VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tipy
Nepihlen nvtvnk

Tipy

Nzev lnku Crash test HDD Western Digital Caviar 1270 | 07.09.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 12552x
Co se stane, když na pevný disk pøiložíte magnet? To se mùžete dozvìdìt v tomto èlánku. Testování probíhalo pøi vypnutém a zapnutém stavu. K potøebám testu jsem využil starý vysloužilý, ale funkèní, disk Western Digital Caviar 1270. Budete urèitì pøekvapeni výsledky testù...
Nzev lnku Klasickým HDD ještì neodzvonilo – Ceny klesají, buïte také ECO | 25.07.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 9452x
Jestliže jste se v poslední dobì podívali na ceny pevných diskù, asi se radujete stejnì jako já. Již dnes si mùžete poøídit 1TB pevný disk na cenu rovných 3 tisíc Kè. Mùžeme ale poèkat ještì déle a tìšit se z dalšího propadu cen. Pokud tedy uvažujete nad koupí nìjakého toho...
Nzev lnku Zásady zabezpeèení WiFi sítí – skuteèný pøípad Novákových | 20.04.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 32175x
Je známo, že lidé jsou tvorové dùvìøiví a tak si v oblasti zabezpeèení soukromí moc nedìlají starosti. Hlavnì, když jde o domácí sítì. Mnozí by námitkovali, že co komu bude do cizích WiFi sítí a co tím získá. Vìøili byste že mnoho a takováto malá drobnost by vás mohla poøádnì potrápit...
Nzev lnku Co je to Web 2.0 - fámy a bludy | 05.02.2008 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8454x
V oblasti tvorby webových aplikací se v posledních nìkolika mìsících zaèíná ve velkém mìøítku používat pojem Web 2.0. Co vlastnì tento pojem znamená? Každý si pod ním pøedstaví nìco jiného. Pro nìkoho je to revoluce v oblasti designu, pro nìkoho revoluce v oblasti technologií.
Nzev lnku „HotSwap“ na každém PC bìhem chvilky... | 14.11.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 14668x
Urèitì by asi každý chtìl mít doma HotSwap pevné disky. Díky mému návodu máte šanci, jak zprovoznit takový falešný HotSwap na každém poèítaèi. Otestováno pouze rozhraní SATA a UATA na Windows XP. Koho lákají HotSwap pevné disky, nech se koukne na èlánek a mùže zkoušet. Mnoho štìstí...
Nzev lnku Postavte si malý FOTOATELIÉR zdarma | 09.10.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 9332x
K nápadu napsat o èlánku, jak si postavit svùj vlastní fotoateliér mì navedl mùj minulý èlánek o HP iPAQ 514, kdy jsem potøeboval kvalitnì vyfotit svùj telefon, ale nemìl jsem prostøedky, abych mìl pìknì prosvìtlené fotky. Avšak dokonce i mùj selský rozum mi dokázal poradit geniální nápad...
Nzev lnku PDA a Notebook pod mikroskopem | 28.09.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 15302x
Malý èlánek, jak již název prozrazuje, se bude zabývat rozdílností a použitelností PDA a NOTEBOOKu. Klady a zápory nám dají jasnì vìdìt, jaké zaøízení se na co hodí. Každý je ale jiný a urèitì si z tohoto èlánku vezme nìco jiného...
Nzev lnku Pøipravte se na boj proti SW policii - aneb CD/DVD vs. HDD | 22.07.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 10713x
To jsem si tak jednou povídal s kamarádkou o sdílení dat, kam je ukládat, co je výhodnìjší a pohodlnìjší. Po mém dlouhém monologu, kdy jsem psal své myšlenky, to pøišlo. Napadlo mì, že bych tedy...
Nzev lnku Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 4 - Security webcam HSSVSS | 20.07.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 10180x
Tak mi bratranec doporuèil jeden prográmek, jenž vám teï zrecenzuji. Jedná se o jednoduchý a malý prográmek hssVss verze 6, díky kterému je možné si sám snadno vytvoøit sledovací zaøízení. hssVss se neinstaluje a je plnì freeware. Mùžete ho tedy nosit klidnì i na vaší flash pamìti...
Nzev lnku Crash-test - NEC DVD-ROM | 18.07.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8020x
Mnì osobnì velmi baví dìlat crash-testy a i rád se na nì dívám, proto jsem si nemohl odpustit další crash-test do mé sbírky znièených komponent PC. I pøesto, že jsem v minulém crash-testu øekl, že mì typ testované mechaniky nezajímá, na fotkách jsem náhodou narazil na èíslo...
Nzev lnku Crash-test - WD Caviar AC2850F | 16.07.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8257x
6.7.2007 jsme s mým starším bratrancem Petrem Suchánkem udìlali crash-test jeho starého nefunkèního disku Western Digital Caviar AC2850F. Vše se odehrávalo pod vysokým viaduktem v Dolních Louèkách, kudy dennì jezdí mnoho vlakù. Na fotkách sami mùžete...
Nzev lnku Malý nebo velký – èást 2. | 17.05.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8495x
Zaèátkem mého pùsobení zde v redakci vseohw.net jsem napsal èlánek Malý nebo velký. Nyní jsem se rozhodl trochu zpestøit tento pøedchozí èlánek o nìkteré novinky a nové formáty. Já osobnì vlastním normální ATX desku. Døíve jsem mìl Micro-ATX...
Nzev lnku Crashtest odolnosti CD a DVD | 09.05.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8652x
Dlouho jsem chtìl udìlat další cash test. Jednou se mi nepovedlo vypalování DVD a hned mì napadlo alespoò ho využít pøed tím, než pùjde do koše. S CD se mi stalo nìco podobného. Abyste si nemysleli, že plýtvám a nièím CD a DVD na poèkání ;-D. Toto je další taková...
Nzev lnku Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 3. – Anketa | 27.04.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 9370x
Tøetí pokraèování mého seriálu o webových a skrytých kamerách se bude zabývat vlastními názory lidí a dalšími zpùsoby ukládání obrázkù. Zde vám nechávám volnost abyste se vyjádøili i vy a odpovìdìli také na anketní otázky...
Nzev lnku Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji 2. – Hide WebCam | 21.04.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 12199x
Druhé pokraèování seriálu o webových a skrytých kamerkách. Chystám i tøetí díl, pokud uvidím, že je tento druhý díl ètený. Pøinesu vám pak ještì více info. Takže si tento druhý díl užijte, protože další bude ještì lepší :-)...
Nzev lnku Zlikvidujte šmejdily ve vašem pokoji – Návod na skrytou kameru | 19.04.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 16774x
Máte rádi špehování? Chcete napodobit špióny? mám pro vás øešení v tomto èlánku. Povím vám, jak nejlépe ukrýt webovou kamerku a jaký SW k tomu použít. Urèitì nìkoho nìkdy nachytáte, jak vám krade data z vašeho disku :-)...
Nzev lnku Zkrocení pevného disku - jak se o nìj dobøe postarat a už nikdy ho neslyšet | 07.03.2007 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 12157x
Máte hluèný, zahøívající se disk? Neustále posloucháte vibrace pøenášené na skøíò? Pak je nejvyšší èas nìco s tím udìlat. Vybral jsem tøi cenovì odlišná øešení, která vám zaruèenì pomohou.
Nzev lnku www.pandora.com - Pandoøina skøínka plná hudby | 05.03.2007 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 10052x
Hledáte na internetu novou hudbu, prostì nìco pro oživení vaší sbírky? Zavítejte na Pandoru, tento unikátní hudební projekt vám nabídne opravdu zajímavé možnosti...
Nzev lnku Vliv RAM na stabilitu CPU pøi pøetaktování | 27.02.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 13320x
Není to tak dávno, kdy jsem dìlal recenzi operaèních pamìtí „Kingston HyperX 2x512MB 400MHz CL2“. Také urèitì vzpomínáte na èlánek „Mít sílu 4GHz ve svých dlaních“. Píši takový krátký èláneèek/tip, jak snadno dosáhnout brutálního výkonu CPU pøi stejné frekvenci RAM....
Nzev lnku SLI reklamní trik nebo spása | 30.01.2007 | Autor: Jakub kmošek | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 18491x
SLI tento nový trend nastává u grafických karet s jádrem od nVidie. Podobnou technologii si vymyslela firma ATI , zvaná Crossfire, ta funguje na podobném principu jako SLI o této technologii se dozvíte v dalším odstavci. Abyste mohli SLI uplatnit , musíte mít základní...
Nzev lnku Digg.com - nevysychající studnice zajímavých èlánkù | 22.01.2007 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 8263x
Digg.com je server, jehož popularita prudce stoupá a už teï ho dennì navštìvují tisíce lidí. Poznejte i vy kouzlo diggování! Že nemáte tušení o co jde? Tak ètìte dále.
Nzev lnku Kompletní zabezpeèení PC - Jak na to? | 31.12.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 12139x
Pokud patøíte mezi uživatele, kteøí antivir pokládají za nìco tak všemocného, že už není potøeba další program proti škodlivému softwaru, zjevnì toho o PC pøíliš nevíte. V tomto èlánku vám ukážu, jak si z vašeho PC vytvoøit tìžce dobytnou pevnost a to navíc zadarmo.
Nzev lnku Vlastní názory lidí a Desatero o sdílení dat | 05.12.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 7587x
Po úspìších minulých mojich dvou èlánkù o stahování a sdílení pøes FTP mám pro vás tøetí pokraèování. Tentokrát nìco z P2P sítí. Budou zde také názory lidí na tyto sítì, jejich výhody a nevýhody. Názory lidí jsem se pokusil sebrat z obou stran – jak odpùrcù, tak stoupencù sdílení.
Nzev lnku Techniky BSA a FBI proti softwarovým pirátùm | 14.11.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 9002x
Tento druh èlánkù se stává v dnešní dobì velice frekventovaným tématem. Po tom, co po celém svìte lidé stahují filmy, software, hudbu atd. se majitelé autorských práv snaží všemožnì pøístup k jejich nelegálnímu kopírování zamezit. Nejvíce se rozèilují, když se na internetu zobrazí kopie, která ještì...
Nzev lnku 6 zásad ochrany svých dat a poèítaèe | 29.10.2006 | Autor: Honza Sládek | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 8725x
Po tomto nedokonalém svìtì se na síti potulují tisíce spywarù, virù a dalších prográmkù, které nám denodennì znepøíjemòují život. Pojïme tedy spoleènì zaèít dodržovat pár zásad, abychom ochránili náš poèítaè.
Nzev lnku Video ukázky pro sdílení souborù pøes RAPIDSHARE a další | 05.10.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 6713x
Druhé pokraèování úspìšného èlánku o sdílení souborù pøes FTP. Tentokrát mám pro vás v èlánku pøekvapení. Jedná se o videa udìlané ze screenshotù za pomoci MS Photo Story 3. Nejdøíve však doporuèuji pøeèíst první èást mého èlánku o sdílení souborù...
Nzev lnku Technologie potisku médií | 01.10.2006 | Autor: Jakub Plšek | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 6546x
Chcete si potisknout vaše médium, ale nevíte jak a nebo nevíte jaký je nejlepší zpùsob potisku? V tomto èlánku je soubor všech možných zpùsobù potisku medií. Se vším vám poradíme.
Nzev lnku Výroba vlastního subwooferu | 12.09.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 29078x
Mnoho lidí si nechce kupovat drahé bedny ke svému zesilovaèi, a proto je to èlánek, který vám øekne, jak na výrobu vlastního subwooferu. Je to vcelku jednoduché. Neèekejte, že to bude jako od znaèky pìknì vymalované. Doufám, že bude èlánek pro vás inspirací, abyste si také nìco takového doma udìlali ...
Nzev lnku Tipy a triky pro sdílení souborù pøes FTP | 01.09.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 15390x
Nemáte moc zkušeností s FTP servery, pøes které se sdílí soubory? Tento èlánek vám dá mnoho. Napø tipy a triky na stahování více souborù, i když to server nepodporuje nebo stahování pomocí download akcelerátoru. Seznámíte se zde s USDownloaderem a xyzproxy.
Nzev lnku Jak správnì vybrat webhosting | 16.08.2006 | Autor: Marek Matovka | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 5493x
Webhosting je místo na serveru poskytovatele, kde budou uloženy vaše webové stránky. Pokud si vyberete špatnì, budete mít hodnì problémù a dost ztraceného èasu i návštìvníkù. Exkluzivnì pro návštìvníky jsme ve spoluprací s gigahostingem.cz pøipravili jedineènou akci.
Nzev lnku Malý nebo velký | 04.08.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 7153x
Dnes máme na výbìr mnoto výrobcù desek. Ale hlavní je vybrat si typ desky hlavnì na to, na co ho budete používat. Já vám poradím výbìr vhodného formátu desky, abyste se v tom vùbec zorientovali, Protože základová deska je to hlavní v PC, tudíž na ní velice záleží. Kouknìte, uvidíte...
Nzev lnku Crash test optické mechaniky | 27.07.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 6865x
Zde máte návod, jak se nejlépe zbavit své staré optické mechaniky. Je to trochu drsnìjší, ale také co by si taková polámaná mechanika zasloužila, že? Èlánek obsahuje i videa ke stažení (v RAR - velice doporuèuji) .Radši to nezkoušejte, protože za znièenou mechaniku si zodpovídá majitel sám !
Nzev lnku Maximálne Teploty Procesorov AMD | 26.07.2006 | Autor: Marek Szûcs | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 14656x
Tu je podrobný pøehled maximálních teplot procesorù AMD, vhodná pomùcka pro vyznávaèe Overclockingu, nezapomeòte ale že váše AMD je náchylné na vyší teploty a pøedce si nechcete upíct jádro že!?
Nzev lnku Pìt knih na léto aneb když musíte poèítaè nechat doma | 25.07.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 5235x
Nejspíš se ani v létì v èase dovolených nehodláte oprostit od myšlenek spojených s poèítaèi, ale na pláž nebo do lesa si prostì vaše stolní PC vzít nemùžete. Pro tento pøípad jsem pro vás pøichystal výbìr pìt knih, které Vám tyto dny urèitì zpøíjemní, pouèí vás a v neposlední øadì ulehèí i vašim oèím.
Nzev lnku Vývod napájení MOLEXu do 5,25“ | 05.07.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 6040x
Tak jsem si øíkal, potøeboval bych vyvédst napájecí konektor molex ven z CASE. Dlouho ausilovnì jsem pøemýšlel až jsem došel k zajímavému závìru. Fotky instruktivnì napovídájí jak to vypadá. Staèilo použít drobný kousek ze stré Hi-Fi vìže. Cena je vlastnì nulová. Tak pøeji zdar.
Nzev lnku Teploty Intel Procesorov | 01.07.2006 | Autor: Marek Szûcs | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 15660x
Tu je podrobný pøehled maximálních teplot procesorù Intel, vhodná pomùcka pro vyznávaèe Overclockingu, nezapomeòte ale že váš Intel si pamatuje poslední nastavenou frekvenci, a proto dbajte na to, aby jste se nepøiblížily k tìmto hodnotám.
Nzev lnku Èím nejlépe chladit | 19.04.2006 | Autor: Jakub Plšek | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 7830x
Je to základ. Když koupíte PC, nebo grafickou kartu, nebo cokoliv, co vytváøí teplo, tak nejspíše budete mít chlazení vzduchové. A již si vystaèíte s pasivním, nebo bude pøipojena aktivní...
Nzev lnku Jak zmìøit výkon své grafické karty | 04.03.2006 | Autor: Jiøí Èervený | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 9248x
Jistì se Vám mnohokrát stalo, že pøi koupi Vaší nové grafické karty Vás zachvátila typicky èeská nemoc (Co když mám horší kartu než kámoš?), nebo se prostì chcete jen tak dozvìdìt, jaký Vaše karta...
Nzev lnku Jak dobøe a úèinnì chladit PC | 24.02.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 15872x
Chladit PC je velmi dùležité z nìkolika hledisek jako je napøíklad životnost komponent v poèítaèi. Pokud komponenty v PC dobøe chlazené, tak se dožijí...
Nzev lnku Dle èeho vybírat LCD | 24.02.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 8146x
LCD funguje na bázi tekutých krystalù (Liquid Crystal Display). Každý display je podsvícen. Pod tekutými krystaly svítí svìtlo, nejèastìji elektroluminiscenèní výbojka. LCD je tvoøeno z bodù neboli pixelù, díky kterým se...
Nzev lnku Aktualizace firmware | 24.02.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 9840x
V dnešní dobì jde elektronika rychle dopøedu. Aktualizace Firmware se dìlá aby se pøístroj vylepšil o model výš, aby se zrušila nestabilita pøístroje atd. Dùvodù jsou spousty. Aktualizace se provádí hlavnì u...

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ