VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Údržba Grafické karty
Nepihlen nvtvnk

Údržba Grafické karty

Dnes, ve 21. století, za nás vše dìlají stroje. Aby tyto stroje pracovaly správnì, musí se o nì èlovìk starat. Dnes Vám poradím pár šikovných tipù a rad, jak prodloužit životnost grafické kartì.

Takže nejprve bych zaèal softwarovou oèistou. Nejprve si zkontrolujte, jestli na Vašem PC máte nainstalovaný správný direct x. Nemá smysl kartu, která podporuje direct x 8 pøecpávat directem x-em 9. Toto je Vám akorát k tomu, že karta pracuje na tom, na èem nemá a dochází k vìtšímu opotøebení a únavì. Proto mìjte vždy nainstalovaný správný direct x jaký podporuje Vaše karta.

Další vìc, kterou zkontrolujte, jsou ovladaèe. Na internetových stránkách každého výrobce karet najdete seznam pro svou grafickou kartu, kde najdete aktuální i nové drivery a drivery, které karta podporuje. Opìt je hloupost instalovat nejmodernìjší grafické drivery na kartu staršího data. Výsledek je stejný. Vìtší opotøebení, menší výkonnost. Což jistì nikdo nechce.

Jednou za èas je také dobré, kartu vhodit pod tzv. zátìžový test, doporuèil bych 3D mark 03- 05. Jak s tìmito programy pracovat jsem Vám už popsal v jednom z mých èlánkù. V tìchto programech dnes nebudete mìøit výkon, ale budete se snažit kartu maximálnì zatížit, to znamená pøidat všechny detaily, vykreslování, vyhlazování a pak jen staèí pustit test a nechat kartu trápit. Ptáte se k èemu to je? Odpovìï je snadná. Veškeré èipy, procesor, jádro, ventilátor vše pojede na maximum a nedojde k nepøíliš hezkému efektu zvanému zpomalený film. Zpomalený film zpùsobuje to, že veškeré aplikace pùjdou opravdu jako zpomalený film.

Teï se vrhneme na oèistu hardwarovou.

Èeho si nejprve všimnete na grafické kartì? Samozøejmì, že ventilátoru. Ale ventilátor je prudce namáhaná vìc na grafické kartì. Proto si zaslouží péèi. Takže ventilátor musíte oèistit. Postaèí Vám štìteèek nebo suchý hadøík. Jemnì setøete prach z rotaèních listù. Pokud Vám to architektura grafické karty dovolí, tak mùžete sáhnout až na mìdìný nebo hliníkový podklad. Teï Vyndejte grafickou kartu ze slotu AGP nebo PCI a oèistìte slot na kartì. Následnì oèistìte i slot v PC. Když budete mít kartu mimo PC, vùbec neuškodí oèistit celý povrch grafické karty hadøíkem èi štìteèkem.

Toto dìlejte v ménì zaprášených místnostech každý pùlrok. Ve více zaprášených místnostech bych vám doporuèoval takovouto oèistu každé 2 mìsíce. Softwarovou oèistu výrobci karet doporuèují každý rok. Pøeji vám hodnì zdaru pøi oèistì.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jiøí Èervený
Datum: 24.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 12895x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Tomas - 12.03.2010
Super èlánok potlesk potlesk potlesk

SirAnthony - 22.04.2006
To s tím Direct X je velice zajímavý názor.... :) Ale jinak dobrej èlánek.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ