VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Notebook HP Compaq nw8440
Nepihlen nvtvnk

Notebook HP Compaq nw8440

HP Compaq nw8440 nabídne mnoho možností za pomìrnì pøijatelnou cenu. Velice elegantní design dává notebooku šarm a úctu. Kombinace èerného metalyzovaného kovu a èerného plastu navozuje dojem velice pevného notebooku. První vìcí, na kterou jsem se koukal jsou samozøejmì panty, je jasné, že za tak krátkou dobu nelze otestovat funkènost pantù za 2 roky, ale pøesto si troufám tvrdit, že za 2 roky budou sloužit úplnì stejnì jako dnes. Rozmìry nw8440 nejsou velké, patøí spíše do støední tøídy. LCD 15,4“ poskytuje rozlišení 1680x1050.Tvarovì se jedná o zcela normální kvádr z bližšího pohledu je ihned vidìt naprosto pøesnì do sebe zapadajících èásti.

Notebook HP Compaq nw8440

Pohled na klávesnici

Pohled na klávesnici mi nezpùsobil žádné trauma jako u jiných modelù, kde se výrobce snaží nacpat klávesy tìsnì vedle sebe a nestandardnì je rozložit po nabízené ploše. U Compaq nw8440 je rozložení v naprostém poøádku. Nízký zdvih a mìkký stisk mì uspokojil. Pøekvapil mì ovšem velký Enter, který èasto a to nejen u notebookù bývá nahrazován za malý. Šest multimediálních tlaèítek není mnoho, mùžu ale øíci, že mi nepøítomnost dalších tlaèítek ani nevadila, naopak klávesnice se stala pøehlednìjší. Tøi tlaèítka pro ovládání zvuku, tlaèítko pro zapnuté/vypnutí Bluetooth, tlaèítko pro rychlou a snadnou zprávu napájení a nakonec tlaèítko pro zjištìní informací o systému.

Reproduktory které nejsou nièím ošizeny

Po stranách klávesnice se nacházejí dva reproduktory. Zvuk, který se linul z tìchto reproduktorù ovládaný zvukovou kartou PremierSound High Definition Audio w/24-bit DAC. Dalším pøekvapením u notebooku Compaq nw8440 byl fakt, že má dvì myši. První myš je v podobì touchpad s dvousmìrným rolováním, druhá myš je v podobì ètyø-smìrného trackpointu, jak ho známe z IBM produktù. Obì myši mají tøi tlaèítka jak jsme tomu zvyklí u normální poèítaèové myši.

Kouzelník pøímo v Compaq nw8440

Tlaèítko FN nemusím snad nikomu popisovat. Ovšem po nainstalování pøiložené utility, bylo možné prostøednictvím tohoto tlaèítka zaktivovat senzor okolního svìtla. Tento senzor se staral o vyvážení Jasu a kontrastu. A mohu øíct, že fungoval 100% spolehlivì. Urèitì ho ocení ti, kteøí si neradi kazí oèi pøílišným svícením monitoru. Samozøejmì, že nastavit Jas bylo možné i manuálnì.

Co se skrývá pod kapotou

V notebooku nw8440 je nainstalovaný Intel Core Duo - T2500, je možné vidìt tento notebook i v jiné verzi a to pøedevším ve verzi, kde je využit Intel Core 2 Duo s L2 cache 4MB, zatímco co T2500 má cache 2MB. I pøesto se jedná o výkonný procesor, který je uzpùsobený pro odbìr, a tak je spotøeba minimální. Osazení grafickou kartou ATI Mobility FireGL V5200 s vlastní pamìtí, která je velká 256MB, je plnì dostaèující pro hraní her. Vybavení pamìtí DDR2 1GB o frekvenci 667MHz. Osazen je pouze jeden slot což umožòuje pozdìjší rozšíøení pamìti až na 4GB. Celý notebook je osazen na èipové sadì Intel® 945PM Express Chipset. Osazení SATA diskem o rychlosti 7 200 ot./min, je u notebooku pøekvapující, bohužel 80GB disk. Na šifrování disku byl použit TPM chip. Compaq nw8440 dále nabízí výstup pro LAN o rychlostech 10/100/1000, dále i modem, což je na dnešní dobu neobvyklé, jako další komunikaèní prostøedek je s okolím je možné pomocí WLAN 802.11a/b/g, pro mobilní zaøízení je zde funkce bluetooth. Pro propojení s TV lze S-Video out. Notebook poskytuje tøi USB 2.0 porty. Oèekával bych, že portù bude víc. Výstup IEEE 1394 FireWire, pro pøipojení digitální kamery, mì potìšil. Pro naèítání fotografií z fotoaparátu jde použít èteèku Secure Digital a Smart Card, samozøejmì nechybí ani zásobník na ètyøi karty. Vzhledem k tomu, že se poèítalo s firemním nasazením, tak je notebook vybaven biometrickou èteèkou prstù. Na pravé stranì se naházejí ještì dva výstupy ze zvukové karty, jeden na mikrofon a druhý na sluchátka. Nakonec mechanika která podporuje všechny bìžné formáty vèetnì dvouvrstvých medií.

Notebook HP Compaq nw8440

Závìr

Celkovì se jedná o hodnotný notebook, který je schopen vykonávat i složitìjší aplikace. Vzhledem k využitému procesoru a grafické kartì, mùžu øíci že se jedná o kvalitní herní notebook. Výdrž baterie je pøimìøená výkonu procesoru. Pro dlouhé trasy je možné pøipojit externí baterii. Nw8440 nabízí také možnost pøipojení externí karty typu - Type I/II PC Card slot supports 32-bit CardBus and 16-bit cards; Express Card slot. Zámek, èteèka otisku prstù a šifrovací èip dìlá s z Compaq nedobytnou pevnost. Velké rozlišení monitoru poskytuje komfortní ètení dlouhých textù. Možnost pøipojit k notebooku mobilní telefon povyšuje notebook ještì do vyšší tøídy. Z pøední strany kontrolky probíhajícího stavu indikují vše dùležité. Tichý chod byl zachován i pøi plném vytížený. Skvìlý WIFI pøíjmaè dokázal zachtit signál i na delší vzdálenost. Cena se pohybuje kolem 55 000Kè.V 3Dmark06 jsem dosáhl 1701 bodù a v RealStorm 1742 bodù.

Klady a zápory

 • + Pøehledná klávesnice
 • + Velké rozlišení monitoru
 • + TMP chip
 • - Málo multimediálních tlaèítek
 • - O nìco málo hluènìjší DVD-ROM

Specifikace

 • Procesor: Intel Core Duo Processor T2500 (2.0-GHz, 667-MHz FSB, 2MB L2 cache)
 • Chipset: Mobile™ Intel® 945PM Express Chipset
 • Pamì:DDR2 - 667Mhz 1GB, max 4GB
 • Pevný disk: 80 GB (7 200 ot./min)
 • Displej: 15.4" WSXGA+ WVA s rozlišením 1680 x 1050 ,16M colors
 • Grafika: ATI Mobility FireGL V5200 s 256 MB pamìti
 • Zvuk: PremierSound High Definition Audio w/24-bit DAC
 • Mechanika: DVD±RW SM DL
 • Komunikace:
  • Modem 56 kb/s
  • Síová karta NetXtreme Gigabit PCI Express Ethernet Controller (10/100/1000)
  • WLAN 802.11a/b/g MOW2
  • Bluetooth
 • Porty/zabezpeèení:
  • 3x USB 2.0
  • VGA
  • vstup mikrofonu, výstup zvuku
  • výstup S-video TV
  • zámek
  • sériový port
  • Firewire (1394)
  • dokovací port
  • integrovaná technologie senzoru pro snímání otisku prstù HP Biometric Fingerprint Sensor
  • Kensington lock slot
  • 7-in-1 Media Reader (Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Smart Media and xD memory cards)
  • napájení
  • RJ-11, RJ-45
  • TPM chip
  • konektor pro cestovní baterii HP Travel Battery
 • Rozšiøující slot:
  • Type I/II PC Card slot supports 32-bit CardBus and 16-bit cards; Express Card slot
 • Hmotnost: 2.6 kg s optickou jednotkou
 • Rozmìry (šíøka × hloubka × výška): 328.6 x 247.3 x 30,3 mm
 • Doba provozu: až 3,5 hodiny
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 15.04.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 9199x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ