VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > LG KG800 Chocolate – design do kapsy
Nepřihlášený návštěvník

LG KG800 Chocolate – design do kapsy

Hledáte-li malý, stylový lehký telefon s dlouho výdrží baterie pak je LG KG800 chocolate právì pro vás. Díky svému designu je schopen konkurovat i svým novìjším konkurentùm. LG KG800 je malý roztomilý telefon, který je vyroben v mnoha barevných provedeních. Námi testovaný telefon byl vyroben s lesklého bílého plastu doplnìný o støíbrné prvky.

LG KG800 Chocolate – design do kapsy

LG KG800 je tenký jako èokoláda

Pro tento vzhled si LG KG800 zasloužil oznaèení Chocolate. Mobil je vhodný pøedevším pro ženy, kteøí chtìjí mít dobrý telefon ale dbají i na design. Na venek mobil vypadá opravdu luxusnì. Váha 82 gramù, rozmìry 95 x 48 x 15 milimetrù jej øadí do malých lehkých telefonù. Bohužel, funkce už nejsou tím hlavním trhákem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nìkteré funkce potìšily, jiné zase zklamaly, nic není dokonalé. Jak bylo zmínìno design je hlavním trhákem LG KG800 Chocolate a to doslova. Design se neomezuje jen na mobil samotný. Mobil dostanete v krásné krabièce. Lesklá èerná v kombinaci s decentním støíbrným pruhem po obvodu celého pøístroje asi zujme každého. Malý háèek to ale má - na telefonu jsou vidìt veškeré otisky a jen s velkou námahou je z telefonu bez Cilitu a hadøíèku odstraníte. I na to ale firma LG myslela a k mobilu dodala malý èistíèek, díky kterému velice jednoduše mastnotu sundáte. Staèí párkrát pøejet po displeji.

LG KG800 Chocolate – design do kapsy LG KG800 Chocolate – design do kapsy

LG KG800 chocolate má výsuvnou konstrukci, konkrétnì vyjíždí numerická èást klávesnice. Na LG KG800 Chocolate jsou i tlaèítka, které je možné využívat i bez vyjedí numerické èásti. Jen jsou dobøe maskovaná. Jedná se o dotykovou èást pøímo pod displejem. Obèas mi ale vadilo jak jsou tato dotyková tlaèítka citlivá. Ze zaèátku snad co dotyk to pøeklep asi po 15 minutách se vše ale zlepšilo, jde pøedevším o zvyk. Nad tìmito tlaèítky je display, který svítí jen když s mobilem aktivnì pracujete. LG KG800 Chocolate budí pak dojem, že je vypnutý, ve skuteènosti jen šetøí baterku. Na bokách LG KG800 najdete i další multifunkèní tlaèítka, ovládání hlasitosti a na druhé stranì tlaèítko pro aktivaci MP3 pøehrávaèe a tlaèítko pro zavìšení hovoru zároveò sloužící pro vypínání/zapínání. Na pravém boku je navíc nad tlaèítky univerzální konektor pro USB kabel, nabíjení a sluchátka, který je zakrytý gumovou krytkou. Na horní, dolní hranì telefonu nic není. Zespodu není vidìt nic, pokud je telefon zavøený. Když se rozevøe, Nahoøe zespodu je vidìt èoèka fotoaparátu, dioda pro pøisvícení a zrcátko pro autoportréty.

LG KG800 Chocolate – design do kapsy LG KG800 Chocolate – design do kapsy

Vzhledu telefonu je pøizpùsobeno i téma displeje. Pøevládá zde kombinace èerné barvy s èervenou. Rozlišení displeje je 176x220 pixelù a je aktivní TFT s možností zobrazit 262000 barev. Bohužel k lesklému povrchu budete muset na sluníèku hledat správnou polohu, abyste na nìm nìco vidìli.

Funkce LG KG800

SMS, MMS a email jsou pro tento mobil samozøejmostí. Navigace prostøedí by mohla být, ale lépe zpracovaná, obèas se èlovìk v navigaci ztrácí a schází mu tak, tížená kontrola nad mobilem. LG KG800 pojme 150 SMS zpráv. Kontakt-list je zpracovaný pomìrnì dobøe. Do telefonu se vejde 1000 èísel, které je možné pak tøídit do sedmi skupin. V kontaktech se zobrazují èísla jak ze SIM tak i pøímo z telefonu. Chocolate pøehrává MP3 a MID. Dále disponuje klasickým kalendáøem, budíkem, fotoaparátem 1,3MPIx, pøi focení je možno zvolit nìkolik efektù (sépie, negativ, èernobíle), velikost a kvalita fotek a blesk a jednou pøed nainstalovanou hrou Sudoku. Pamì telefonu je 128MB + 4MB pro SMS, MMS aj. Bohužel mi zde chybí možnost vložení nìjaké MMC karty. Na dlouhé cesty, plné poslechu mobil prostì nemá místo. Na mobilu nenajdete stopky ani odpoèítávaní.

LG KG800 Chocolate – design do kapsy LG KG800 Chocolate – design do kapsy

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte mobily a kapesní poèítaèe výhodnì na Mallu

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 04.11.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 7970x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ