VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Co se do bleskovek nevelo
Nepihlen nvtvnk

Co se do bleskovek nevelo

Nzev lnku Lite-On pøedstavuje blu-ray 6x ètecí mechaniku s DVD vypalovaèkou | 08.10.2008 | Autor: Tisková zpráva | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6624x
Eindhoven, Nizozemí, 6. øíjna, 2008 – PLDS (Philips and Lite-On Digital Solution) dnes pøedstavil novou 6x interní mechaniku Lite-On Blu-Ray Disc Combo, iHES206. Nová ètecí mechanika Blu-ray Disc Reader a vypalovací mechanika DVD poskytne uživateli ucelené øešení k pøehrávání obsahu “high definition”.
Nzev lnku Preview: Panasonic Lumix DMC-FZ28E | 05.10.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 9141x
Pøedstavuji vám poloprofesionální digitální fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FZ28E. Jedná se o vysoce kvalitní nový fotoaparát, který pøišel na èeský trh jen nedávno. Má èip 10MPx úžasný 18x zoom a stabilizaci. Vìøím, že si jistì velmi brzy najde své hrdé majitele, asi tak jako mne.
Nzev lnku Vše o Hardware - Výpadek serveru | 02.04.2008 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 7211x
Ve dnech 29.3.08 – 31.3.08 všichni naši návštìvníci mohli zaznamenat výpadek. Všem návštìvníkùm a vìrným ètenáøùm bych se chtìl veøejnì omluvit za tuto chybu našeho E-zinu. Dále bych pak chtìl vysvìtlit, proè se tak stalo a jaká opatøení jsme uèinili.
Nzev lnku Linux+ 02/2008 | 17.02.2008 | Autor: Miro Hronèok | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6297x
V únorovém èísle èasopisu LINUX+ se kromì tradièních krátkých zprávièek ze svìta Ubuntu, Mandrivy, ale i jiných oblastí svobodného softwaru pøináší i øadu zajímavých èlánkù.

Toto èíslo obsahuje dvoustránkovou recenzi distribuce Mandriva v relativnì nové verzi 2008, ve které už zvládne...

Nzev lnku Linux + 01/2008 | 04.01.2008 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6171x
Nový rok a s ním i nové èíslo èasopisu Linux +. Èíslo je jako vždy naplnìno mnoha cennými informacemi. Jako obvykle najdeme v èísle dvì DVD. Na jednom z nich je linuxová distribuce Ubuntu 7.10 a na druhém spousta uživatelných programù. Na první stranách jsou jako vždy aktuality ze svìta Linuxu.
Nzev lnku Invex 2007 – pøekvapení, ale i zklamání | 26.10.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 7375x
Ve ètvrtek 25.10.2007 jsem se vydal na dlouhou cestu z Prahy do Brna. Celou cestu jsem se tìšil, že uvidím nìjaké zajímavé vìci a nehledìl jsem na recenze na internetu o tom jak Invex 2007 je zase horší než minulý roèník. Po pøíjezdu na brnìnské výstavištì kde se Invex každoroènì koná jsem byl, zhrozen tou prázdnotou.
Nzev lnku Acer Aspire 5520 – Na lovu XP ovladaèù... | 23.10.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 50205x
V sobotu ke mnì pøišel kamarád, že potøebuje nainstalovat ovladaèe na notebook, kde si nainstaloval Win XP místo Win Vista. Úkolu jsem se hned zhostil s radostí a šel jsem na vìc. Notebook mì tak okouzlil, že jsem se ho jen tìžko zbavoval pøi pøedání zpìt do vlastnictví kamaráda :-(...
Nzev lnku Internetová reklama, proè? | 05.10.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 6494x
Internet je mnoha úèelný lidé zde publikují své èlánky, rùzná videa a mnoho jiných zajímavých tipù a trikù. Vše má ale jedno úskalí. Jsou to peníze. Co je dneska vlastnì zadarmo v podstatì nic. A tak jediným zpùsobem jak si nìjaké peníze vydìlat je dát na svùj blog èi web nìjakou reklamu.
Nzev lnku „Digitální fotoaparát“ SHARPER - To se jen tak nevidí... | 03.10.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 10739x
Že se podobné události stávaly pøed lety je jasné, ale že se dìjí i dnes? To bych se stydìl být prodejcem nebo dokonce nìco takového prodat svému zákazníkovi. Jedná se o digitální (ne)fotoaparát Sharper, který má prostì jedineèné rozlišení 320x240...
Nzev lnku Hakin9 5/2007 | 12.09.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6176x
Další èíslo èasopisu Hakin9 je tady. Pøináší mnoho zajímavých informací z oblasti bezpeènosti. Hned titulní stránka mne zaujala nadpis Hakování WiFi. Toto velice diskutované téma je probíráno na 11 stránkách. Více o èlánku níže.
Nzev lnku Linux + 08/2007 | 11.09.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 6340x
Je tu další prázdninové èíslo èasopisu Linux +, tentokrát srpnové. Jako každé èíslo je i toto je plné zajímavých a užiteèných informací ze svìta Linux. Setkáváme se tu s aktuality, užiteènými prográmky a pro zaplnìní volného èasu je pøiložena i hra Toribash a to vše pro Linux.
Nzev lnku Linux + 7/2007 | 25.07.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6139x
Jsou tu prázdniny a s nimi i nové èíslo èasopisu Linux +. Èervencové èíslo je, tak jako každé èíslo plné informací. Hned na zpoèátku narazíme na aktuality z oblasti linuxových distribucí. Závìrem aktualit je pomìrnì rozsáhlá úvaha o tom, zdali Linux poøád patøí ke...
Nzev lnku Úvod do redaktorských prázdnin | 01.07.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6403x
Pro nìkoho s prázdninami zaèíná jen samá zábava. Redaktoøi mají však stále plno práce se psaním èlánkù a recenzí, tøeba tak jako já. Mùžete si níže pøeèíst další info o tom, co chci stihnout jen za 14 dní, kdy budu pryè.
Nzev lnku Hakin9 3/2007 | 05.06.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6695x
V podaøí již tøetí vydání výborného èasopisu Hakin9. Jak bylo zmiòováno v minulém èlánku, tak se budeme s tímto èasopisem setkávat každé dva mìsíce. Tento èlánek, by vám mìl pomoci pøi výbìru èasopisu z oblasti informaèních technologií. A teï rovnou k èíslu Hakin9 3/2007.
Nzev lnku Linux + 5/2007 | 07.05.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6295x
Dny a mìsíce plynou jako voda, a tak je tu opìt pravidelná recenze na èasopis Linux +. V následujících øádcích se podíváme na obsah èísla, co najdeme na pøiložených DVD a koneènì co je hlavním zamìøením tohoto èísla.
Nzev lnku Linux + 4/2007 | 09.04.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 6530x
Opìt pøináším pravidelný èlánek, který recenzuje velice zajímavý èasopis Linux +, s tímto èasopisem se budeme setkávat pravidelnì každý mìsíc. Dále se podíváme na to co je obsahem dnešního èísla. Toto èísla je mnohem zajímavìjší než èíslo pøedešlé. Èíslo je uèeno spíš pro zvìdavce, nebo zaèínající programátor
Nzev lnku Linux + 3/2007 | 20.03.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6730x
Trochu neobvyklé recenzovat èasopis, ale jak již tomu bylo u èasopisu Hakin9 rozhodli jsme se pro recenze èasopisu Linux +. V tomto ohledu musím øíct, že tento èasopis dokonale vyplòuje díru na èeském trhu...
Nzev lnku Hakin9 - 2/2007 | 11.03.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 7152x
Všem našim ètenáøùm chceme poskytnou to nejlepší ze svìta informatiky. V pøípadì, že nejste u poèítaèe, tak jistì uvítáte nìjaký zajímavý èasopis, který se bude zajímat o informaèní technologie. Jistì si všichni øíkáte...
Nzev lnku Vše co se do bleskovek nevešlo – 6.týden | 11.02.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6696x
Opìt pøináším nové informace, které by se do bleskovek nevešly. Tìšte se na více informací, protože fotky nìkdy mohou øíci více než slova. Pøeètìte si tento pøehled vìtších bleskovek, abyste byli v obraze...
Nzev lnku Vše co se do bleskovek nevešlo – 5.týden | 03.02.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 6884x
Úplná novinka našeho webu. Každý týden vám budeme pøinášet v týdenním pøehledu bleskovek takové bleskovky, které jsou normálnì moc veliké, protože obsahují mnoho informací. V tomto pøehledu bude i množství obrázkù.

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ