VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > HP iPAQ 514 – Smartphone pro každého smart-èlovìka
Nepihlen nvtvnk

HP iPAQ 514 – Smartphone pro každého smart-èlovìka

HP iPAQ 514 – Smartphone pro každého smart-èlovìka

Poslední aktualizace - ÚT 13.11.2007. Aktualizace najdete ve èlánku tuènì oznaèenými texty Aktualizace

Asi každý nìjaký poèítaèový nadšenec se nejednou díval na PDA. Kdo by také ne, že? Já jsem hledal pøed týdnem nový mobilní telefon, protože již pomalu 10 let stará Nokia 3310 už odcházela. Zaèal jsem se ohlížet po nìjakém mobilu a v tom mì opìt trkla myšlenka ohlednì PDA. A našel jsem, dle mého názoru, za tu cenu velmi dobøe vybavený mobil s kapesním poèítaèem v jednom – HP iPAQ 514.

Existují také verze 500, 510 a možná i další. Ty tam nebyly a já si tak verzi 514 za úžasnou cenu 5600Kè mohl poøídit ke svým narozeninám. Mé další pocity i èekání na vysnìné PDA radši vynechám :-D. Došel mi v balení i èeský manuál a CD s èeským lokalizaèním balíèkem na Windows Mobile 6. To oceòuji. O tom však níže...

Pøíslušenství a celkový obsah balení

 • Smartphone HP iPAQ 514
 • Baterie 1100mAh
 • Sluchátka s mikrofonem
 • USB kabel
 • Nabíjeèka se dvìma nástavci (èeská i americká elektrická sí)
 • CD s Operaèním systémem Windows Mobile 6, ActiveSync 4.5 a dalšími programy
 • CD s èeskou lokalizací pro Win Mobile 6 od Sunnysoft
 • Manuál, prospekty, papyrusy s licencemi atd...

Uvedení do provozu.

Pøinesl jsem si HP domù a rozbalil balík, v nìmž byla ještì menší krabièka s nápisem HP. Vše vyndal. Ochranné nálepky byly skoro na každém konektoru èi tlaèítku, to velice oceòuji. Stále mám totiž nalepenou ochrannou fólii na displeji. Pøece jen mi mùže telefon trochu déle vydržet. Když to pøežila Nokia... :-). Po zasunutí SIM karty (nemusí být), zandejte baterii a dle návodu nechat prvotnì nabíjet 2 až 4 hodiny. Já jsem byl nedoèkavý a telefon zapnul už po 2 a pùl hodinách. Beztak baterie hlásila 100% nabití již po 1 hodinì a pùl. Hned poté jsem nainstaloval ActiveSync 4.5 a následnì zapojil USB (pokud jste ho odpojili) a nainstaloval CZ lokalizaèní balíèek pro Windows Mobile 6.

Vlastnosti v bodech

 • Rozmìry a hmotnost: 107x49x16mm, 102g
 • Podpora sítí: GSM (850/900/1800/1900MHz)
 • Datové pøenosy: GPRS, EDGE
 • Pøipojení: Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth, miniUSB
 • Operaèní systém: Windows Mobile 6 Standard
 • Procesor: TI OMAP 850 200 MHz
 • Pamì: 128 MB ROM, 64 MB RAM, èteèka microSD karet
 • Displej: 2", aktivní TFT, rozlišení 176x220
 • Fotoaparát: 1,3Mpx JPG (1280x1024), podpora ozvuèených neomezených videí 3GP
 • Multimediální funkce: pøehrává hudbu, stereo audio + mono mic v 2,5mm jacku
 • Výdrž: 188 hodin v pohotovosti, 6,5 hodiny hovoru

Vzhled

Elegantní, stylový design jen nahrává ještì tak velkému vybavení, kterému se budu vìnovat níže. Velikostí je podobný Nokii 3230, kterou má mùj spolužák, takže jsem mìl možnost oba telefony spolu pomìøit. Design je ale lepší a mì se líbí o to víc, že je èerno støíbrný. Celý telefon je totiž veden v støíbrno-šedivé metalíze a je po obvodu lemován èerným plastem. Klávesnice i displej jsou v èerné lesklé barvì s bílými tlaèítky. Sem tam nìjaké tlaèítko v barvì støíbrné

„HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514

Tlaèítka a celková klávesnice

Tlaèítek je na mobilu dostatek. Tlaèítka klávesnice jsou vyrobena z prùhledného tvrdého plastu. Dole jsou èerná, aby písmena na nich umístìná byla pøi podsvícení o to kontrastnìjší a lépe tedy viditelná. Dvì tlaèítka jsou odlišená – Zelený a èervený telefonek mající funkci k pøijmutí a odmítnutí/ukonèení hovoru. Jsou vyrobena také z plastu a mají barvu støíbrnou. Klávesnici doplòuje ještì èerné ètyø-smìrné tlaèítko, abyste se mìli èím pohybovat ve vašich Windows. Jsem tedy rád za ètyø-smìrné tlaèítko. Lepší než joystick, který by se za chvíli rozbil. Abych nezapomnìl, uprostøed ovládacího ètyø-smìrného tlaèítka je tlaèítko potvrzovací, také støíbrné. Klávesnici je možno zamknout celkem dlouhým podržením tlaèítka zeleného telefonku, aby nedošlo tøeba v kapse k nechtìnému maèkání náhodných kláves. Odemknout klávesnici lze pouze levým potvrzovacím tlaèítkem a hvìzdièkou (*). V pøípadì nouze vám telefon dovolí volat nouzovou linku 112 i pøi zamèené klávesnici.

Na klávesnici jako takové se píše ponìkud hùøe než jsem tomu byl zvyklý u staré Nokie 3310. Klávesy jsou pro mé velké prsty prostì blízko u sebe, ale vìøím, že si zvyknu. Telefon se dá ovládat i jednou rukou a k tomu dokonce i hlasitost.

Ovládání na klávesnici

Dvì funkèní tlaèítka úplnì nahoøe na klávesnici – vždy se jim pøiøazuje funkce jaká je nad nimi napsána na displeji. Obvykle je to Storno, Nabídka, Další, Hotovo. šipky nemusím snad popisovat. Šipkami se pohybujete i na internetu a tím se pøesouváte i na jiné odkazy. Zeleným telefonkem voláte, pøijímáte hovory, ale také dlouhým stiskem zamknete klávesnici (odemknete levým funkèním tlaèítkem a *). Tlaèítko s domeèkem má jednu jedinou funkci – a to, že vás vždy dostane odkudkoli za všech okolností na plochu (úvodní obrazovku). Takto je výhodné pustit napøíklad hudbu ve WMP, zapnout Fring, zmáèknout domeèek a poté spustit internet. Bude se vám pøehrávat hudba, budete on-line na ICQ a zprávy se vám vždy ohlásí a pøi tom budete moci surfovat. Backspace/Back vrací zpátky jako tlaèítko Back nebo když píšete tak dokáže mazat znaky jako Backspace. Psaní zpráv na klávesnici mi dìlá i dnes po pár dnech používání telefonu malé potíže. Pod èíslem jedna se skrývá teèka poté otazník, vykøièník, èárka, pomlèka atd. Tyto a další znaky vyvoláte dlouhým stiskem klávesy *, když vyberete Symboly. Køížkem (#) se dìlají pouze mezery. Èísla vyvoláte delším stiskem urèité klávesy. Oceòuji také oproti Nokii 3310 nižší prodlevu pøi psaní, která se dá v nastavení ještì upravit. Tak tøeba když chcete napsat slovo „cau“ (kde písmena C i A mají stejnou klávesu) èekáte menší èas pøed zmáèknutím klávesy znova pro napsání znaku A.

Všiml jsem si takové vady na kráse. Když maèkám ètyø-smìrné tlaèítko, na displeji se objevují , tìsnì nad tlaèítky, takové chybky, spíše zesvìtlení, v kontrastu. Možná je to dáno, jak je promaèkáván plast, který pùsobí na displej a malinko ho maèká.

„HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514

Další ovládací tlaèítka a konektory

Na levé stranì najdeme výstup/vstup pro 2,5mm jack stereo audio a mono mikrofon zároveò. Tìsnì nad ním má místo èteèka microSD kary, kde mùže mít „bejvák“ prý až 4GB SDHC katra (z diskusí). Potvrzena je zatím oficiálnì jen 2GB microSD. Pro lepší ochranu je èteèka kryta èernou gumovou krytkou. Také na levé stranì u displeje mùžete ovládat hlasitost díky dvìma støíbrným volume tlaèítkùm, která jsou spojena v jedno. Nebojte, hrbolky na volume tlaèítku jsou a tak ho snadno nahmatáte.

Pravá strana nese na svém tìle jen jedno støíbrné tlaèítko, po jehož stisknutí mùžete ovládat telefon pomocí hlasovým pøíkazù,... bohužel jen v angliètinì. Zároveò bych chtìl poznamenat, že by HP udìlal lépe kdyby toto tlaèítko hlasového ovládání umístil asi na úroveò volume tlaèítek na opaèné stranì pøístroje.

Dolní strana je malá a nemùže skrývat nic jiného, než konektor pro napájení a datovou komunikaci, zde øešeno pomocí miniUSB portu. Nabíjet tedy lze i z USB portu vašeho osobního poèítaèe, notebooku, prostì všeho co má USB port s +5V. Protože se jedná o chytrý telefon (dùležité slovo je telefon), nesmí chybìt ani integrovaný mikrofon, abychom se dorozumìli s okolním svìtem i po hlase. Ostatnì je to logické, potom by nedávali na pravou stranu tlaèítko hlasového ovládání, kdybychom proto museli mít pøipojený externí mikrofon se sluchátky. Nakonec horní strana neskrývá nic pro jistotu.

„HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514

Displej a podsvícení

Je 2“ aktivní s rozlišením 220x176pix (40x32mm) a dokáže zobrazit až 65k barev. Jeho intenzita jasu i kontrastu se dá mìnit v nastavení. Standardnì je nastaven podsvícení na hodnotu 7. Já ji snížil na 6. Dále lze nastavit i dobu podsvícení displeje, klávesnice a vypnutí celého displeje za úèelem velké úspory energie (úsporný režim). Je jisté, že by bodl displej s vyšším rozlišením a také vetší velikostí. To by ale už nebyl HP tak malý. Co se pozorovacích úhlù displeje týèe, ty jsou vynikající. Tím chci øíct, že z jakéhokoli úhlu i strany nepoznávám znatelné zhoršení viditelnosti. Pøeloženo do èeštiny - Mé oèi dokáží pøeèíst text i jiné obrázky jako kdyby se dívaly pøímo. Celkem fajn, ne? :-). Když na to tak koukám, HP alespoò vyvážil jeden velký zápor v podobì horšího rozlišení za adekvátní klad, což jsou pozorovací úhly.

Displej je kryt plastikovým prùhledným krytem, který je lesklý a tedy se i velmi snadno umaže. Je lemován èerným rámeèkem, jak si mùžete všimnout na fotkách. I ten je lesklý. Proto staèí jen pøejet prstem nebo kùží a už jdou vidìt šmouhy a otisky prstù, na což jsem já velmi háklivý.

„HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514

Repro, sluchátka, mikrofon a další hlasové funkce...

Sluchátka a mikrofon jsou v jednom. Pøipojují se pomocí 2,5mm jacku. Kabel sluchátek rozdìlím na dvì èásti. První èást od konektoru ke krabièce s mikrofonem mìøí pøesnì 1m. Od krabièky k nejdelšímu sluchátku pak navineme další pùl metr, což je vynikající. Mikrofon je tedy integrovaný ve støíbrné krabièce, na které je i tlaèítko mající funkci jako zelený telefonek, tzn. pøijímá hovory. Oceòuji na této krabièce na sluchátkách také další pøídavné volume, díky kterému je možno ovládat hlasitost zvuku ve sluchátkách nezávisle na systémové hlasitosti. To oceníte pøi poslouchání MP3 tøeba za chùze, kdy máte telefon v kapse a nedostanete se na mobil. Proto využijete volume na sluchátkách, které je daleko pøístupnìjší vaší ruce. Jinak ohlednì kvality sluchátek myslím, že není tøeba nic øíkat. Mé uši si myslí, že zvuk je z nich vynikající i basy jsou velmi reálné. Skoro jako bych byl na živých koncertech :-). Bylo by ale dobré, kdyby HP poskytoval k pøíslušenství další krabièku – takovou redukci z 2,5mm jacku na 2x 3,5mm stereo audio a mic. Tak bychom mohli k telefonu snadno pøipojit lepší sluchátka, lepší mikrofon, nebo dokonce subwoofer :-).

Jinak celkem vtipný mi pøijde fakt pøítomnosti funkcí iPAQ Voice Messenger (posílání zvukových e-mailù a MMS), internetové volání („skype“) a dále ovládání hlasem pomocí anglických pøíkazù, pro které je tento telefon pøímo postaven – tzn. hlasové ovládání, a celkové postavení telefonu a jeho pøizpùsobení pro hlasové funkce. Nejvtipnìjší na tom je právì to, že tuto funkci vùbec nevyužiji :-D.

Reproduktor je umístìn vzadu tìsnì nad fotoaparátem a zrcátkem pro autoportréty. Vypadá pìknì, má hezkou møížku a je elegantnì imaginárnì spojen s fotoaparátem. Reproduktor nemá tak slyšitelné basy jako sluchátka, ale i tak je vcelku kvalitní a to i na maximální systémovou hlasitost.

Baterie

Výdrž baterie zatím moc nevím, ani nemohu soudit, jelikož telefon nabíjím teï teprve podruhé po skoro 3 dnech neustálého používání/testování (Stále bìželo: MP3, WiFi, internet, fotoaparát, poøád svítil displej) a to už je co øíci. Tedy vyplývá, že by baterie mohla mít dobrou výdrž. Podle údajù od HP, bychom se tedy mìli dozvìdìt více. Mùžete být až 188 hodin v pohotovosti a až 6,5 hodiny volat na jedno nabití baterie a to díky kapacitì až 1100mAh. Myslím si, že je to celkem dobrý výsledek, vzhledem k pøihlédnutí i k mým zkušenostem. Aktualizace: Telefon vydrží i 5 dní bìžného používání.

Mùj postøeh: Uvažoval jsem, jestli to není moje vina, ale asi není. Mám (tedy spíš mìl jsem) naøízený budík na telefonu a pokaždé, když ráno zazvoní, tak mi užere skoro celou baterku. Nevím, jak je to možné, jelikož mi to vùbec jinak neubírá ani pøi zapnutém WiFi i MP3 nahlas. Vypadá to na nìjakou chybu. Díky tomu mi telefon nevydržel ani jeden den nabitý v úsporném režimu. Teï nevím tedy, zda-li se smát nebo breèet. Veèer jsem nechal telefon nabíjet skoro 4 hodiny. Sotva odpojím z USB nabíjeèky, už mi baterie ukazovala 87%. Pøipadalo mi to divné, ale šel jsem spát. Ráno mi zazvonil telefon, já ho dal do kapsy a hurá do školy. Po pár hodinách jsem zjistil, že na displeji bliká tabulka hlásající kritické množství energie v baterii - pøibližnì 15%. Zajímavé, že po vyjmutí baterie mi telefon ukazoval 33% a mohl jsem na nìm pouštìt MP3 a ubylo sotva jedno procento. Veèer jsem telefon opìt dobil pro jistotu. K breku pak bylo, když mì ráno zase vzbudil a opìt kritické množství energie - Ve škole pak telefon klekl a vydechl. Prostì ten budík to nìjak (promiòte mi ten výraz) sere. Neberte tento odstavec nìjak vážnì. Pokud nepoužívám budík, telefon vydrží i 5 dní používání :-). Nejlepší tedy na tom je fakt, že jsem si telefon poøizoval také hlavnì kvùli budíku s velkým množstvím funkcí. (Že by za tím stál nedoladìný firmware?)

Aktualizace - ÚT 13.11.2007. Baterie opravdu vydrží ohromnou dobu nabitá. Za obèasného používání i týden, za bìžného používání kolem 5ti dní. Každou noc se pøipojím na Wi-Fi, pustím si ÈT24 Live, vyslechnu pár novinek ze svìta politiky, poté i pár písnièek pustím. Celé to zabere kolem pùl hodinky, ve škole pouštím MP3 a mnoho dalších rùzných vìcí a i pøesto telefon vydrží telefon i pøes 5 dní. Pøi neèinnosti se HP uvede do úsporného režimu a tím šetøí cennou energii.

Využití v praxi

Když jdu ze školy, sem tam si pustím nìjakou MP3 nebo vyhledám pár APíèek, kdybych náhodou nìkdy v budoucnu (s notebookem) chtìl provést nìjakou „váj-fáj ekšn“ :-). Samozøejmì z nìj jsou psát SMS, MMS, fotit fotky, volat a všechny další standardní funkce klasického mobilního telefonu dneška. Vzhledem k WiFi je možno pøipojit se bezdrátovì na pøístupová bod a být na internetu, stahovat, surfovat, psát na chatech a ICQ a všude jinde. Fotoaparát sic není nikterak kvalitní, však na zachycení momentù je dostaèující. Geniálnì plní funkci MP3 a video pøehrávaèe, to je ten velký dùvod. Bylo by zbyteèné kupovat mobil zvl᚝, MP3 pøehrávaè zvl᚝ atd.

WiFi a BT

Aby mohl HP iPAQ 514 používat certifikaci WiFi, muselo mu být dáno do podpory i šifrování WPA2. Na svém AP totiž mám WPA2-PSK a to všechno mobil podporuje. V nastavení jdou zjistit i MAC adresy tìchto dvou zaøízení WiFi a BT. Jako každé BT dokáže posílat jinému BT zaøízení fotky, zprávy, video, hudbu a jiný materiál schopný pøenosu. WiFi je nastavitelné jako ad-hoc nebo pøipojitelné pøímo na AP. Nastavení povoluje filtrovat jen zaøízení ad-hoc, jen AP nebo vše dohromady - tedy bez filtru. Již samotné vyhledávání sítí trošku „žere“ baterii, natož pak pøipojení, bytí a komunikace na síti. Není to ale až tak drastické. Daleko vìtší spotøeba by byla i zároveò se zapnutým BT.

Manuály a ostatní papíry

Getting Started Guide, Prospekt HP SW zdarma, Licence pro uživatele, záruèní podmínky a technická podpora, licence k Windows Mobile 6, èeský sešit s pøekladem – Informaèní prùvodce použitím. HP poskytuje možnost všem vlastníkùm tohoto telefonu zdarma stáhnout nìkterý další software. Info o tom naleznete v prospektu o SW zdarma.

„HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514

Omyly

Hned vás vyvedu z nìkolika omylù, které jsem èetl skoro u všech ostatních recenzí.

Video není jen 30ti sekundové, jak uvádí nìkteré weby, ale v nastavení fotoaparátu pod kolonkou VIDEO mùže být nastavena délka bez omezení – i se zvukem, která ovšem závisí na vaší volné kapacitì telefonu – pøípadnì microSD karty. Tu jsem si už já ale nemohl koupit. (Je možné, že se starším firmwarem nemuselo jít video nad 30 sekund, pokud nìjaká pøedchozí verze byla – u mì ale jde neomezenì).

„Zvuk pøi focení nejde vypnout!“ vidím snad na každé diskusi o iPAQ 514. Tak se tomuto problému podíváme na støívko. Jo... dobøe... dostali jste mì :-D. Mnì také nejde vypnout zvuk pøi focení, ale ani mi to nevadí, jelikož je zvuk tichý nezávisle na systémové hlasitosti (proto nejde vypnout). Zacpáním reproduktoru problém hravì vyøešíte, protože i písnièky na maximum utišíte o 95% pouhým ucpáním repráèku. Mám to odzkoušené.

Objevuje se na internetu i pøítomnost IrDA rozhraní u HP iPAQ 514, to však není pravda. Nikde o tom není ani zmínka a v nastavení sítí už vùbec ne. Je to aj logické. Dneska se do mobilních telefonù dávno nemontuje toto zastaralé zaøízení. Tím by beztak HP jen zvýšil náklady na výrobu a spotøebu energie

Další omyl spoèívá v chybnì udávaném rozlišení fotoaparátu. To èiní 1280x1024, nikoli 1280x960. Tato chyba je uvádìna na mnoha serverech.

Testované programy:

Chtìl jsem na mobil QIP, avšak bylo jen pro verzi Windows Mobile 5. I to mi nedalo a zkusil jsem instalovat i tuto verzi. Kontakty se ale nezobrazovaly, dokonce ani v nastavení nic nebylo. Tedy jsem usoudil, že se jedná asi o nekompatibilitu.

Pak jsem hledal další alternativní mobile klienty pro mùj chytrý telefon HP až jsem objevil Fring. Ze zaèátku jsem s ním mìl potíže ohlednì nastavení. Byla to moje chyba a za chvíli jsem s programem umìl. Staèilo jen telefon pøipojit na mùj AP WiFi router a fertig. Jediným problémem mi pøipadala klávesnice, jelikož SMS moc nepíši, a když už, tak po internetu na klávesnici. Tedy to, co bych na svém stolním poèítaèi napsal za 2 sekundy, jsem na mobilu datloval pùl minuty :-D. Opravdu úchvatný zážitek na celý život.

Jako alternativní prohlížeè jsem zvolil Opera Mini jako Java aplikaci. Opera Mobile byla jen trial verze a to se mi nechtìlo instalovat. Pro operu jsem se rozhodl po té co mì obèas IE zaèal zlobit s pomalým naèítáním stránek (asi díky veliké zátìži celého systému) . Opera má i takové domáètìjší èervené prostøedí a je pìknìjší :-). S operou dokonce jdou stahovat obrázky, což se mi s IE nepovedlo. Stránky se i lépe zobrazují.

Další testované programy

 • Google Maps Mobile
 • Slick - mobilní IM pro ICQ, MSN, Jabber...
 • Tornado Power Control
 • ESET Mobile Antivirus
 • Total Commander Mobile
 • MSN Live Maps
 • Core Media Player

Proè jsem si poøídil HP iPAQ 514?

Z mnoha dùvodù. Vzhledem k faktu, že notebook dostanu nejdøíve ke svým 18. narozeninám (bylo mi teï 17), tak jsem chtìl nìco jako jeho náhradu. Ovšem, notebook a PDA nejde srovnávat, ale hlavnì, že to je jako poèítaè. Tedy hlavnì abych mohl stahovat pøes noc s velkou úsporou energie a bez hluku (po dokoupení microSD), abych mohl být na internetu i pøi vypnutém stolním poèítaèi a psát po ICQ s kamarády, abych mìl fotoaparát stále pøi ruce, abych se mohl pøipojovat na BT zaøízení s kamarády a abych mohl psát poznámky do mobile Wordu. Pøece jenom jsem ve své tøídì (možná nejen ve své tøídì) poslední, kdo mìl starý telefon a ještì k tomu Nokia 3310 :-).

Internet Explorer

„Panel adresa“. Zde se píše cílová adresa, kam chcete jít. Tlaèítko backspace v tomto pøípadì slouží jako Zpìt. Pokud ho v panelu adresa déle podržíte zbude vám jen http:// a vy nemusíte tuto èást již psát. V nastavení je i podpora zobrazení stránek ve sloupci i normálnì, jako v normálním prohlížeèi. To ale v pøípadì tohoto malého displeje velmi nedoporuèuji. Ve sloupci je to lepší, i když loga to usekne. Ostatní obrázky se dynamicky zmenší, aby se zobrazily akorát na displej. Malá, velká èi støední písmena? Originálnì jsou nastavena støední písmena, máte-li však dobrý zrak nastavte klidnì nejmenší, tak jako já. Vejde se vám na jednu stránku více textu a nebudete muset tolik klikat šipkou dolu. Nìjaký moderní dùchodce a si klidnì dá velká písmena pøes celý displej :-). Samozøejmostí je ukládání stránek do oblíbených a jejich pozdìjšího vyvolání. Usnadnit práci urèitì mohou klávesy 2 a 8. Klávesa 2 pracuje jako PageUp a naopak klávesa 8 jako PageDown - u mì velmi využívaná tlaèítka v IE.

Èteèka microSD karet

Doplním, až si ji koupím. Zatím ovšem nemohu provést testování a popsat vlastními názory. (Nechtìl by mi nìkdo pùjèit microSD kartièku? :-D)

Aktualizace - ÚT 13.11.2007. Mimochodem. Pøídavnou Micro SD kartu si urèitì poøiïte. Já ji zatím nemám a mé možnosti jsou velice omezené, hlavnì co se multimédií týèe. Už se tìším, až si na kartu nahraji všechny své oblíbené MP3 a filmy, které si budu pøi nudì pouštìt. Za nìjakou dobu totiž pojedeme k pøíbuzným na Moravu a cestu dlouhou 4 hodiny si tak pìknì zkrátím nìjakým tím filmem.

Fotky z mobilu

HP nám k fotoaparátu pøidal i malé zrcátko, s nímž se nám budou lépe tvoøit naše autoportréty. Je opravdu malé, ale vìtší by bylo už ošklivé a kazilo by design. Navíc beztak nepotøebujete v zrcadle vidìt celou osobu, ale spíše jen obrysy postav jen pro orientaci. Èoèka fotoaparátu se nachází hned vedle zrcátka (to je logické). Rozlišení èiní dnes již (pod?)prùmìrných 1,3 megapixelù (1280x1024). K dispozici nám HP pøichystal režimy jako: Noc, Sluneèno, Zamraèeno, Záøivka a Žárovka nebo Automaticky. Pro zvýšení jasu použijte pøi focení klávesy doprava a doleva na ètyø-smìrném ovládacím tlaèítku. Lze nastavit hodnoty od +3 až do -3. Originál je logicky 0 :-). Další funkce, která asi nebude tak èasto užívána, je Režim, v nìmž jsou položky Normální, Série a Èasovaè. Nedoporuèuji používat zoom. Je sice 3x ale pouze digitální a to je i znát. Už pøi zoomu 2x jsou fotky kostièkované a nekvalitní viz. fota níže. Na zoomy si vezmìte nìjaký normální digitální fotoaparát. Jako každý normální i mobilní fotoaparát má možnost volby nižšího rozlišení než originálního nejvyššího podporovaného. V tomto pøípadì jsou možnosti tyto: 176x144, 352x288, 320x240, 640x480, 1280x1024. Fotoaparát smartphonu HP iPAQ 514 tedy shledávám vcelku povedeným s relativnì kvalitními fotkami a prùmìrným nastavením

Fotky byly vyfoceny za rùzných podmínek: za svìtla, tmy, pohybu, zoomu, v terénu. Pro zvìtšení do plné velikosti kliknìte na miniaturu urèitého obrázkù. Pro vrácení se do èlánku kliknìte na BACK ve vašem prohlížeèi

„HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514 „HP iPAQ 514

Windows Mobile 6

Vzhledem možná trochu pøipomíná Windows Vista, pøedevším díky nové prostorové grafice a Media Playeru. Pomocí instalaèního lokalizaèního balíèku na pøiloženém CD mùžete doinstalovat èeštinu. Protože originálnì je operaèní systém jen v anglickém jazyce. ActiveSync 4.5, s jehož pomocí synchronizujeme naše PDA i smartphony, je též jen v anglickém jazyce. Po zapojení kabelu kabel dobíjí telefon a zároveò umožòuje komunikaci mezi poèítaèem a telefonem. Pokud vlastníte Bluetooth, nastavte klidnì pro synchronizaci s telefonem BT zaøízení. Bude to jistì pohodlnìjší než stále vytahovat kabel ze šuplíku.

Další problém tkví v ménì výkonném procesoru, jenž tiká jen na 200MHz. I pohybování se ve Windows je pak docela zdlouhavé. Pøedevším pøi spouštìní nových aplikací. Tento problém se dá vyøešit pøetaktováním procesoru. Ostatnì velmi doporuèuji poøídit si pamìovou kartu microSD, jelikož operaèní systém zabírá pøes polovinu flash kapacity telefonu.

Pøedinstalované jsou také programy jako MS Word, Excel a PowerPoint (Office), Internet Explorer + Outlook, Win Media Player a Live search. Musím se pøiznat, že už mì štve, jak MS i do toho blbého telefonu musí vyloženì doslova „srát“ ten svùj Live search. Tím je mobil skoro prošpikován :-) - Mùže být na úvodní stránce, v menu, v Internet Exploreru a co já vím, kde ještì... :-D. Aby byl telefon více pro uživatele, nemusíte mít poøád jen standardní skin, ale lze ho mìnit.

Aktualizace - ÚT 13.11.2007. Oceòuji jednoduchou práci s SMS zprávami. Smažete, napíšete i otevøete velmi jednoduše. Vyhledávání telefonních èísel v seznamu je tak elegantní, že by mu mohl kdejaký jiný telefon závidìt. Stisknutím klávesy nebo více kláves s urèitými písmeny, telefon vyhledá jména, která tato písmena za sebou obsahují. Napøíklad zadáte klávesy 6, 6, 5 a telefon vyhledá kombinace písmen ve jménech v telefonním seznamu pod tìmito klávesami, tøeba MOK NOK, MOL, atd. atd... Nic lepšího nemùže být.

Synchronizace s WINDOWS MOBILE 6

Aktualizace - ÚT 13.11.2007. Zrovna teï jsem zapojil svùj telefon na poèítaè USB kabelem pro synchronizaci s poèítaèem. Tu si nemùžu vynachválit, jelikož automaticky po pøipojení synchronizuje všechna nová data a nastavení, tudíž nemám žádnou starost. Jen zapojím, poèkám, mezi tím si dìlám nìco svého, a po chvilce kouknu do složky na lokálním disku a je to. Synchronizace probíhá dvìma smìry. Z PC do mobilu a z mobilu do PC podle toho, kde jste naposledy provedli zmìnu. Napøíklad nahrajete MP3 na lokálním disku poèítaèe do složky pro synchronizaci. Program pak po pøipojení zaøízení automaticky nahraje hudbu do mobilu. A naopak, když vyfotíte fotky fotoaparátem, tak se po pøipojení samy nahrají do poèítaèe. A nyní již žádné složité a zdlouhavé synchronizace.

Cena: cca 5600Kè s DPH

Klady a zápory

Klady

 • WiFi, BT
 • Vynikající vybavení a funkce
 • Windows Mobile 6
 • Lokalizaèní CZ balíèek v balení
 • Elegantní design.
 • Malé rozmìry
 • Hodnotné pøíslušenství
 • Cena

Zápory

 • Nedotykový display
 • Pomalejší procesor
 • Nízké rozlišení 220x176
 • Absence FM rádia

TIP: Potøebujete získat MAC adresu WiFI adaptéru, abyste se pøipojili na své zabezpeèené AP? Mnoho lidí stále píše do diskusí a nikdo jim neodpovídá. Já jsem to zjistil nedávno a teï vám popíši návod. Tedy... START --> Nastavení --> Další...(nebo šipku doprava) --> AssetViewer --> Wi-Fi a jste tam ;-). Mimoto, tímto zpùsobem hravì zjistíte i další systémové informace, tak si pohrajte.

Závìr

Windows Mobile 6 vyšel skoro pøed pùl rokem, tak není divu, že aplikací je poskromnu. Asi si poøídím Bluetooth, abych mohl spravovat svùj telefon pohodlnì na dálku a ne stále po kabelu. A myslím si, že vzhledem k cenì a výbavì a ostatním funkcím se ten procesor dá pøežít. Celkový verdikt tedy zní: „Berte pokud mùžete“. Za cenu 5600Kè s DPH se klidnì trumfne i své kolegy z jiných spoleèností, pøedevším v pomìru cena, výbava, funkce. Napoprvé mì hned uchvátil a líbí se mi stále. Nestaèí mi nic jiného než opakovat jiné recenzenty, kteøí recenzovali iPAQ 514 a to jest, že tento chytrý telefon prostì vypadá lépe ve skuteènosti než na obrázku, jak je to skoro u všeho :-D. A nebojte se, displej není zas nìjaký malý nebo špatný. Docela mì nepotìšila absence FM rádia. IrDA dnes již není potøeba, BT bodne, Wi-Fi jako stvoøené pro nìjaké to hackování... No prostì nic lepšího mì nemohlo potkat.

Aktualizace - ÚT 13.11.2007. Po více než jedno a pùl mìsíèním používání, jsem na telefonu HP iPAQ 514 našel jen výhody, nevýhody žádné nebo zatím o nich nevím. Tedy jen mohu potvrdit mé pøedchozí doporuèení ke koupi. Své volby telefonu HP iPAQ 514 nelituji ani po této dobì a asi litovat nebudu. Je prostì dokonalý za ty peníze. Za chvíli si pùjdu objednat 4GB Micro SDHC kartièku, tak vám jí pak zrecenzuji.

„HP iPAQ 514

Fotky ve vìtším rozlišení si mùžete stáhnout --||ZDE||--

Info: Celková velikost fotek v èlánku je 7,939MB.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HP PDA výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 12.10.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 16176x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

mbrtek - 14.11.2007
Recenze výborná, jsem zvìdav až pøibude názor na kartu a jak to funguje s ni. Ja zatim jeste cekam nez ji koupim. potlesk

Jack357 - 14.10.2007
Souhlasím s Duracellem palec potlesk

Duracell - 14.10.2007
Ve¾mi pekne napísaná recenzia - najlepšia, akú som doteraz èítal. Gratulujem :-).

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ