VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Zrychlete své Windows XP – Opravdu funguje
Nepihlen nvtvnk

Zrychlete své Windows XP – Opravdu funguje

Zrychlete své Windows XP – Opravdu funguje

Popíši vám zde jednoduchý, ale pøi tom složitý návod na kompletní a rychlé vyèištìní PC od neèistot a dalších zbyteèností bránící vašemu systému Windows XP rychlému startu a práce s ním. Zpozornit by mìli hlavnì uživatelé mající slabší konfiguraci poèítaèe. Využiji zde známého(?) programu TuneUp Utilities 2006/2007.

TuneUp Utilities - $uch@rC – http://vseohw.net

Pøed tím doporuèuji pøeèíst èlánky:

Co budete potøebovat?

  • Program TuneUp Utilities 2006 nebo 2007
  • Èas
  • Nervy
  • Také budete potøebovat mít poøádnì zabordelený PC, abyste mìli co èistit :-D

Upozornìní: I když si myslím že tento èlánek je zcela bezpeèný, pøesto nenesu žádnou zodpovìdnost za špatné manipulování v nastavení systému a jeho následném špatnému chodu.

Tak zaènìme...

1. Krok první – Mazání TEMP

Smažte nepotøebné soubory, odinstalujte nepoužívané programy a vyèistìte TEMP složky v umístìní X:/Documents and Settings/***USER***/Local Settings, kde X je jednotka disku se systémem a ***USER*** je vaše uživatelské jméno. Pokud tam máte i temp složky Internet Exploreru, mùžete ji také smazat.

2. Krok druhý – Vyèistìní disku pøes Windows, odstranìní bodù obnovení

V kroku dvì já mažu body obnovení kromì posledního a vyèistím systémový pevný disk. Ve vlastnostech disku kliknete na „Vyèištìní disku“ a èekáte. Poté pøepnìte na záložku „Další možnosti“ a zvolte v kolonce „Obnoveni systému“ tlaèítko „Vyèistit“. Pøepneme zpìt, zaškrtneme pøíslušná políèka a pokraèujeme v èištìní. Pokud jste však nemehlo nebo rejpal, možnost smazání bodù obnovení bych dùkladnì zvážil. Pøi tìchto pracích doporuèuji nechat PC v klidu.

3. Krok tøetí – Vyèištìní disku pøes TuneUp Utilities

Spustíme nainstalovaný èistící program TuneUp Utilities 2006/2007 a vyèistíme disky tìmito kroky: Clean up and Repair --> TuneUp DiscCleaner, zaškrtnìte a vyèistìte všechny disky, které chcete. Nejdùležitìjší je samozøejmì vždy ten systémový.

TuneUp Utilities - $uch@rC – http://vseohw.net

4. Krok ètvrtý – Zamezení spouštìní nepotøebných procesù a služeb

Zde máme tak trochu možnost volby, jakou zmìnu provést døíve. Já jsem zvolil, že první si vezmu na mušku programy po startu. Obèas totiž zjistím, že se nìjaké procesy èi služby Windows spouští úplnì zbyteènì. To je tøeba napravit: Start --> Spustit --> msconfig (a enter). Budeme se vìnovat záložkám „Služby“ a „Po spuštìní“. V následujících krocích vám nemùžu nijak pomoci. Zde totiž musíte sami vìdìt, jaký program èi služba je pro vás dùležitá. Napøíklad pro mì je zcela zbyteèné spouštìt po startu procesy quicktime, msn, adobe reader, nvtray a další zbyteèné programy, zpomalující start Windows XP. V záložce Služby bude naše èinnost obdobná. Zaškrtl jsem políèko „Skrýt všechny služby spoleènosti Microsoft“ a tak mám zaruèeno, že cokoli teï deaktivuji, by nemìlo ovlivnit stabilní chod systému. I pøes to, že jsem nezmínil na zaèátku kolonku „BOOT.INI“, mùžete si ji upravit také. Napøíklad nezobrazování loga Windows pøi naèítání systému, èasový interval pøed spuštìním apod. Možno odstranit i bootloadery již odinstalovaných systémù. Poté OK a ukonèit bez restartování.

TuneUp Utilities - $uch@rC – http://vseohw.net

5. Krok pátý – Vyèištìní registrù

Vrátíme se zpìt do prostøedí TuneUp Utilities 2006/2007 a zvolíme v „Clean up and Repair“ položku poslední, to jest „TuneUp RegistryCleaner“. Vše „odnextujeme“ :-D a dáme vyèistit všechny chyby v registrech.

TuneUp Utilities - $uch@rC – http://vseohw.net

6. Krok šestý – Defragmentace registrù

V TuneUp Utilities 2006/2007 nalezneme „Optimize and Improve“ a spustíme „TuneUp RegistryDefrag“. odklikáme až do té doby, dokud obrazovka nezšediví. Tam nedoporuèuji aktivovat žádná tlaèítka a divit se, že PC nereaguje. V této dobì totiž probíhá defragmentace registrù a zjišování využitelného místa po jeho optimalizaci. U mì to dìlá v prùmìru kolem 10% uvolnìného místa (chápejte nefunkèních odkazù, optimalizaci atd). K dokonèení budete nuceni restartovat PC. Proveïte a opìt se pøihlaste. Tak já na vás mezitím poèkám......... Tak co? Hotovo? :-). Dobøe, mùžeme pokraèovat.

7. Krok sedmý – Defragmentace pevného disku

Nakonec, když máte vyèištìn poèítaè od neèistot a zbaven všeho odpadu, zabírající drahocenné místo, pøijde na øadu defragmentace, hlavnì tedy systémového disku. Ta zpùsobí, že data na disku nebudou roztroušená všude možnì, ale budou v jednom celku a ètecí hlavièky tak nemusí tolik kmitat. Nejen, že to zrychlí pøístupovou dobu, ale i pøenosové rychlosti a životnost disku. A o to nám pøec jde ne? :-). Pokud máte malý disk nebo partition disku a nemáte extra fragmenty na nìm, nebude defragmentace zdlouhavá. Doporuèuji nechat PC opìt v klidu chroustat vaši práci... ;-).

8. Krok osmý – Optimalizace startu pro vaše CPU (Pro starší PC)

Mùžete stáhnout i programy, jenž optimalizují start systému podle vašeho typu procesoru. K tomuto úèelu dobøe poslouží starší prográmek BootXP. Doporuèuji použít jen uživatelùm se staršími jedno-jádrovými (single-core) procesory. Dnešní dvoujádrové procesory již nepotøebují takové nitro ;-).

TuneUp Utilities - $uch@rC – http://vseohw.net

9. Krok devátý – Sken antivirovým systémem (Není nutné)

Doporuèuji poté vše projet nìjakým antivirovým systémem a máte vyhráno. Nyní mùžete opìt restartovat váš systém.

TIP: Asi se divíte proè defragmentaci disku provádím až nakonec. Je to z velmi prostého dùvodu. Èím mìnì souborù k defragmentaci, tím lépe. Je zbyteèné provést defragmentaci všeho „sajrajtu“ na PC a potom ho smazat optimalizaèními nástroji. To je jako byste uvaøili jídlo a hned po tom pùlku vyhodili do koše :-D. Prostì dle mého mínìní není nutné dìlat zbyteènou práci navíc a komplikovat si život. Navíc èas jsou peníze a defragmentace onoho sajrajtu by se tedy velmi prodražila.

Závìr

Doufám, že vám mùj návod pomohl a zrychlil poèítaè tak jako mnì. A budu mít radost, povede-li se vám provést optimalizaci systém podle mého návodu. Takže zabordelujte si PC a potom si pøeètìte opìt mùj èlánek :-D

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 21.11.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 18968x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ