VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Tuning PC
Nepihlen nvtvnk

Tuning PC

Nzev lnku Tuning PC – Èást 3. | 16.01.2007 | Autor: Jan Táborský | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 13514x
Pøipravil jsem si pro Vás nìkolik dílù Tuningu PC, které Vám snad pomùžou si zlepšit design vašeho poèítaèe. I ze starého a nudnì vypadajícího poèítaèe mùžete udìlat...
Nzev lnku Tuning PC – Èást 2. | 06.01.2007 | Autor: Jan Táborský | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 11647x
Pøipravil jsem si pro Vás nìkolik dílù Tuningu PC, které Vám snad pomùžou si zlepšit design vašeho poèítaèe. I ze starého a nudnì vypadajícího poèítaèe mùžete udìlat...
Nzev lnku Tuning PC – Èást 1. | 27.12.2006 | Autor: Jan Táborský | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 17575x
Pøipravil jsem si pro Vás nìkolik dílù Tuningu PC, které Vám snad pomùžou si zlepšit design vašeho poèítaèe. I ze starého a nudnì vypadajícího poèítaèe mùžete udìlat...
Nzev lnku Za málo penìz hodnì muziky - LED podsvícení PC | 13.10.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 12432x
Zajímá vás, jak si levnì vyrobit doma na stole za pár korun pìkné podsvícení PC? Tento èlánek vám poradí jak na to, co si pøipravit a kde co spájet a zapojit. Tak a se vám daøí...
Nzev lnku Menší tuning zdroje | 28.08.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 12748x
Máte nekvalitní a hluèné zdroje typu Eurocase ?? Máme pro vás øešení, které stojí jen nìco kolem stovky. Originální vìtráky ve zdroji bývají èasto hluèné a jejich chlazení nás také neohromí, proto mùžete skusit výmìnu vìtráku, který nejenže mùžete regulovat ale i pìknì svítí...
Nzev lnku Mít sílu 4GHz ve svých dlaních… | 08.08.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 11599x
Zvyšování frekvence procesoru není nic nenormálního a témìø všichni, co se více zajímají o PC, overclocking dìlají. Všichni kromì pár jedincù jsou z overclockingu posr*ní až za ušima a bojí se když zvednou napìtí o 0,05V. Avšak nìkteøí (nebo spíše pár) blázni jako já se nezalekneme nièeho a jdeme pøímo hlavou do toho.
Nzev lnku Vyplatí se pøetaktovat ? | 17.07.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 10426x
Vìtšina nezkušených si myslí, že èím vìtší originální frekvence procesoru tím vyšší výkon. Není to však pravda. Proto odpovídám ANO, vyplatí se pøetaktovat. Vemte si 2 úplnì stejné procesory, ale s rozdílnou jejich frekvencí napø 2,4 GHz a 3,06 GHz Prescotty. První má násobiè 18x a druhý 23x, pøitom...
Nzev lnku Výroba regulátoru otáèek na vìtrák | 30.06.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 12189x
Dlouho mi bylo záhadou jak z 12+5V docílit 7V. Nìkde na slovenských stránkách jsem na to vidìl èlánek, avšak byl nepøehledný a málem jsem si vyzkratoval kvùli nìmu PC. Bylo mi jasné, že budu potøebovat „mìøák“ el. proudu.
Nzev lnku Pøetaktování procesoru | 06.05.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 24202x
Procesor je asi jedna z nejdùležitìjších èástí poèítaèe, která urèuje výkonnost PC. Pøetaktovat procesor není zas tak složité, jak by se mohlo zdát. Vzhledem k tomu, že...
Nzev lnku Návod na výrobu chladièe CPU | 19.04.2006 | Autor: Jakub Plšek | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 13821x
Tento návod Vám hravì poradí, jak si vytvoøit svùj vlastní chladiè na CPU. Tento chladiè bude zajímavý tím, že nebude používat normální turbínky, ale bude používat vodu. Ano, už je to tak, je to chladiè na bázi vodního chlazení.
Nzev lnku Jak vytvoøit tichý HDD | 19.04.2006 | Autor: Jakub Plšek | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 13014x
Máte super tichý poèítaè a jediné, co slyšíte je HDD? Máme pro Vás super vychytávku!...Nejen, že bude harddisk pøi chrochtání daleko tišší, ale odstraníte i vibrace, které zpùsobují hluku nejvíc (rozvibrovávat boènice, které pak dìlají temné hùùùùù). Koneènì budete moci...
Nzev lnku Co to je overclocking | 17.04.2006 | Autor: Jakub Plšek | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 10732x
Je to zámìrná zmìna nastavení komponenty (vìtšinou ale komponent) PC, tak aby jsme z ní vyždímaly více výkonu. Vìtšinou se pøetaktovává procesor a grafická karta. Jde ale...
Nzev lnku LED diodové osvìtlení do PC | 13.04.2006 | Autor: Oldøich Sazama | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 13746x
Budeme potøebovat 4 až 5 super svítivých diod, barva záleží na majiteli, dále smršovací bužírku, kablíky - nejvhodnìjší je nìjaká tenká dvoubarevná dvou linka. Další vìc je...
Nzev lnku Casemodding | 03.04.2006 | Autor: Ondøej Novotný | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 12078x
Casemodding – neboli úprava PC skøíní – se pomalu, ale jistì dostává do poèítaèového svìta. Hned po stránce hardwarové se již také zaèalo dívat na vzhled poèítaèe, a už zdobí váš...
Nzev lnku LPT efekt | 19.03.2006 | Autor: Adam Kafka | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 11742x
Co budete potøebovat: Kuprexidovou desku, chlorid železitý, 9ti žilový kabel, konektor 25 pinù, 8 kusù vysoce svítivých diod a hlavnì nìjaký software...
Nzev lnku Jak pøetaktovat jakoukoliv grafickou kartu od nVidea | 13.03.2006 | Autor: Jiøí Èervený | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 15186x
Od jak živa je známo, že výkon GPU (procesor) se mìní o 5-30 % podle toho, jak kartu chladíte. Ovšem pøetaktovat pouze procesor není moc efektivní, proto je tøeba nataktovat i pamìti. Pamìti mùžeme pozvednout o...
Nzev lnku Úvod do pøetaktování | 13.03.2006 | Autor: Jiøí Èervený | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 9816x
Chcete upgradovat svùj starý hardware, ale nemáte dostatek finanèních prostøedkù? Tak tento èlánek je pro vás jako dìlaný. Budeme se zde totiž zabývat taktováním.
Nzev lnku Co to je tuning PC | 28.02.2006 | Autor: Oldøich Sazama | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 11611x
V dnešní dobì je tuning PC ve velké oblibì, jelikož PC již není jen klasický pøístroj, který je schovaný nìkde pod stolem, stává se z nìj doplnìk, který musí nìjak vypadat. Tìchto úprav se dá dosáhnout...
Nzev lnku Kabeláž | 24.02.2006 | Autor: Adam Kafka | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 10520x
Nevíte jak udìlat více prostoru v PC. Vaším PC neproudí vzduch? Nevíte co s tím. Pokud ne tak tento èlánek je právì pro Vás.

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ