VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Live OS jako na dlani
Nepihlen nvtvnk

Live OS jako na dlani

Seznam pár Live OS:

Reatogo X-PE

Bart PE

React OS Live

Linux live (Slax, Danix...)

Reatogo X-PE, Bart PE; (dále jen již RXPE a BPE)

Tyto dva nástroje, které dokáží pøemìnit soubory instalaèního CDèka Win XP se zdají být odlišné. Jsou však zcela totožné. Jediný rozdíl, co jsem objevil pøi testování, je ten, že RXPE má ikonky, jako v normálních XP, tudíž je ovladatelnost vynikající. Bart PE se ovládá jen pomocí pøíkazového øádku, což není zrovna nejlepší nápad. Jejich velikost na CD záleží pøedevším na funkcích, které aktivujete pøi tvorbì Live CD. Mé Live CD RXPE má cca 300MB na rozdíl od BPE, který má pøibližnì 160MB. BPE je úsporný, avšak ze vysokou daò, která je v podobì ovladatelnosti jen pøes pøíkazový øádek. RXPE má kolem 300MB, avšak to nevadí, když má CD kapacitu 700MB. A navíc ještì perfektní ovladatelnost a prostì jako doma v normálních XP.

Utility pro vytvoøení tìchto Live OS máte zde:

Reatogo X-PE => DOWNLOAD

Bart PE => DOWNLOAD

React OS (Live); (dále jen ROS) – volnì šíøitelný

React OS Je systém založen na Windowsech XP. Jdou na nìm stabilnì úplnì všechny programy i hry jako na XP. Zdá se tedy, že jádro celého systému má pøevzato z XP. Prostøedí je stejné nebo spíše témìø totožné jako s W98. Zahrajete si na nìm Unreal Tournament, Solitaire, Deus Ex, Transport Tycoon Deluxe. Nainstalujete MS Visual Studio 2005, Firefox, Open Office, MS Office 2003, Adobe Photoshop, 7-zip, WinRAR, Infran View, Fraps a mnoho dalších. Systém má pak také nìkolik integrovaných funkcí jako kreslení, Správce úloh a procesù s možností sledování CPU a RAM, , ROS Internet Browser. Prostì jako Win. OS má velikost do 100MB i po nainstalování a proto se hodí zejména do slabých poèítaèù, kde chcete pouštìt programy pro MS Win. A právì z tohoto systému se také stvoøilo Live CD, které spolu s normálním ROS najdete ke stažení v ISO na oficiálním webu.

Stažení React OS:

React OS v0.3.0 full => DOWNLOAD

React OS Live v0.3.0 full => DOWNLOAD

Oficiální web: www.reactos.org

Linux Live => Konkrétnì SLAX Live CZ

Neøíkám ani nediskriminuji ostatní Linuxy Live, ale tenhle mi pøišel první pod ruku a mìl pøívìtivé uživatelské prostøedí a dokonce v èeštinì!!! Danix Live lze také spustit z CD. Èeský Danix team se usiluje o 100% lokalizaci do èeštiny. Jinak Slax vypadá jako podobnì jako ReactOS a navíc jde z nìho spouštìt i internet pomocí integrovaného webového prohlížeèe. Lze v nìm nastavit vše jako ve win a reatoga. Na oficiálním webu najdete mnoho programù/modulù, které také mùžete použít

Další info:

Oficiální web Slaxu: www.slax.org

Web o Slaxu v CZ: www.slax.cz

Download, screenshoty. Moduly a programy na stránkách výše.

Slax Live Screenshots Slax Live Screenshots Slax Live Screenshots Slax Live Screenshots Slax Live Screenshots
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 09.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 11650x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ