VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Mobily, jenĹľ dorazĂ­ na trh do konce roku - Sony Ericsson a Motorola
Nepřihlášený návštěvník

Mobily, jenĹľ dorazĂ­ na trh do konce roku - Sony Ericsson a Motorola

Pøipravil jsem si pro vás pøehled mobilù jenž by mìly pøijít na trh do konce tohoto roku. Do pøehledu jsem zahrnul znaèky mobilù Nokia, Sony Ericsson, Benq-Siemens, Samsung a Motorola. Tento èlánek je druhý a najdete zde znaèky Sony Ericsson a Motorola. Mùžete se doèíst nìco ve zkratce o mobilním telefonu, dozvìdìt se kdy by se mìl pravdìpodobnì objevit na trhu a jaká je jeho odhadovaná cena.

SONY ERICSSON

SONY ERICSSON J100i

 • Velmi jednoduchĂ˝ mobilnĂ­ telefon, kterĂ˝ je urèenĂ˝ jen pro volánĂ­ a psanĂ­ SMS zpráv.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 2 000,-

http://www.e-katalog.com.ua/jpg_zoom1/46532.jpg

SONY ERICSSON K310i

 • TakĂ© jednoduchĂ˝ mobil, kterĂ˝ má UBC displej s rozlišenĂ­m 128 x 160 a takĂ© má bluetooth.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 3 800,-

http://www.e-katalog.com.ua/jpg_zoom1/46648.jpg

SONY ERICSSON K510i

 • Sony Ericsson K510i má bohatĂ© vybavenĂ­ na svou cenu. Zahrnuje megapixelovĂ˝ fotoaparát, 30MB vnitønĂ­ pamìti a bluethoot.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 6 000,-

http://www.mobile-review.com/articles/2006/image/se-anounce/k510-1.jpg

SONY ERICSSON K610i

 • Velmi kvalitnĂ­ mobilnĂ­ telefon tøetĂ­ generace za pomìrnì nĂ­zkou cenu. Ve vĂ˝bavì má UTMS a druhou videokameru.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 8 000,-

http://i109.photobucket.com/albums/n51/norbiu/sony-ericsson-k610i.jpg

SONY ERICSSON W300i

 • Sony Ericsson W300i je prvnĂ­ véèko od walkman. NabĂ­zĂ­ bohatĂ© funkce spojenĂ© s hudbou a takĂ© dobrou cenu.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 7 000,-

http://www.telecomwereld.nl/pic/news/876/w300i.jpg

SONY ERICSSON M600i

 • Sony Ericsson M600i je velmi zajĂ­mavĂ˝ mobilnĂ­ telefon. ZaprvĂ© je tlustĂ˝ jen 15mm, dále má podivnì øešenou klávesnici, protoĹľe na jedno tlaèítek má pøidìleno vĂ­c pĂ­smen a aby toho nebylo málo tak je displej dotykovĂ˝. TudĂ­Ĺľ mùžete psát rovnìž na displeji.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 14 000,-

http://www.telecomwereld.nl/pic/news/789/prod.jpg

SONY ERICSSON K790i

 • Sony Ericsson K790i bude patøit mezi opravdovou špièku, jelikoĹľ bude mĂ­t 3,2megapixelovĂ˝ fotoaparát s ovládánĂ­m Cyber-Shot. Dále bude vybaven doplòkovĂ˝mi funkcemi jako je stabilizátor obrazu.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 13 000,-

http://www.e-katalog.com.ua/jpg_zoom1/46653.jpg

SONY ERICSSON K800i

 • Sony Ericsson K800i je Ăşplnì stejnĂ˝ jako K790i. JedinĂ˝ rozdĂ­l je, Ĺľe K790i podporuje EDGE a K800i podporuje UTMS. Jinak majĂ­ oba fotoaparáty Ăşplnì stejnĂ˝.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 13 000,-

http://e-katalog.ru/jpg_zoom1/46654.jpg

SONY ERICSSON P990i

 • Sony Ericsson P990i je drobnĂ˝ smartphone, kterĂ˝ má v sobì všechny technologie a navĂ­c malinkou klávesnici. BohuĹľel asi nìkterĂ© odradĂ­ jeho cena a rozmìry.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 20 000,-

http://e-katalog.ru/jpg_zoom1/43301.jpg

SONY ERICSSON W950i

 • Sony Ericsson W950i bude nejlepší walkman na trhu. Jen tìžko se mu najde konkurence. Integrovaná pamì bude èítat 4GB. Displej bude dotykovĂ˝, ale bohuĹľel bude mobilu chybìt fotoaparát.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 19 000,-

http://img.ferra.ru/pubimages/84934.jpg

SONY ERICSSON W850i

 • Sony Ericsson W850i je prvnĂ­m walkmanem, kterĂ˝ má vysouvacĂ­ konstrukci. Dále se takĂ© muĹľe pyšnit dobrĂ˝mi funkcemi souvisejĂ­cĂ­mi s hudbou.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 13 000,-

http://www.3g.co.uk/PR/Sept2006/W850FA.jpg

SONY ERICSSON W710i

 • Sony Ericsson W710i je urèenĂ˝ pøevážnì pro sportovce. Toto véèko obsahuje kromì dobrĂ˝ch hudebnĂ­ch funkcĂ­ taky speciálnĂ­ vìci pro sportovánĂ­. Napøíklad krokomìr, jenĹľ mìøí rychlost chĂąze nebo bìhu.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 10 000,-

http://img.aktualne.centrum.cz/26/31/263178-sony-ericsson-w710i-index.jpg

SONY ERICSSON Z710i

 • Sony Ericsson Z710i je osekaná verze Sony Ericssonu W710i. Véèko je urèeno pro nenároènĂ©. Vnìjší displej má èernobĂ­lĂ˝. Je to tedy zjednodušená verze, tudĂ­Ĺľ neèekejte nic zvláštì dobrĂ©ho.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 7 500,-

http://www.panorama.it/media/020001056665.jpg

SONY ERICSSON Z550i

 • Opìt velmi zjednodušenĂ˝ véèko odvozenĂ© od Sony Ericssonu W710i. Vnìjší displej byl vĂ˝raznì zúžen.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 6 500,-

http://www.hardwarezone.com/img/data/nnews/2006/5142/Image/Z550i_pearl_copper_front_side.jpg

MOTOROLA

MOTOROLA ROKR E2

 • Motorola ROKR E2 je urèená pøedevším pro poslouchánĂ­ hudby. Svou vĂ˝bavou a designem vycházĂ­ z Motoroly ROKR E1. Motorola ROKR E2 má vĂ˝stup pro sluchátka rovnou na mobilu.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 11 000,-

http://www.handy-logo-games.com/wp-content/uploads/2006/03/Motorola-ROKR-E2-Test.jpg

MOTOROLA V195

 • Motorola V195 nenĂ­ žádnĂ© vĂ˝raznĂ© véèko, ve svĂ© kategorii by se mohlo snadno ztratit. Motorola V195 je urèená pro ty co nepotøebujĂ­ všechny technologie k tomu, aby si zavolali.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 4 000,-

http://www.e-katalog.com.ua/jpg_zoom1/46239.jpg

MOTOROLA W220

 • Motorola W220 je zjednodušenĂ© véèko Motoroly RAZR. Motorola W220 má ubranĂ© nìkterĂ© funkce a je levnìjší, aby se lĂ©pe prodávala.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: nenĂ­ známá

http://www.thaimobilecenter.com/images/products/motorola_w220_b.jpg

MOTOROLA V361

 • Motorola V361 je normálnĂ­ obyèejnĂ© véèko, kterĂ© vycházĂ­ z pøedchĂądce Motoroly V360. Motorola V361 podporuje pøehrávánĂ­ MP3.
 • UvedenĂ­ na trh: nenĂ­ známo
 • Odhadovaná cena: nenĂ­ známá

http://imgs.idnes.cz/telefony/A060105_ADA_MOTOROLA_V361_VELKY_V.JPG

Bunda AUDEX od spoleèností Motorola a Burton

 • Spoleènosti Motorola a Buton se spojily dohromady a vytvoøily snowboardovĂ© obleèenĂ­ øady Audex. Bunda Audex Bluetooth Stereo SystĂ©m umĂ­ nabĂ­dnout pohodlĂ­ v podobì bezdrátovĂ©ho pøehrávánĂ­ hudby z telefonu pøes Bluetooth. Bunda má ovládacĂ­ centrum na rukávu. DĂ­ky ovládacĂ­mu panelu mùžete vytáèet nebo pøíjmat hovory a takĂ© obsluhovat hudebnĂ­ pøehrávaè. Dva reproduktory jsou umĂ­stìny v kapuci, tudĂ­Ĺľ vám zvuk proudĂ­ rovnou do uší. Lze si takĂ© pøipojit sluchátka.
 • UvedenĂ­ na trh: 4. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 16-20 000,-

http://www.esato.com/gfx/news/img/Motorola-Audex-Jacket-ss_2006_01_20.jpg

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan TáborskĂ˝
Datum: 10.09.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 7528x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ