VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Software
Nepihlen nvtvnk

Software

Nzev lnku ESET Mobile Antivirus – Spása pro chytré telefony (recenze) | 18.06.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 11172x
Na internetu se v pondìlí dne 16.6.2008 objevila novinka, že spoleènost Eset, tedy výrobce NOD32, pøišla s novým beta produktem. Ponìvadž mám NOD32 velice rád, dlouho jsem èekal i na jeho mobilní verzi, která již kdysi byla dostupná, avšak jen ve verzi pro Symbian. Konkrétnì se jedná...
Nzev lnku Modelování v Blenderu - Nastavení materiálù | 13.04.2008 | Autor: Petr Nagy | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 9021x
V minulých dílech jsme se bavili pouze o modelování. Nyní se dozvíme jak modelu pøidat a nastavit materiál. Nebudu se zde zabývat nastavováním konkrétních materiálù. Spíš se tu dozvíte co se kde nastavuje.

Pøiøazení materiálu.
Nzev lnku Modelování v Blenderu – Modelování meèe | 08.04.2008 | Autor: Petr Nagy | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8262x
V minulých dílech jsme si ukázali extrudování a vytáèení. Jsou tu ale pøedmìty, které je lépe modelovat odlišnou technikou. Jde o faceování Nejdøíve pro pochopení vysvìtlím na kostce. Poté zkusíme vymodelovat èepel meèe...
Nzev lnku Tipy a triky ve Windows XP - 4.díl | 04.04.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 16732x
Dnes naváži na úspìšnou øadu tipù a trikù svého kolegy pro systém Windows XP. Mùžete se podívat na starší díly, abyste vìdìli, co na vás asi tak èeká. Následující však budou spíše z mé vlastní dílny a mnoho uživatelù to rozhodnì využije ku prospìchu...
Nzev lnku Modelování v Blenderu – vytáèení | 29.03.2008 | Autor: Petr Nagy | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 7630x
Jestli jsem v minulých èláncích mluvil o pøesnosti, tak zde je kladen dùraz dvojnásob. Vytáèet se bude podle kurzoru, takže je nutné mít kurzor na 0;0;0 a budoucí støed podle kterého se bude vytáèet na téže souøadnici.
Nzev lnku Modelování v Blenderu - extrudování, vytáèení | 23.03.2008 | Autor: Petr Nagy | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8652x
V tomto èlánku si zkusíme vymodelovat vázu. Nejdøíve popíši modelovací metodu zvanou extrudování. Je to dobrá metoda èasto použitelná témìø na vše. Váza je však rotaèní tìleso které lze vytoèit. To si ukážeme hned po extrudování.
Nzev lnku Blender aneb 3D studio zdarma – Úvod | 19.03.2008 | Autor: Petr Nagy | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8497x
Blender je program na tvoøení 3D grafiky, je volnì stažitelný a díky své volnosti mu pøibyly a stále pøibývají nové možnosti. Chcete li zaèít s 3D grafikou legálnì bez investic, pak je pro vás nejlepším øešením.
Nzev lnku Linux - Výbìr distribuce | 14.02.2008 | Autor: Miro Hronèok | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 10463x
Ještì pøed nedávnem bych si troufal øíct, že KDE je nejrozšíøenìjší linuxové (potažmo unixové) grafické prostøedí. Dnes ho, hlavnì kvùli rychle se rozšiøující distribuci Ubuntu, která upøednostòuje hlavního konkurenta - GNOME, mohu alespoò oznaèit za jedno ze dvou nejrozšíøenìjších.
Nzev lnku Kde se vzalo KDE? | 26.01.2008 | Autor: Miro Hronèok | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 7865x
V roce 2000 vychází KDE 2, které, stejnì jako verze první, používá Qt 2. Je již znaènì uhlazenìjší a variabilnìjší, bylo témìø kompletnì pøepracováno a tvoøí základ pozdìjší verze 3. Klade dùraz na pøátelské prostøedí pro uživatele, který není expert.
Nzev lnku Linux a správa softwaru | 12.01.2008 | Autor: Miro Hronèok | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8923x
Správa softwaru v Linuxu se dost podstatnì liší od té, na kterou jste zvyklí ze systému Windows. Veškeré aplikace, vèetnì souèástí sytému jsou distribuovány ve formì takzvaných balíèkù. Ty obsahují soubory, které se rozbalí do adresáøové...
Nzev lnku Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP | 08.01.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 36632x
Tak jsem pro vás pøichystal další unikátní èláneèek. Tentokráte o instalování balíku Service Pack 3 na Windows XP. Instalace probíhala na Windows XP SP2 EN, tj. anglická verze s pøedinstalovaným balíkem Service Pack 2, jelikož Service Pack 3 na Windows XP je prozatím jen verze RC (Release Candidate) a...
Nzev lnku Vše o GPS | 30.11.2007 | Autor: Jan Smejkal | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 9807x
PS je zkratka vzniklá ze sousloví Global Positioning Systém. Jedná se o americký vojenský navigaèní systém, který stojí ministerstvo obrany spojených státù roènì asi 400 milionù dolarù a který dokáže urèit polohu na zemském povrchu s pøesností na desetiny metru.
Nzev lnku Jabber nebo ICQ | 26.09.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 8627x
Úvaha nad tím co je lepší. Jabber nebo ICQ. Každý protokol má nìco do sebe a tak nelze jednoznaènì øíci jaký protokol je lepší. Jabber nabízí mnoho zajímavých funkcí, které ICQ nenabídne. Nìkdo mùže ale namítat, že ICQ používá vìtšina lidí takže potøebuje používat ICQ, aby se domluvil se svými pøáteli.
Nzev lnku Adobe Photoshop v akci - Jak zbavit fotografie textu | 14.08.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 12505x
První návod ze seriálu dalších budoucích návodù na Photoshop - grafického nástroje pro nároèné. V tomto èlánku se budeme zabývat odstranìním nežádoucího textu z fotografií. Kdo se chce tedy nìco pøiuèit, nech klikne výše na link.
Nzev lnku I na Oknech mùžeme najít Jablka | 24.06.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 7381x
Pøi vydání první verze Apple Safari pro Windows XP/Vista jsme se mohli na mnoha webech doèíst, že nefunguje tak, jak má. Hlavnì tedy nezobrazoval vùbec dobøe mnoho stránek. Tato chyba byla opravena a Vseohw.net vám pøináší pohled na BETU Apple Safari. Ti, kteøí nechtìjí ještì instalovat...
Nzev lnku Oblíbené prográmky redaktora jménem $uch@rC | 21.06.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 9951x
V tomto èlánku máte možnost nahlédnout do mého poèítaèe, co se programového vybavení týèe. Máte možnost si tyto skvìlé prográmky stáhnout i vy z našeho webu. pomocí linkù na stažení. Vsadím se, že si vybere každý :-)...
Nzev lnku LanSpy – Ukradnìte si MAC adresu :-) | 30.05.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 11754x
Získat dùležité informace o vzdáleném poèítaèi mùže být nìkdy i velmi tìžké a kdejaký èlovìk, by i kamarád, vám o svém poèítaèi neøekne jakou má IP èi MAC adresu. MAC adresa je totiž unikátní adresa, je nìco jako IP, ale je nastavena napevno. Toho využívají nìkteøí poskytovatelé internetu...
Nzev lnku Windows Vista | 30.04.2007 | Autor: Aleš Veigend | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 10370x
Už jen nové prvky v instalaci a její rychlý prùbìh na mì udìlal veliký dojem. Windows Vista podporují 30 denní zkušební verzi, po které se buï mùžete rozhodnou, že si Visty ponecháte (samozøejmì si musíte zakoupit licenci) nebo je jednoduše odinstalujete.
Nzev lnku Microsoft Virtual PC 2007 – aneb novodobý „Deus Ex Machina“ | 05.04.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 26704x
Tak jsem se rozhodl napsat takový návod, nebo chcete-li recenzi, na Microsoft Virtual PC 2007. Rozhodl jsem tak díky pøedešlému podobnému èlánku od kolegy, který psal o VMWare. Já osobnì jsem si program instaloval, ale nebìhalo to jak mìlo a
Nzev lnku Virtuální PC, aneb k èemu je možné jej použít | 01.04.2007 | Autor: Gopten Gopten | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 19777x
Virtuální PC je v podstatì další operaèní systém nainstalovaný na poèítaèi. Z pohledu vývojáøe software, správce sítì a uživatele PC je kupøíkladu virtuální PC nutností. Jeho využití je opravdu široké.
Nzev lnku Tipy a triky v XP - 3. díl | 28.03.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 12320x
V pomìrnì krátké dobì tu máme již tøetí díl v poøadí. Zprvu èlánku se budeme zabývat upravováním Windows prostøednictvím grafického rozhraní. V další èásti budeme upravovat registry Windows. Po pøedètení všech tøí dílù bez problémù zkrotíte takto neposedná dítka, která potøebují sem tam nìco nastavit.
Nzev lnku První dojmy z Windows Vista z pohledu $uch@raC | 01.03.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 7734x
Každý si jistì lámal hlavu, jaké programy pùjdou do nových Windows Vista. To proto, že jich opravdu moc není. Pro ty kdo ještì nezkoušeli vùbec Vistu,... ani BETU, pro vás mám takové první dojmy, co si o ní myslím já, jaké mám z ní pocity a názory na ní...
Nzev lnku Tipy a triky v XP - 2. díl | 29.12.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 12721x
Toto je již druhý díl krátkých tipù ve Windows XP. V tomto díle se budeme zabývat pøedevším nastavením jako takovým a tudíž nebudeme muset rozvrtávat, jakýmkoli zpùsobem registr Windows. Tudíž bych si troufal tvrdit, že tento díl je pro ménì zkušené uživatele èi pro ty, co se bojí s registry jakkoli hýbat.
Nzev lnku Jak zachránit smazaná data | 23.12.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 10068x
Jistì se vám už nìkdy povedlo smazat si soubory, které jste nechtìli. Dnes si pøedstavíme program, který vám je v této situaci pomùže získat zpìt.
Nzev lnku Tipy a triky v XP - 1. díl | 17.12.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 13218x
V nìkolika dílech tohoto èlánkù bych chtìl pøedstavit skryté chyby systému. Všemožná nastavení jak se zbavit neustále otravujícího Windows Messengera. Jak upravit registry Windows XP k obrazu svému. V každém èlánku bude nìkolik typù co a jak. Takže neváhejte a pokraèujte ve ètená dále. Windows XP je takový...
Nzev lnku FRAPS - odhalte herní výkon vašeho PC | 03.12.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 9905x
Nejspíše znáte benchmarky 3DMark atd., ty ale o reálném výkonu moc neøeknou. Dnes vám proto ukážu, jak pomocí programu FRAPS profesionálnì mìøit výkon.
Nzev lnku PeerGuardian 2.0 | 13.11.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 15990x
PeerGuardian 2.0 je program, o kterém již byla zmínka v èlánku zabývající se softwarovou kriminalitou. V dnešním èlánku bych chtìl tento èlánek do detailù probrat, a to i bázi jeho práce, tedy nejen, které nabízí funkce. Doporuèuji si ho celý pøeèíst, a to od zaèátku až...
Nzev lnku Live OS jako na dlani | 09.11.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 12173x
Když se øekne Live CD, každého napadne CD, ze kterého jde po startu nìco bootovat. Jdou bootovat nejed operaaèní systémy, o kterých píši v mém èlánku, ale i jiné rùzné programy jako antiviry a nástroje pro správu nebo flash BIOSU...
Nzev lnku 2. díl seriálu Linux - Adresáøová struktura | 04.11.2006 | Autor: Petr Socha | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 6819x
V tomto èlánku se seznámíme s adresáøovou strukturou jejíž znalost je velmi dùležitá pro orientaci v pro nás novém systému.
Nzev lnku Odhalena podoba nových obalù Windows Vista a Office 2007 | 02.11.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 8661x
Kdekdo by si øekl, k èemu takový èlánek, když je každý obal stejný. Není... Podle Microsoftu bude tento nový revoluèní operaèní systém velmi oblíbený, dokonce prý podle optimisticky myslícího MS oblíbenìjší než dnešní XP, která byla také revoluèní...
Nzev lnku 1. díl seriálu Linux - Výbìr a instalace distra, co je to linux | 30.10.2006 | Autor: Petr Socha | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 6782x
Vítám vás u prvního dílu seriálu o Linuxu pro zaèáteèníky, co chtìjí s linuxem zaèít a neví jak. Štve vás Windows? Pak je tento èlánek pro vás.
Nzev lnku TuneUp Utilities 2006 - Všestranný nástroj pro vaše zamrzlá okna | 11.10.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 12305x
Dnes vám pøedstavím všestranný nástroj, který rád používám a kolikrát mi i zrychlil poèítaè. A nìkdy mi dokonce zachránil i kùži. Jinak bych tøeba musel pøeinstalovat windows...
Nzev lnku Tvorba webu pøes MS WORD | 06.09.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 9719x
Každý už má dnes web a vás štve, že nemáte také vlastní? Nezoufejte a pøeètìte si tento èlánek. Veb pøes word se dìlá jako klasický dokument s tím rozdílem, že pøidáte hypertextové odkazy a vše uložíte do webového formátu... (pro lamy)
Nzev lnku Pøipojte si FTP server jako další pevný disk | 21.07.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 8626x
Každý z Vás se už asi nìkdy setkal s protokolem FTP a nejspíš proto víte, že i když jde o velice užiteènou vìc, práce s ním je pøece jen dost nepohodlná a nepraktická. A tak ti z Vás, kteøí FTP potøebují používat èastìji, jistì uvítají...
Nzev lnku Ad-Aware | 23.06.2006 | Autor: Lukáš Pecháèek | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 7365x
Recenze programu pro nalezení a odstranìní škodlivého softwaru z Vašeho PC. Varianta Ad-Aware SE Personal je urèena pro domácí nekomerèní využití. Kromì této verze si mùžete zakoupit verzi Plus nebo Proffesional, které obsahují pokroèilé funkce.
Nzev lnku Tajemný BIOS - POST testy | 07.06.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 18033x
V této èásti se dozvíte, co dìlá BIOS, když se nastartuje PC. Kdo by ale øekl, že toho BIOS stihne tolik za takovou chvilku. Co pøesnì udìlá, se právì dozvíme v tomto dílu...BIOS nastartuje ihned se zapnutím pøívodu energie. Jako první si prohlédne obsah slotù na základní desce (podívá se, jestli jsou obsazené nebo prázdné) pokud zjistí, že...
Nzev lnku Tajemný BIOS-úvod | 03.06.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 17608x
V celém poèítaèi se nachází spoustu komponent. Problém ovšem nastává, že každá komponenta má jiné parametry, je urèena úplnì k nìèemu jinému než zase jiná komponenta. Všechny tyto komponenty mají ale nìco spoleèného. Ptáte se asi co?
Nzev lnku Jak rozdìlit HDD pomocí FDISKu | 27.05.2006 | Autor: Oldøich Sazama | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 11333x
Zde kliknìte na 1. Pokud chcete, aby byl disk v jednom kuse, tak dáte A a potvrdíte ENTER a poté zase A a ENTER. Pokud ho chcete dìlit, tak jako první dáte N a ENTER a nastavíte velikost první èásti disku (vìtšinou znaèené jako C:), poté jen zadáte...
Nzev lnku Jak se zbavit problikávání monitoru èi lcd | 11.04.2006 | Autor: Jiøí Èervený | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 11136x
Jistì se vám už nìkdy stalo, že pøi spuštìní nìjaké 3D aplikace napøíklad prosvítal, problikával, ba se dokonce sekal obraz. Nevíte, co to je a jak se toho zbavit?
Nzev lnku Jak na èištìní registru | 07.04.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 16843x
V tomto èlánku si øekneme, jak zajistit Váš registr neustále èistý bez zbyteèných øádkù navíc. Jistì se Vám nìkdy stalo, že jste nainstalovali program a zjistili, že to není to...
Nzev lnku Pøehled užiteèného softwaru | 01.04.2006 | Autor: Ondøej Novotný | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 7116x
Èím jiným zaèít, než operaèním systémem. Máme na vybranou z nìkolika systémù (Microsoft Windows, Mac OS, UNIX a Linux). Teï si ale povíme nìco o Microsoft Windows. V dnešní dobì, kdy vìtšina poèítaèù...
Nzev lnku OpenOffice.org | 17.03.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 5509x
Nelíbí se vám platit firmì Microsoft za její kanceláøský balík? No ostatnì komu by se líbilo dávat takové høíšné peníze za jejich kanceláøský balík. Naštìstí je tomu již dnes...
Nzev lnku Telefonování pøes Internet | 12.03.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 7217x
V poslední dobì se stalo trendem telefonovat si pøes internet. K tomuto úèelu je stvoøeno hned nìkolik programù. Nejznámìjší z nich je Skype. Tento program mùžete stáhnout na...
Nzev lnku Instalace Linux | 24.02.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 6752x
Tato distribuce je naprosto lehce k sehnání v èeštinì. Instalaèní prùvodce Anaconda installer Vás celou instalací s naprosto pøesnými instrukcemi provází a radí Vám pøi všem. U instalace distribuce Suse èi Mandrake je to vesmìs stejné.

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ