VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Sloen PC
Nepihlen nvtvnk

Sloen PC

Nzev lnku Stavíme PC – Nový návod na stavbu poèítaèe | 05.02.2009 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 44135x
Pøipravil jsem si pro vás ètenáøe èlánek o stavbì PC. Jistì takový na Vseohw.net již je, avšak i PC se stále vyvíjí a pøichází nové technologie. Proto je lepší mít také mladší návod s moderními komponenty. Nejprve si tedy nìco málo øekneme o všech èástech, z nichž budeme nové PC skládat...
Nzev lnku Stavíme server – 3. èást: Vybíráme server | 31.01.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 15524x
Již nìjaký ten èas uvažuji o koupi serveru, zatím jsem se nerozhodl, jestli si postavím vlastní, nenároèný na Mini-ITX platformì, koupím starší dualsocket Pentium 3 nebo koupím NAS server. Jelikož nekradu, nemám peníze na drahé servery za 30, 50, 100 až 150 tisíc a více, proto uvažuji i o...
Nzev lnku Technologie Blu-ray | 30.11.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8486x
Název vznikl z anglického názvu blue ray, což v pøekladu znamená modrý paprsek. Proto možná mnoho èeských, ale i zahranièních webù technologii mylnì nazývá blue-ray , pøitom skuteèný název je Blu-ray.
Nzev lnku Stavíme server – 2. èást: Trocha teorie neuškodí | 18.08.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 16768x
Druhá èást èlánku o stavbì serveru je na svìtì. Budu se v ní zabývat opìt spíše teorií, jaké komponenty použít, trochu si rozebereme základní desku a operaèní pamìti. Dozvíte se i jaký je rozdíl mezi stolním PC a serverem a také výhody a nevýhody doma stavìného serveru. Tak pokud vás to zajímá, vstupte...
Nzev lnku Srovnání notebookù: Jaký je pro vás ten vhodný? | 10.08.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 18347x
Dnešní èlánek bude takové srovnání notebookù a možná nìkterým pomùže i pøi výbìru. Notebooky se totiž stávají v dnešní dobì velmi populárními a nahrazují už dokonce i stolní poèítaèe. Jsou totiž tøi typy lidí. Jedni si do poøizují pro práci a mobilitu, druzí jako náhradu stolního PC a tøetí...
Nzev lnku Stavíme server – 1. èást: Preview | 06.08.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 20126x
Pøi stavbì serveru se nejdøíve musíme zamyslet, na co ho budeme používat. Výbìr vhodných komponent je dùležité pro jeho celkový chod, výkon i výdrž. Všechny servery však mají jedno spoleèné. Silný procesor(y) a hodnì RAM pamìti. Grafiky jsou vìtšinou integrované, jelikož v k serveru se zpravidla nepøipojuje...
Nzev lnku Detailný prehlad vnútrajšku PC | 03.07.2006 | Autor: Marek Szûcs | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 18622x
Tu je celé pc po súèiastkach rozobraté a na každé zvl᚝ napísaná recenzia patria však do jedného èlánku kedže pracujú ako komplet. Od Case cez Motherboard, CPU, HDD,Combo mechaniku , výsledky testov, podsvietenie až po UV reaktívny Kábel FDD.
Nzev lnku Detailní návod na ztišení HDD | 13.05.2006 | Autor: Jakub Plšek | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 16924x
Jestliže máte tichý poèítaè, zùstává nejèastìji harddisk jako jediný zdroj hluku. Vibrace jím zpùsobené (otáèení ploten a pøeskakování hlavièek pøi ètení èi zápisu) se pøenášejí do casu, kde se ještì díky pøipevnìní pøímo na šasi zesilují. Ale i proti...
Nzev lnku Jak ztišit svùj PC | 09.05.2006 | Autor: Jakub Plšek | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 16748x
Pokouším se, co nejvíc ztišit poèítaè. Zaèal jsem u zdroje. Nejdøív jsem si koupil tichý Fortron 300W 60-PN(PF)....
Nzev lnku Pøehled všech konektorù v PC | 14.04.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 14666x
Poèítaè se skládá z mnoha dílù. Každý díl, šroubek, kabel má svoje místo. PC se skládá z grafické karty, HDD, FDD, RAM, základní desky, procesoru, rùzných kabelù, zdroje, poèítaèové skøínì a nakonec z...
Nzev lnku Jak funguje PC - co se v nìm vlastnì dìje | 14.04.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 25568x
øíve, než se vrhneme do detailního popisu poèítaèových prvkù, tak bychom si mìli vysvìtlit, jak to v poèítaèi funguje. Mozkem poèítaèe je mikroprocesor, který zpracovává...
Nzev lnku Rozbor HDD | 25.03.2006 | Autor: Jan Nìmec | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 36047x
Vìtšina PC má dvì diskové pamìti: pevný disk a disketovou mechaniku. Jejich hlavním úkolem je uchovávání dat, s nimiž procesor momentálnì nepracuje, ale která si v pøípadì potøeby mùže naèíst. Dùležité je, že data na HardDisku zùstanou i po odpojení z elektrického...
Nzev lnku Jak postavit PC | 10.03.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 51244x
Poèítaè musí být v nìjakém obalu a to právì v CASE (poèítaèová skøíò). Pokud nevíte jaký koupit, tak se podívejte na èlánek „Dle èeho vybírat CASE (poèítaèovou skøíò)“. Na poèítaèové skøíni se dá pomìrnì ušetøit, ale dle mého osobního názoru je dobré koupit si kvalitní poèítaèovou skøíò, a to...
Nzev lnku Jak funguje grafická karta | 04.03.2006 | Autor: Jiøí Èervený | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 27789x
Tak v tomto èlánku jsem si pro Vás pøipravil nìco o fungování grafické karty. Popíši Vám tìžkou práci, kterou tento malý strojek o velikosti dvou lidských...
Nzev lnku Zdroj | 24.02.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 19270x
Poèítaèový zdroj je velmi dùležitý pro celý chod PC. Èím výkonnìjší tento zdroj je, tím lépe. Pokud máme slabý zdroj, tak hrozí že poèítaè bude nestabilní. Z toho tedy vyplívá že je lepší mít zdroj s urèitou...
Nzev lnku Poèítaèové skøínì | 24.02.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 14375x
Poèítaèové skøínì jsou rùzné. Mají rùzné rozmìry a èlovìk si neví rady jak si poradit v takovém množství CASE.
Nzev lnku Základní deska | 24.02.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 47065x
Základní deska je èást PC, která rozhoduje o tom, jakou komponentu do PC budete moci dát a naopak jakou ne. Základní deska dále rozhoduje o další možnosti...

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ