve své pamìti disponuje. Administraèní rozhraní je v anglickém jazyce, ale je pøehledné a tudíž i ménì znalý uživatel se rychle zorientuje. D-link DI-724GU má spoustu zajímavých nastavení jedna z funkcí je napøíklad položka "Rodièovská kontrola", ta slouží pro zakázání pøístupu k internetu jednotlivým IP adresám. Další zajímavá funkce je pøesmìrování portù pro konkrétní aplikaci hodí se pøedevším v pøípadì kdy dva programy mají primárnì natavený stejný port. Nastavení je opravdu spoustu dále bych mol jmenovat blokování jednotlivých internetových adres pomocí firewallu potìší ale funkce (v záložce Schedule), kdy je internetová adresa zablokována jen v urèitém èasovém intervalu. O pøesný èas se postará další funkce pro automatickou synchronizaci èasu pomocí internetu. Dále D-link DI-724GU podporuje QoS. A teï ještì trochu èísel router disponuje vysokou pøenosovou rychlostí, dalo by se øíci, že brzdou pøi pøenosu byl HDD. Výrobce uvádí podporu 108G udávaná hodnota výrobce je 108MB/s. Pøi pøenosu jsou využívané samozøejmì bezpeènostní šifrování WPA, WPA2 a WEP. Cena tohoto vykutálence je 4030Kè. I když je cena o nìco vyšší v tomto pøípadì si myslím, že je v poøádku. Jiné mínusy snad tento produkt nemá.

Doplòující informace:

  • 4x RJ45 LAN
  • 1x RJ45 WAN
  • 1x USB 2.0
  • Rozmìry 125 x 220 x 40 mm
  • Hmotnost 1,32 Kg
  • DodávanĂ© pøíslušenstvĂ­: 2x 3dbi antĂ©na, 1x napájecĂ­ kabel, 1x RJ45 ethernet, instalaènĂ­ manuál + CD
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 23.02.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 4464x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ