VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Údržba PC
Nepihlen nvtvnk

Údržba PC

Úvod

Tento èlánek jsem vytvoøil, protože je spousta lidí, co si myslí, že staèí jen mazat viry. Bohužel tomu tak není. Na PC bychom mìli dodržovat nìkolik vìcí. Co je vhodné dìlat pro údržbu svého PC. V tomto dílu si povíme, jak PC udržovat a jak se o nìj lépe starat.

Údržba

Údržbu PC mùžete dìlit na SW a HW. Nejdøíve se budeme zabývat údržbou HW (komponent). Jako první si øeknìme, proè to dìlat? Na to je hned nìkolik odpovìdí. Nejdùležitìjší je luxování PC. Nìkdo toto uslyší asi poprvé, ale je tomu tak. Luxování je dùležité proto, aby se v PC nedržel prach a hlavní dùvod je ten, aby se nezpomalovali vìtráèky nebo rovnou nezasekly. Spousta lidí toto nedìlá jenže po 3 letech po koupi nového PC se PC zaèíná stávat hluènìjším a vydává nìkdy podivné zvuky, nìkdy se ale dokonce stane, že vìtrák se kompletnì zasekne a to ovšem mùže zpùsobit naprostý kolaps PC (jen tehdy, když se zasekne tøeba na procesoru a nebo když máte pøevážnou vìtšinu komponent s pasivním chlazením a nedostává se ke komponentám potøebný „èerstvý vzduch“).

specializovaný vysavaè

Jako další by jsme nemìli podceòovat teplotu celého našeho PC teplota všeobecnì všem komponentám vadí! Proto není dobré aby byl PC pøehøíván. Základem všeho je mít dobré hlazení jak na to? Hlavní èástí je CASE, který teplo odvádí, a pøídavné vìtráèky. Více se mùžete dozvìdìt v èlánku Jak chladit PC.

specializovaný vysavaè

Doporuèuji si poøídit nìjaký teplomìr (napøíklad GateWatch viz. recenze). V pøíštím díle se dozvíte, jak udržovat v poøádku SW.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 02.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 16696x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Jack357 - 26.07.2007
RE: King.FOX23 Ano, vìtší teplota zpùsobuje vìtší zátìž na chladící systém v PC. Jedná se pøedevším o zvýšení otáèek vìtrákù. Ložiska se pak po èase vykloktají a i když už je zima je PC stále hluèné. Na zátìž by ovšem nemìla mít teplota vliv. Maximálnì komponenta pracuje pomaleji. ;-)

KING.FOX23 - 16.07.2007
Otázka:Nìkdy od zaèátku tìchle letních veder se mi zvýšila zátìž procesoru a celé pc se stalo hluènejším...Mùže to být spojeno s teplotou vzduchu???Díky.

bori - 25.12.2006
Hehe, ten vysavac do usb ma kamos a je uplne k nicemu ;-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ