VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Zvyšte životnost vašeho pevného disku
Nepihlen nvtvnk

Zvyšte životnost vašeho pevného disku

Zvyšte životnost vašeho pevného disku

Ceníte si opravdu svých dat? Harddisk jako takový slouží jako úložný prostor pro vaše data. Pokud si jich opravdu ceníte, nemìli byste podceòovat jeho údržbu a zacházení s ním. Chcete-li, mùžete se níže pøeèíst nìkteré rady. Ze zkušenosti vím, že velká vìtšina, dokonce skoro každý bìžný uživatel PC vùbec neví, jak sem k pevnému disku chovat.

Kdybych se mìl pøiznat, tak už jenom to, že si HDD objednám z internetu, tak mám nervy, že se s ním pøi pøevozu nìco stane. Ale ve vypnutém stavu není tak náchylný na otøesy. Napøíklad dnešní disky dokáží odolat pøi vypnutém stavu pøetížení až pøes 300G. V zapnutém stavu jen 60G, ale i to je dobrý výsledek. Všechny hodnoty jsou pøi krátkodobém pøetížení v øádu milisekund. Notebookové disky jsou odolnìjší, protože se s nimi poèítá, že budou bìžet i v nestandardním prostøedí. V autì (otøesy), venku (vlhko a rozdílná teplota). Èasté støídání teplot také není to pravé oøechové pro vaše data. Výrobci ale stále hledají a vymýšlejí nové zpùsoby, jak co nejvíce absorbovat otøesy. Možná si již øíkáte, že víte kam mám namíøeno. Když odboèíme od pevných diskù s plotnami, lze už koupit nové skuteènì „pevné disky“. Jsou to SSD disky s flashovou pamìtí, které mají nízkou odezvu, vyšší pøenosovou rychlost, pokud s nimi nebudete dìlat úplné psí kusy tak i vydrží velký náraz a hlavnì spotøebují velice málo energie a øádech nìkolika wattù. V dnešní dobì si ale poøídí SSD disky jen majetnìjší nebo uživatelé pùsobící v extrémním prostøedí, nebo chtìjí mít velkou mobilitu. Jak ale tak koukám Dnešní vývoj spìje dvìma smìry. První smìr tkví ve stále zvyšování hustoty zápisu na plotnu a vyvíjení nových materiálù, pro zvýšení kapacity a ten druhý smìr zase jde ve šlépìjích nové generace SSD diskù, kde jsou hlavní faktory spotøeba a rychlost. Samozøejmì že èasem pude kapacita nahoru a za pár let se budeme rozhodovat, zda-li koupit disky s plotnami èi SSD disky. Já osobnì dávám pøednost spíše kapacitì. To také využijí nìjaké málo zatìžované FTP servery.

Správné zacházení s pevným diskem

Teplota

Ostatní komponenty PC ani de facto nejsou nìjak nároèné co se teploty týèe. Na grafice mùžete klidnì mít i 70°C a vše je OK. Teplota vašeho disku by však nemìla pøesáhnout 40°C , protože plotny jsou také jenom materiály, které se díky teplotám natahují a smršují. Sice ne tak drasticky. Proto používejte vhodné programy na sledování teplot a i SMART vašeho disku. Vhodným programem pro vás mùže být HD Tune, jenž já používám již nìkolik let a jsem s nim nanejvýše spokojen.

Umístìní

Doporuèováno je umístìní pevných diskù ob jeden slot, ovšem to jen za pøedpokladu, nemáte-li v poèítaèi 10 pevných diskù :-D. Je to tak lepší kvùli chlazení. Ale o tom níže.

Zvyšte životnost vašeho pevného disku Zvyšte životnost vašeho pevného disku

Chlazení

Já mám dva disky. Jeden v šuplíku a druhý normálnì. Šuplík má vlastní a relativnì úèinné chlazení v podobì 40x40mm vìtráèku, kde vzduch obtéká doslova celý disk. Disk který je normálnì zapojen do interní 3,5“ pozice mám chlazen normálním 80x80mm Primecooler, který jsem pøilepil ke kostøe skøínì hned pod pevný disk oboustrannou lepící páskou. Jak vidíte co se týèe chlazení, vše øeším vlastními nápady a co mám po ruce, pøece nebudu kupovat chladiè na pevný disk s dvìma hluènými malými vìtráèky za 300Kè. Nìkteré, dnes již asi všechny, skøínì mají v pøedních pozicích dole místo pro umístìní obvykle 120x120mm vìtráku. Ten uchladí více diskù najednou a ze všech stran. Takže chladit, chladit, chladit…!!! Ale dusík na to zas neberte… ;-D

Zvyšte životnost vašeho pevného disku

Hluk

Já mám už 3 Seagate a žádný mì nezklamal ohlednì hluènosti ani nièeho jiného. Slyšel jsem ale chválu také na Samsung HDD. Ty a i ostatní disky mají hluènost idle jen v jednotkách belù. Seek je zpravidla již hluènìjší a jde slyšet více. Snížení hluènosti se dá jinak poøídit mnoha úpravami. napøíklad pøesunutí do 5,25" pozice s gumovými podložkami. Nebo uzavøít do boxu. Popø kombinace.

Spotøeba

Životnost disku si mùžete prodloužit tím, že ho bude váš systém v neèinnosti vypínat. Musí to být ale disk, na kterém nemáte systém, ten totiž nebude možno vypnout. Napø.: Já mám dva disky, systémový a další na data. Mám nastaveno vypnutí pevných diskù ve vlastnostech plochy v napájení na vypnutí HDD pøi neèinnosti za 5 minut. Tedy když mùj pøídavný disk není využíván, jednoduše je vypnut. Windows ho oživí do 5 sekund, jakmile na nìj chci pøistoupit. Ostatnì jiné disky jsou snad nejmenšími žrouty energie v celém poèítaèi, takže jsou na tom pevné disky relativnì dobøe. Tedy Dá se øíci takovým úsporným režimem aplikovaným na vašem pevném disku, ušetøíte za spotøebu, hluk a ještì nemusíte chladit. Ještì lépe na tom budou SSD disky.

Rozhraní

By se øeklo, že rozhraní nemá na životnost disku žádný vliv. Jako opravdu nemá, ale lidská blbost a nešikovnost je neomezená a tak sem vám mùže stát, že SATA konektor mùžete vytrhnout z disku, když se za chodu vrtáte v PC, což já dìlám èasto. Nikdy se mi však nestalo, že by konektor vypadl i když jsou SATA rozhraní velmi viklavé. To samé platí o SATA napájení. Staèí malá síla a šup a je venku. Když poèítaè ještì k tomu s diskem pracuje, zadìláváte si na problém s diskem. To ale UATA (ATA/PATA) disky mají rozhraní, které se skoro až musí rvát násilím, aby zapadly :-D. Také mám rád MOLEX napájítka. Všechno drží pevnì a nehrozí vypadnutí. Proto asi také chci mùj další 500GB disk koupit s rozhraním UATA.

Zvyšte životnost vašeho pevného disku Zvyšte životnost vašeho pevného disku Zvyšte životnost vašeho pevného disku

Dejte pancíø na váš HDD

Udìlejte si z vašeho disku nedobytnou pevnost. Mùžete k tomu použít chladící box, který také mùže odvádìt teplo i pomocí HeatPipes. Proud vzduchu pak teplo odvede pryè. A fertig :-)

Tip:Šuplíky do 5,25" pozice jsou velmi dobré pro chlazení. Nasávají totiž studenìjší vzduch z venku než ten teplý zevnitø skøínì.

Pozn.: Pokud bystì se chtìli zeptat na nìco, o èem zde nepíši, mùžete vložit do diskuse komentáø, rád na vše odpovím.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 08.09.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 15411x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

jirda - 17.09.2007
docela maso smch smch

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ