VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Asus G2 - Kdo øíká že notebook není na hry?
Nepihlen nvtvnk

Asus G2 - Kdo øíká že notebook není na hry?

Obliba notebookù neustále roste. Jejich ceny spadly za posledních pár let na velice pøíznivé hodnoty a mnoho modelù už se cenovì vyrovná stejnì výkonnému stolnímu poèítaèi s LCD monitorem. A tak není divu, že se notebooky už používají témìø všude a na všechno. Jedna vìc jim ale stejnì donedávna zùstávala zapovìzená - jako zaøízení na hry se totiž notebook stále pøíliš neuchytil. Je to pøitom škoda, protože mobilita tìchto pøístrojù umožòující pracovat s poèítaèem kde se vám zlíbí, je pøímo vybízející k hraní her na nudné cestì vlakem nebo o pøestávce ve škole.

To, že notebooky vhodné i na hraní her nemají zrovna velký podíl na trhu, má na svìdomí jeden hlavní faktor – na hry potøebujete výkon a ten se nemá pøíliš v lásce s mobilitou. Ne jen, že je tìžké vmìstnat samostatnou grafiku místo integrované do tak stísnìného prostoru jakým vnitøek notebooku bezesporu je, ale nese to s sebou i další problémy jako zvýšení teploty èi váhy. Proto je pro výrobce tìžké vyrobit takový pøístroj pøi zachování dobrých parametrù. Novinka od Asusu – herní notebook G2 má ale parametry více než jen dobré a tak si ho teï pojïme spoleènì pøedstavit.

Asus G2 - pøevzato z - http://www.hwupgrade.it/immagini/ASUSG1P.jpg

Už vzhled tohoto pøístroje napovídá, že se nejedná o nìjakou šedou myš urèenou do kanceláøe. Støíbrnì kovová barva kombinovaná s lesklým èerným povrchem, který je doplnìný o rudì záøící prvky pùsobí celkovì velmi atraktivním dojmem. O zamìøení tohoto modelu vypovídají i speciálnì oznaèené „herní klávesy“ W,A,S,D a také zajímavì provedený touchpad. Sám výrobce si ale moc dobøe uvìdomil, že na hr ho asi tìžko využijete, a tak je souèástí dodávky i kvalitní herní myš. Aby jste si mohli vychutnat všechny hry do posledního detailu, byl použit displej o velikosti 17“. Dùsledkem toho není Asus G2 žádný drobeèek a také 4,4kg hmotnosti už se docela pronese. K pøenášení tedy velmi rádi využijete batoh sladìný s designem notebooku, který dostanete jako pøíslušenství.

Jako procesor je použit velmi výkonný Intel Core 2 Duo T7200, nicménì mùžet si vybrat jak z nižších, tak vyšších modelù, takže není problém osadit slabší T5500 nebo naopak silný T7600 na 2,33GHz. Èipová sada Intel 945PM Express patøí mezi špièku a její využítí urèitì vítáme. K dispozici je 1GB pamìti, který nebude žádné hry omezovat. Grafická karty Radeon X1700 s 512MB rozhodnì není žádné oøezávátko, a tak si budete moci zahrát i nejnovìjší hry se slušnými detaily. Pevný disk o kapacitì 160GB je na notebookové pomìry taky velice slušný, nemluvì o Super-Multi DVD vypalovaèce podporující Light-Scribe. Pro spojení s jinými pøístroji mùžete využít Wi-Fi kartu, integrovaný Bluetooth nebo IrDa. Jako volitelné pøíslušenství mùžete mít i analogový/DVB-T tuner.

Svým výkonem Asus G2 doslova ohromí. Vèetnì pøíslušenství v podobì batohu a herní myši se navíc bude prodávat za cenu kolem 50 000Kè, což je vzhledem k výbavì výborná koupì. V nabídce Asusu je ale i slabší model s oznaèením G1, který mùže uspokojit ty, pro které je padesát tisíc korun moc, ale pøesto si chtìjí slušnì zahrát kdekoliv.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Chvojka
Datum: 28.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5746x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ