VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Co a proè chladit
Nepihlen nvtvnk

Co a proè chladit

V dnešních poèítaèích je èím dál tím více potøeba kvalitnì chladit. Navíc, když se rozhodnete pro pøetaktování, tak se døíve nebo pozdìji stane, (pokud nebudete dostateènì chladit), že Vám poèítaè (v lepším pøípadì) bude padat, zamrzat, stávat se nestabilním. Chladit potøebuje zejména procesor a grafická karta. V poèítaèi jsou ale i další souèásti, které musíte alespoò minimálnì chladit. A to zdroj, pamìti, mùstky na desce, HDD. Je na vás, zda se spokojíte s chlazením, které máte v PC teï, (nejspíše klasické vzduchové) nebo bude chtít chladit lépe, lépe pøetaktovat, snížit hladinu hluku a udìlat si poèítaè zajímavìjším. (Všichni máme rádi takový to: "Jé, co to je, to je pìkný! Ty tam máš vodu?...)

chladit pøevzato z http://www.laptops4me.com/images/pict/FAN-7700CU_LG.gif

Když se rozhodneme pro vodní chlazení, tak dosáhneme skuteèností popsaných výše, ale døíve, nebo pozdìji bude chtít i ukázat vnitøek poèítaèe, kde máme toho vodníka. A tím se pustíme do takzvaného casemoddingu (tuningu). Vyøízneme v boènici okno, pokud ho tam nemáme, dáme dovnitø diody, do pøedních pozic LCD displeje, které ukazují tu nízkou teplotu na jádru CPU. To už se dostáváme ale jinam.

Takže když to shrnu. Tak i tak potøebujete chladit více èástí PC. To znamená, že vìtšinou budete tedy mít vodou (nebo jinak) chlazeno nejen CPU, ale i grafickou kartu, NB, HDD, zdroj. No a k tomu jo voda jako stvoøená. Dusík je tìžko k sehnání a navíc je to opravdu nároèné.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jakub Plšek
Datum: 19.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 9547x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

KING.FOX23 - 16.07.2007
Otázka:Nìkdy od zaèátku tìchle letních veder se mi zvýšila zátìž procesoru a celé pc se stalo hluènejším...Mùže to být spojeno s teplotou vzduchu???Díky.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ