VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty
Nepihlen nvtvnk

DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty

DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty

Minimálnì jednou se každý z nás potkal s problémem, kam vložit druhou SIM kartu od mobilního operátora. Témìø každý, kdo je zamìstnaný na pozici, která požaduje trvalou dostupnost ze strany zamìstnavatele, je vybaven mobilním telefonem. A zde právì nastává onen klasický problém. Nosit neustále dva telefony? Jeden svùj a jeden firemní? To je prostì nemyslitelné. Dá se to vydržet pouze krátkou dobu a není to rozhodnì trvalé øešení.

Øešení problému má dvì varianty.

Jedna je hodnì stará a nic prakticky neøeší. Jedná se o adaptér, do kterého je možné vložit dvì SIM. Bohužel jediné, co vyøešíte je to, že máte dvì karty v jednom telefonu. Když chcete použít kartu která je aktuálnì vypnuta, je nutné telefon vypnout a znovu zapnout. Pak si musíte vybrat kartu kterou chcete aktivovat a poèkat než vám nabìhne telefon. A zde je další problém. Co v pøípadì že vám nìkdo volá na èíslo, které je momentálnì nedostupné? To znamená, že jste si do telefonu poøídili nìco jako obyèejný odkládací prostor na jednu SIM kartu, abyste ji neztratili.

Druhým øešením je mobilní telefon nebo komunikátor od nové firmy BlissMobile, která se touto problematikou zaobírá a má vytvoøené funkèní øešení.

DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty

Podívejme se ale na variantu druhou, která øeší onen problém asi nejlépe, jak je to jenom možné. Co by jste øekli mít telefon, který zapnete a jste dostupný souèasnì na dvou telefonních èíslech? Že to není možné? Díky bohu je! Existuje nìkolik málo firem na svìtì, které vyrábìjí tento druh telefonù a komunikátorù. Asi nejvìtší výrobce tìchto telefonù je spoleènost Bliss Electronics a její divize BlissMobile. Tato divize se specializuje zatím pouze na vše, do èeho je možné nìjakým zpùsobem integrovat telefon. Proto není divu že na jejich stránkách www.blissmobile.cz najdete i hodinky které umí telefonovat, mají fotoaparát a všechny další bìžné funkce telefonu. Ale to už jsme odboèili od hlavního tématu.

Pro naše testování jsme obdrželi jeden z mnoha telefonù, který je dostupný na internetových stránkách výrobce BlissMobile. Výrobce nám poskytl na testování model Bliss D 108 s pøíslibem poskytnutí dalších modelù.

DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty

DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty

DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty

Øešení pro dvì karty

Jak je možné mít v jednom telefonu dvì karty? Telefon, nejenže obsahuje dva sloty pro SIM, ale i dva GSM moduly, dva Bluetooth a dva výkonné procesory které vše spolehlivì øídí. Je to prosté a zároveò komplikované. Jednoduchost je v tom, že pod baterií testovaného modelu Bliss D 108 jsou dva sloty pro telefonní kartu. Dále pod baterií o kapacitì 3.600 mAh najdete i slot pro TF kartu. A jak to funguje?

Kontakty

Software telefonu se stará o vše, co je potøeba, a bez jakýchkoli problému obsluhuje obì telefonní karty. Dalším milým pøekvapením bylo, že telefon nemìl žádný problém s kontakty které jsou na obou kartách. Byly pøehlednì spojeny do jednoho seznamu s rozlišením kde jsou uloženy. To samé platí pøi ukládání kontaktu, kde dostanete na výbìr, na kterou kartu chcete kontakt uložit. Samozøejmostí je možnost uložení i do telefonu. Dalším pøekvapením jsou možnosti pøi kontaktech, která ukládáte do telefonu. Je možné pøidat vìci jako jsou fotografie kontaktu, melodie kontaktu, video kontaktu a pøiøazení do skupiny volajících. Tyto funkce se totiž nevyskytují ani u takzvaných nejznámìjších a nejdražších znaèek v øadì telefonù vyšší tøídy.

SMS

Myslel jsem, že urèité standardní vìci nebude zapotøebí ani popisovat nebo se o nich jakkoli zmiòovat. Ovšem i u bìžných funkcí, jako je psaní SMS, se dá najít nìco nového, co je ještì možné udìlat jinak nebo zpøíjemnit èi zjednodušit. Nejlepším nápadem mi pøišla možnost odeslat SMS bez toho, aby se ukládala do telefonu a zabírala tak místo. Další volba je rozhodnutí, zda chcete SMS odeslat z primární karty, nebo z karty SIM B. Dále jsou zde možnosti jako Uložit pro pøípad že zprávu nechcete ještì odesílat, nebo zda ji chcete poslat celé skupinì kontaktù. Pro psaní zpráv je možno využít klávesnice, ale nám pøi testování pøipadlo nejlepší použít dotykový displej s rozlišením 240x320 o úhlopøíèce 2,4“.

Multimédia

Zde nás èekalo další pøekvapení a množství funkcí, které nemají leckteré telefony nejvyšší tøídy. Najdete zde vìci jako je Fotoaparát, Prohlížeè obrázkù, Nahrávání videa, Videopøehrávaè, Pøehrávaè hudby a Nahrávání zvukù.

U fotoaparátu s rozlišením 1280x960 jsem byl pøekvapen možnosti ofocení i objektu, který se nacházel pouze nìkolik málo centimetrù od objektivu a to bez zvláštních funkcí za pøíplatek.

DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty

Detail ze vzdálenosti 5cm

DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty

Fotoaparát 1,3 MPx – foceno pøi špatných podmínkách

Pøipojení k poèítaèi

Další milé pøekvapení mì èekalo i zde. Pøipojení k poèítaèi probìhlo bez jakýchkoli problémù, ono se jednalo o pøipojení za pomoci USB kabelu nebo Bluetooth. Jediné, co bylo tøeba, bylo ukázat cestu systému k ovladaèùm na pøiloženém CD a vše probìhlo do zdárného konce bez jakýchkoliv potíží. Na CD jsme našli dva programy pro správu kontaktù. Jeden velice jednoduchý se základními funkcemi a jeden s názvem MobilEdit ve verzi Lite, který již poskytoval vetší komfort.

Další možností, co telefon nabízí, jsou pøipojení telefonu jako webkamery. Kameru jsme testovali s pøiloženým programem Yawcam. Program pìknì komunikoval s telefonem, v prùbìhu testù nenastal žádný problém s komunikací. Program poskytl velice dobré a komfortu nastavení kvality pøenášených obrázkù a videa.

Øízení spotøeby a úspory energie

U tohoto modelu mì pøíjemnì pøekvapila kapacita a výdrž baterie. Baterie o kapacitì 3600 mAh mì vydržela v telefonu bez nabíjení dva a pùl týdne pøi prùmìrném používaní a hraní her v telefonu. Další vychytávka na telefonu, která se tváøí nenápadnì a schovává se na boku telefonu je posuvné tlaèítko funkce Hold, která se stará po svém aktivování o zvýšenou úsporu energie. Jak to vlastnì funguje? Jeho hlavní využitelností je použití ve veèerních nebo noèních hodinách, kdy již není potøebné tak vysoké podsvícení displeje jako pøes den. Automaticky jej ztlumí a odpojí automaticky i podsvícení klávesnice. Absence podsvícení klávesnice nijak nevadila, nebyl problém pro uskuteènìní hovoru použít tlaèítka èísel na displeji, kde se zøejmì poèítalo se skuteèností, že ne každému se chce použít pero a jsou dostateèné velkosti i pro oznaèení prstem.

Celkové hodnocení a dojem

Design je velice pøíjemný, telefon pìknì sedí v ruce. Telefon je velice kvalitnì zpracován, nepùsobí vùbec laciným dojmem, vše hezky lícuje. Použitý plast pùsobí spíše luxusním dojmem a povrchové zpracování plastu je provedeno do posledního detailu.

Ve funkènosti telefonu jsem rovnìž nenašel žádnou potíž. Vše fungovalo tak jak mìlo, vše bylo na svém místì jak jsem byl zvyklý z jiných telefonù od jiných výrobcù. Jediným rozdílem které jsem objevil, byly funkce telefonu, které výrobci jiných znaèek nemají.

Mùžu øíct, že na firmu která je na trhu nová, nasadila, co se týèe kvality a funkcí, znaènì vysokou laku ostatním, kteøí by chtìli uspìt na trhu s podobným øešením.

Na závìr pøipojuji specifikaci pøevzatou ze stránek výrobceBlissMobile www.blissmobile.cz.

 • Dvì SIM karty (DUAL SIM): obì karty fungují souèasnì, umožòuje pøijímaní/odesílání SMS ......
 • Barva : èerná-støíbrná
 • Sí: GSM900/1800
 • Rozmìr: (mm): 112*51*18.5mm
 • GPRS: Ano
 • WAP: 2.0
 • Handwriting : Ano – rozeznávání písma psaného na displej
 • Jazyky : Anglický/Èeský/Slovenský/Ruský/Španìlský/Arabský/Francouzsky/Portugalský ...
 • LCD : 2.4" PDA dotykový displej 320x240
 • Kamera : 1.3 MPx, Dvì kamery – Pøední a zadní
 • Webkamera : Ano
 • Externí pamì : T-Flash (MicroSD)
 • SMS : Ano
 • MMS : Ano
 • Multimédia : MP3/MP4
 • Nahrávání zvuku : Ano
 • Nahrávání videa : Ano
 • A2DP : Ano
 • E-Mail klient : Ano
 • Zvonìní: 64
 • Hry: Ano
 • E-Book : Ano
 • Pohotovostní režim: 45 dní
 • Èas volání: 4-6 hodin
 • Bluetooth: Dual Bluetooth
 • FM: Ne
 • Poèet reproduktorù : 2
 • Budík : Ano
 • Plánovaè : Ano
 • Konvertor jednotek : Ano
 • Konvertor mìny : Ano
 • Svìtový èas : Ano
 • Letní èas : Ano
 • Stopky : Ano
 • Adresáø: 300 skupin / 500 kontaktù / + kontakty SIM
 • Java : Ne
 • Pøíslušenství: Baterie(1800mAh/3600 mAh)/Nabíjeèka/USB/Sluchátka
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte smartphony a PDA výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 27.06.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 33200x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ