VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pøehled všech konektorù v PC
Nepihlen nvtvnk

Pøehled všech konektorù v PC

Poèítaè se skládá z mnoha dílù. Každý díl, šroubek, kabel má svoje místo. PC se skládá z grafické karty, HDD, FDD, RAM, základní desky, procesoru, rùzných kabelù, zdroje, poèítaèové skøínì a nakonec z rùzných pøídavných karet jako napø. modem, síová karta, TV karta a podobnì. Než zapneme poèítaè, budeme muset pøipojit jednotlivé periférie, jako je klávesnice, myš, monitor, tiskárna, reproduktory.

Pøipojení klávesnice

- pøes DIN (pìtikolík)

DIN-konektor(pøevzato z http://www.8bit-micro.com/images/5-pin-din.jpg)

- pøes PS/2 (nejèastìji)

PS/2-konektor(pøevzato z http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/02kbd_mouse/01kbd_ps2-box-l.jpg)

- pøes USB

Pøipojení myši

- pøes COM1 (devítikolík)
- pøes PS/2 (nejèastìji)
- pøes USB

Pøipojení tiskárny

- pøes LPT (paralelní port)
- pøes USB

Pøipojení monitoru

- pøes D-SUB konektor

PS/2-konektor(pøevzatzo z http://www.shinning.com.cn/products/serial_pic/1403FL.jpg

- pøes DVI konektor

PS/2-konektor(pøevzato z http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/02kbd_mouse/01kbd_ps2-box-l.jpg)

Pøipojení reproduktorù

K tomu, abychom mohli zapojit reproduktory, potøebujeme zvukovou kartu. Na kartì jsou výstupy, každý výstup má u sebe namalovaný znak (ten nám pomùže k orientaci). Pokud znak nepoznáte, tak vložte hudební CD a spuste. Bìhem pøehrávání zkoušejte zapojení. Pokud vám to nadále nefunguje, tak zkontrolujte, zda nejsou reproduktory ztlumeny a zda jsou zapnuty.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 14.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 14600x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

kozi - 05.08.2006
chtìl bych se zeptat jestli mùžu na zvukovou kartu zabudovanou v základovce (3 dírky), mùžu tam napojit reproduktory 5.1 nebo se to dá upravit

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ