VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Kolik pamìti je pro dnešní PC optimální
Nepihlen nvtvnk

Kolik pamìti je pro dnešní PC optimální

Dnes, jak všichni víme, nejvyššími žrouty pamìti jsou grafické aplikace a hlavnì hry. Nìkteré dnešní hry jsou tak nároèné, že jim už jen stìží staèí 512MB. Døíve tento poèet MB mìly jen výkonné sestavy, ale dnes je to standart. Je tedy namístì se tímto tématem zabývat, nebo pamìti nejsou zrovna nejlevnìjší. Èlovìk, který hraje hry by mìl mít minimálnì 512MB ovšem mnohem lepší je 1GB a to buï v podání dvou 512MB modulù a nebo jednoho 1GB. Osobnì bych se pøiklánìl k první varientì z dùvodu duálního øazení pamìtí, což znaènì zvyšuje datovou prostupnost.

ramky pøevzato z http://images.tomshardware.com/2005/12/12/how_much_ram_do_you_really_need/intro.jpg

Pro naprosto bezproblémové hraní her bylo ale pøece jen rozumnìjší, mít na svém PC 2GB. Osobnì si myslím, že za rok bude standardem 1GB èili 2GB nebudou nièím neobvyklým. Asi si øíkáte, proè rovnou 2GB, proè ne tøeba 3krát 512MB. Jak již sem øíkal, duální øazení zvyšuje výkon, proto se snažte mít pamìti vždy do páru. Duální øazení pamìtí je velice znatelné u èipových sad od INTELu u AMD není nárùst tak veliký. Je ovšem nutné dodržet nìkolik podmínek, pamìti by mìli mít stejného výrobce, stejné èasování pamìtí a stejnou velikost. Nejlepší ovšem je když pamìti jsou úplnì stejné. Nejlepší znaèky na našem trhu jsou Kingmax a Kingstom. Na vìtšinu tìchto pamìtí je záruka doživotní a jsou velice vhodné pro pøetaktování. Bohužel tyto znaèky nejsou nejlevnìjší.

Tip na uvolnìní pamìti a zadarmo:

Pokud nepoužíváte dosové drivery nebo dosovou èeštinu, mùžete upravit následující soubory autoexec.bat a config.bat. A to následujícím zpùsobem kliknìte na pole Start, vyberte položku spustit a do prázdného pole napište sysedit.

  • V souboru config.sys deaktivujte tyto øádky:
rem DEVICE=C:WINDOWSEMM386.EXE
rem DEVICE=C:WINDOWSCOMMANDdisplay.sys con=(ega,,1)
rem COUNTRY=042,852,C:WINDOWSCOMMANDcountry.sys
rem DEVICE=C:WINDOWSsetver.exe
  • v souboru autoexe.bat deaktivujte tyto øádky
rem MODE con codepage prepare=((852) C:WINDOWSCOMMANDega.cpi )
rem MODE con codepage select=852
rem KEYB cz..C:WINDOWSCOMMANDkeybrd2.sys

Tip na zrychlení PC. Když máme operaèní pamìti nedostatek, tak se ménì používané soubory pøesouvají do takzvaného stránkovacího souboru. Pokud máme ale pamìti dostatek, mùžeme pomocí jednoduché úpravy registrù stránkovací soubor zmenšit èi nastavit jeho hodnotu na nulu. Pokud se k této úpravì odhodláte, nejdøíve si ujasnìtem kolik máte pamìti - pro kanceláøe by mìl být cca 1GB a pro herní sestavy rozhodnì 2GB. Nìkteré programy jako Adobe Photoshop stránovací soubor vyžaduje a proto ho nastavte na úplnì minimální hodnotu.

Pøibližná cena pamìtí:
Název256MB512MB1GB
DDR400 DIMM 550Kè 1000Kè 2200Kè
DDR2-533 DIMM 600Kè 1200Kè 2500Kè
DDR400 SO-DIMM 800Kè 1290Kè 3200Kè
DDR2-533 SO-DIMM 750Kè 1500Kè 3200Kè
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 05.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 12599x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Tomas - 12.03.2010
potlesk potlesk potlesk

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ