VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > drba PC
Nepihlen nvtvnk

drba PC

Nzev lnku Zrychlete své Windows XP – Opravdu funguje | 21.11.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 19510x
Popíši vám zde jednoduchý, ale pøi tom složitý návod na kompletní a rychlé vyèištìní PC od neèistot a dalších zbyteèností bránící vašemu systému Windows XP rychlému startu a práce s ním. Zpozornit by mìli hlavnì uživatelé mající slabší konfiguraci poèítaèe.
Nzev lnku Zvyšte životnost vašeho pevného disku | 08.09.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 15961x
Ceníte si opravdu svých dat? Harddisk jako takový slouží jako úložný prostor pro vaše data. Pokud si jich opravdu ceníte, nemìli byste podceòovat jeho údržbu a zacházení s ním. Chcete-li, mùžete se níže pøeèíst nìkteré rady. Ze zkušenosti vím, že velká vìtšina,...
Nzev lnku Apokalypsa uvnitø DVD mechaniky | 15.10.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 12418x
Už se vám nìkdy rozstøelilo CD v mechanice? Mì ano. Vsadím se o litra, že i s tím nejnekvalitnìjším DVD by se toto nestalo, protože je slepeno z 2 vrstev. Mimochodem jestli se vám nic takového nestalo, urèitì doporuèuji pøeèíst...
Nzev lnku Kolik pamìti je pro dnešní PC optimální | 05.05.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 13140x
Dnes, jak všichni víme, nejvyššími žrouty pamìti jsou grafické aplikace a hlavnì hry. Nìkteré dnešní hry jsou tak nároèné, že jim už jen stìží staèí 512MB. Døíve tento poèet MB mìly jen výkonné...
Nzev lnku Co a proè chladit | 19.04.2006 | Autor: Jakub Plšek | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 10078x
V dnešních poèítaèích je èím dál tím více potøeba kvalitnì chladit. Navíc, když se rozhodnete pro pøetaktování, tak se døíve nebo pozdìji stane, (pokud nebudete dostateènì chladit), že Vám poèítaè (v lepším pøípadì) bude padat, zamrzat, stávat se nestabilním. Chladit potøebuje...
Nzev lnku Údržba PC | 02.04.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 17235x
Jako další by jsme nemìli podceòovat teplotu celého našeho PC teplota všeobecnì všem komponentám vadí! Proto není dobré aby byl PC pøehøíván. Základem všeho je...
Nzev lnku Údržba Grafické karty | 24.02.2006 | Autor: Jiøí Èervený | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 13354x
Dnes, ve 21. století, za nás vše dìlají stroje. Aby tyto stroje pracovali správnì musí se o nì èlovìk starat. Dnes Vám poradím pár šikovných tipù a rad, jak prodloužit životnost grafické kartì.

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ