VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > MicroStar MSI EX610X - Elegance a síla za lidovou cenu
Nepihlen nvtvnk

MicroStar MSI EX610X - Elegance a síla za lidovou cenu

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu

Tak jsem zase vzal jednu prácièku. Musím nainstalovat ovladaèe a celkovì dát nový notebook MSI EX610X do kupy, aby sloužil systému Windows XP. Stroj byl koupen bez OS (pokud se nepoèítá FreeDOS) a musel proto být nainstalován nìjaký operaèní systém. Kamarádka se rozhodla pro Windows XP. Testy budou zjevnì zajímavé vzhledem ke konfiguraci. Na cenovou kategorii je to totiž opravdu dobrý notebook. Tak se na nìj pojïme spoleènì podívat – na notebook za ménì než 16000Kè s DPH.

Systémové parametry

 • AMD Athlon 64 X2 Mobile TK-55 1,8GHz L2 2x512kB
 • ATI Mobility Radeon HD2400 128MB GDDR3, DX10
 • LCD 15,4" WXGA (1280x800), ACV (Amazing Crystal Vision)
 • Realtek 8.1ch Azalia sound, podpora Dolby Home Theater (RealTek ALC888)
 • RAM 2x1024MB DDR2 667MHz
 • Chipset ATI RX690+SB600
 • LG Hitachi GMA-T20N DVD-RW/RAM
 • GLAN (RealTek 8110C), Wake On LAN, LAN Boot
 • WLAN 802.11b/g
 • Bluetooth, modem 56k/V.92
 • ExpressCard, cardreader 5v1 (xD/SD/MS Pro/MMC/SM)
 • CMOS Webcam 1.3MPx
 • Touchpad se dvìma tlaèítky a scrollovací ploškou

Displej

Displej je veliký lesklý 15,4“. To je nevýhodné pøedevším ve dne, kdy jsou na displeji vidìt stále odlesky, na duhou stranu snadnìji èistí než matný. Vadí mi jeho menší rozlišení. I když dostaèuje, hodilo by se pro MSI EX610X možná trochu vìtší - 1440x900. Je velmi ostrý, má vysoký jas a velmi velkou vìrohodnost barevného podání. Panty jsou dva, sice malé, ale vcelku tuhé, proto, aby displej byl na svém místì, když ho naklopíme do urèitého úhlu. Uvidíme, co bude øíkat spolužaèka, po letech :-).

Pozorovací úhly jsou vcelku dobré. Nejhùøe se na displej kouká zespodu. Odezva je i v rychlých scénách vynikající. Je to vcelku logické. Když je v notebooku, dá se øíci, herní grafická karta (v porovnání s integrovanými), proè by MSI integrovalo spolu s ní LCD, které nestíhá zobrazovat. Tedy LCD musí být adekvátní výkonu grafické karty. To platí i o tomto LCD displeji v recenzovaném notebooku MSI EX610X.

Fotky pozorovacích úhlù mùžete stáhnout ZDE

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Klávesnice a touchpad

Klávesnice má èernou barvu s bíle natištìnými písmeny. Rozložení je velmi dobré, alespoò tedy pro mne, avšak v ergonomiènosti oproti jiným výrobcùm zaostává. Sice neznám z vlastní zkušenosti nové notebooky øady Acer Travelmate, ale dle fotek si dovolím konstatovat, že mají ergonomiètìjší klávesnici, která je v notebooku velmi silný faktor. Klávesnice je rozložena na celé šíøce notebooku a je jinak vcelku vynikající. To je urèitì proto, že MSI vmìstnalo na notebook ještì i numerickou èást klávesnice, a tedy já, zvyklý na klávesnici ze stolního PC, toto rozhodnì vítám. Klávesnice pøes celou šíøku notebooku také vypadá designovì dobøe. Nelíbí se mi totiž stroje, kde je klávesnice bez numerických tlaèítek a jako bonus má velké plastové pruhy okolo sebe. Tlaèítko Fn se mi zdá umístìno trochu nešastnì. Je úplnì nalevo dole a poøád si ji tak pletu s CTRL. Nìkterým uživatelùm pak ono pøehozené tlaèítko Fn za CTRL mùže vadit. Tlaèítko Windows je jen jedno a to na levé stranì. Zprvu jsem si nemohl zvyknout, pøedevším, chtìl-li jsem zmáèknout kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL nebo WIN+L apod. Nyní si dávám pozor a už nemám pøehmaty. Horší to mají uživatelé, jež nìjaký notebook vlastnili.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Numerická klávesnice je stejná jako na obyèejné klávesnici stolního PC, jen nad ní se nachází Insert, Delete, PgUp (Home), PgDn (End), jež známe z umístìní nad šipkami na klasicé klávesnici, pøièemž funkce v závorkách je vyvolána za pomoci stisknutí klávesy Fn. Klávesnici s èísly mùžete (de)aktivovat jednoduše klávesou NumLock. Pokud vás nebaví pøi každém startu notebooku stále aktivovat NumLock, je jednoduchá možnost. Vlezte do BIOSu a potvrïte spouštìní numerické klávesnice automaticky po spuštìní. Ostatnì na vše se mùžete detailnì podívat na fotkách, a to i ve vysokém rozlišení.

Vzhledem k jeho multimediálnímu založení bych èekal vìtší tlaèítka šipek a daleko více multimediálních tlaèítek, která jsou jen: e-mail, internet, Wi-Fi a BlueTooth, search. Avšak kupodivu ani mé velké prsty se šipkami nemají sebemenší potíže, i když sem tam nìjaký pøehmat. Oceòuji dlouhý backspace, jelikož jsem na nìj zvyklý ze své klávesnice. Ve škole mì totiž nejen to vždycky dokáže naštvat - tøeba když pøi hodinì poèítaèù se stále jen pøehmatávám. Shift tlaèítka jsou dvì. Pravé je malé, mohlo by sice být vìtší, ale buïme rádi za levý Shift, jenž je velký asi jako na stolní klávesnici. Beztak levý Shift používám èastìji. Nejmenší jsou klávesy „teèka“ a „pomlèka“, které asi prošly velmi drastickou odtuèòovací kúrou, o trochu vìtší jsou tlaèítka „ù“, „§“, „ú“, „)“, jež nemìla tak pøísného trenéra.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Na touchpad jsem si první den nemohl vùbec zvyknout. Je totiž hrubý, no spíše matný nebo zdrsnìlý, na rozdíl od lesklých. Touchpad je bílý a není moc prohloubený a zapuštìný do tìla notebooku. Po chvíli jsem mìl z touchpadu znecitlivìlý ukazováèek :-D, jak je zdrsnìlý. Asi také nejsem zvyklý. Stále více výrobcù osazuje své notebooky srollovací ploškou jako náhradu scrollovacího koleèka na myši. Je to výhodné, i já jsem z toho nadšen, že nemusím tak složitì posouvat internetové stránky. Scrollovací ploška je na pravém boku touchpadu. Pro zmìnu mi trvalo, než jsem se s ní nauèil zacházet. I tak obèas mi okno ujede kam nemá a než se „vyscrolluju“ zpìt tak na PC už bych to mìl 3x. No, hold myš je myš :-), a když nìkdo chce mobilitu, tak musí zaplatit urèitou daò. Právì jsem si uvìdomil, že touchpad už ovládám jak king, scrollovací plošku brzy a klávesnici se brzy dostanu pod kalhoty :-D. Touchpad vypnete klávesami Fn+F3, aby vám pøi psaní kurzor myši neklikal jak šílený, když se o nìj opøete rukou.

Celkový vzhled, materiál a design

Notebook je 15,4“, na povrchu èerné barvy a je matný, tím pádem je jasné, že na nìm jde vidìt každá neèistota a prach (ale naštìstí ne otisky prstù, tím trpí jen lesklé povrchy – tj. tøeba displej, ale na ten nesahám :-). Kolem dokola notebooku MSI EX610X je svìtle šedivý pruh, jenž pìknì ladí a je souèástí vnitøního plastu. Uvnitø je klávesnice i nad ní èerno, avšak pod klávesnicí je svìte šedivá. Pìkný kontrast dvou barev, a pøitom nebije do oèí. Stejnou barvou jsou i tlaèítka pod touchpadem, která se zdají být dobøe zapuštìna a pìknì splývají. Uprostøed tlaèítek „myši“ je prohloubené místo, nejspíše na èteèku otiskù prstù u dražších modelù. Šedivá barva pod klávesnicí doplòuje šedivý touchpad, který ji má trochu tmavší. Na tomto plastu nalezneme i dvì díry, pro držení víka pøi zavøení displeje. Diody indikující stav notebooku, náležící do šedivého pøední èásti, jsou pod prùsvitným plastem, nad nimiž kralují i ikonky, jež nám napoví, co která dioda signalizuje. Modrá na levém kraji signalizuje zapnutí notebooku. Pokud bliká, notebook právì spí. Notebook celkovì je utvoøen z plastu mající matný povrch – alespoò zevnìjšek (není divu vzhledem k cenì), i tak se vyvyšují svou tvrdostí a hlavnì nikde nic nevrže. Klávesnice je èerná s bílými písmeny.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Plasty jsou na svoji cenovou kategorii kvalitní. Všechny plasty drží pøi sobì a hlavnì nevržou. Dva èerné, malé ale tuhé panty dobøe udrží celý displej. Pokud budete víko notebooku otevírat pomalu, otevøete ho i jedním prstem respektive jednou rukou. Víko je pro zmìnu též zahaleno do èerného kabátu, kde si uprostøed kraluje nápis MSI ve støíbrném koleèku. Nejhezèí je v noci, kdy displej podsvítí a spolu s ním i logo MSI. Tlaèítko zapínání je též pìknì podsvìtleno, a to modøe. Svìtlo je intenzivní a docela oslòující. Mì osobnì zatím nijak nerušilo dokonce ani v noci, zatím. A to už MSI EX610X testuji „hezkejch pár dní“.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Rozmìry: 358x259x27~33mm pøi váze 2,68kg. Notebook je ve své kategorii tìžký/lehký akorát a i jeho rozmìry nevyboèují ze standardu jak v horším, tak v lepším smyslu. Váží 2,68Kg a mìøí na šíøku 36cm, na délku 26cm, na výšku 2,7cm pøi otevøeném víku a 3,3cm pøi víku zavøeném. Víko není tedy nijak tlusté.

Porty, konektory a jejich rozložení

Umístìní portù a konektorù shledávám relativnì dobrým. Urèitì bych ale pøesunul pár portù podle svého gusta, nejlépe pár dalších USB na zadní stranu. Jinak s výbavou konektory jsem relativnì spokojen, hlavnì tìmi multimediálními.

Zadní strana

Na zadní stranì je veden vývod opravdu horkého vzduchu ze systému chlazení notebooku MSI EX610X. Poté vstup na zámek Kensigton a to vše. Kde nic tu nic. Osobnì by mi vyhovovalo mít další dva USB konektory na zadní stranì.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Pøední strana

Pøední strana skrývá tøi zvukové 3,5mm jack konektory: Line-in, mikrofon a 2.1 reproduktorový výstup. Poté najdeme èteèku pamìových karet 5v1 (xD/SD/MS Pro/MMC/SM) krytou záslepkou, proti prachu popøípadì jiným nepøíjemným vlivùm a šoupátko pro otevírání víka notebooku. Díky audio èipu Realtek HD možno zapojit reproduktory až do 5.1 konfigurace (v SPDIF až 8.1). Rùžový vstup na externí mikrofon se stane výstupem na center reproduktor a subwoofer, modrý Line-in vstup se stane výstupem zadních reproduktorù a nakonec zelený výstup na stereo reproduktory bude plnit funkci pøedních reproduktorù. Konektory zvuku bych pøedevším z tohoto dùvodu umístil na pravou nebo levou stranu. Už jen z multimediálního hlediska. V SPDIF konfiguraci dokáže audio kodek až 8.1 kanálový zvuk.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Pravá strana

Pravá strana je nejlépe vybavená strana, plná mnoha konektorù. Nalezneme zde tedy pøedevším ty multimediální. Odzadu je skryt konektor pro napájení notebooku z adaptéru, dále VGA port na zapojení CRT monitoru nebo staršího LCD, TV-Out pro pøipojení k TV, HDMI port, jenž pøenáší obraz i zvuk ve vysokém rozlišení do moderních LCD TV nebo plasma panelù. Následuje dvojice USB 2.0 a jeden mini FireWire. Øíká se to nejlepší na konec, ale v tomto pøípadì vás asi trochu zklamu. Pod ExpressCard slotem se skrývá i možnost pøipojení externí antény pro integrovanou TV kartu. Nyní pøichází ono zklamání, jelikož TV karta je dodávána jen s dražšími modely. Ale po dokoupení pøíslušné karty se dá urèitì TV karta zprovoznit. Vždy i samotné MSI na svém webu dává ke stažení ovladaèe TV karty.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Levá strana

Je chudší než pravá strana ale rozhodnì bohatší než pøední a zadní dohromady, nejen z hlediska poètu, ale reálné využitelnosti. Využitelná je (zøejmì) druhá Kensigton zdíøka na zámek, konektor RJ45 GLAN 10/100/1000 (Gigabit Ethernet), RJ11 pro zapojení telefonního modemu. Následují dva USB 2.0 (480Mbps) porty a nakonec klasická slim DVD-RW/RAM mechanika. Nechápu logiku výrobcù, proè jich vìtšina umisuje zvukové konektory na pøední stranu. Vždy na této levé stranì by byly konektory daleko lépe pøístupné a pohodlnìjší.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Grafická karta a výkon

Grafická karta je podle výrobce a utilitek AMD ATI Mobility Radeon HD2400 s tìmito parametry:

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Nainstaloval jsem ovladaèe grafické karty, které jsem stáhl z oficiálních stránek výrobce MSI pøímo na urèený typ notebooku, jelikož stáhnuté ze stránek AMD nefungovaly – pøi instalaci se totiž vyskytla chyba ovladaèe. Chyba nastala i pøi spouštìní 3Dmarkù, a tudíž musel být nainstalován hotfix, který se zapíše do poèítaèe a díky nìmu jsem byl schopen provést benchmarky.

Benchmark

Benchmarky:3Dmark03, 3Dmark05, 3Dmark06, Aquamark, pøièemž mì pøekvapila rychlost verze 06. Jelikož jsem výkon shledal podoben se svojí nVidia GeForce 6600GT ve stolním PC, srovnání výkonù jsem se rozhodl vložit do recenze. Pøidám i výkony starších mobilních grafik jako napø: mobile 6200, 7000... Ostatnì, výkon ve 3D aplikacích je stejný pøi zapnutých i vypnutých šetøících technologiích. Maximálnì se lišil jen o pár bodíkù, ale to je malá odchylka. Vzhledem k pøehøívání, jsem tedy spolužaèce nechal šetøící technologie zapnuty. Výkon se jí nesníží (max. o pár jednotek %) a výdrž se rapidnì prodlouží. Grafika Mobility Radeon HD2400 je chladná karta, v neèinnosti mùže mít jen 30 – 35C za pokojové teploty.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

CPU, RAM a výkon

AMD Athlon èi Turion?

CPU je dle výrobce AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55. Aplikace však hlásí, že se jedná o AMD Turion 64 Mobile TK-55. Dle mého se jedná o pøeznaèené AMD Turiony a AMD dìlá jeden velký marketingový tah na nic netušící zákazníky. Když si to tak vezmu, ani já bych nevìdìl, že tyto „Athlony“ jsou ve skuteènosti Turiony, kdybych si to sám nemohl okoukat. Ostatnì i další specifikace tomu napovídají. Možnost, že programy nerozeznají procesor není na místì, jelikož tvùrci aplikací již vydali nové verze programù. aby rozeznaly nové procesory. Všechny programy CPU oznaèují jako AMD Turion Mobile, ale jeho název je AMD Athlon... Ha! A teï sem je dostal :-). Podíval jsem se na internet a vzal si na mušku AMD Athlony 64 a Turiony 64 a jádro onoho CPU v notebooku mající název Taylor. A svìte div se, jádro Taylor je pouze pro Turiony.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Velký vliv na spotøebu a TDP má i ona technologie AMD PowerNow!, která sníží násobiè na minimum a sníží i napìtí, pozor sníží se i výkon (to má vliv jen na hry a aplikace nároèné na CPU). Kupodivu na hry to má dopad ne tak veliký, jak jsem oèekával a na který jsem byl psychicky pøipraven. Mùžete pøesvìdèit v testech výdrže, notebook vydrží díky šetøícím technologiím naživu déle a má proto i menší teploty jader. Zrovna teï mám pøed sebou monitoring teploty komponent a obì jádra kolísají kolem 45 - 50C, zatímco pøi vypnuté spoøící technologii mají teplotu obì jádra kolem 58 – 65C. AMD PowerNow! doporuèuji mít zapnutou témìø poøád, kromì her, tam se hodí i každý kousek výkonu navíc. Zatímco v kanceláøských aplikacích nebo pøi pouštìní filmù je lepší technologii zapnout.

Operaèní pamìti jsou vskutku výkonné. Výkonu navíc pøidává dual channel. K dispozici jsou pouze 2 pamìové sloty, a tak jsou oba zaplnìné. Pro pøípadnou výmìnu modulù za vìtší kapacitu pøi zachování dual channelu budeme muset tedy vymìnit obì RAM. Pamìti zvládnou až 667MHz a proto je divné, že jedou jen na 600MHz. Pro využití plného potenciálu pamìtí by pak propustnost mohla být vìtší – možná v øádech stovek MB/s a pøi hrách to již jde sakra znát.

Další testy CPU a RAM lze zhlédnout ZDE

Benchmark

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Zvuk a repro

Pokud se mám pøiznat, zvuk z notebooku vychází, pro mì, vskutku kvalitní na to, jaké to jsou chrastítka malé. Vzhledem k faktu, že se jedná o zvukovou kartu Realtek s 8.1 kanálovým zvukem Azalia sound a s podporou Dolby Home Theater (RealTek ALC888), pocity z filmù stanou daleko lepší podívanou.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Výdrž a baterie

Mìøení probíhalo od 100% do 5% baterie, kdy se PC pøepnul do režimu spánku. Technologie AMD PowerNow! je technologie, jež sníží násobiè a napìtí jádra. V tomto pøípadì násobiè z 9x na 4x a napìtí z 1,1V na 0,9V. Testy byly provádìny za normální pokojové teploty.

Kanceláøská práce: (zapnuté Wi-Fi, jas 50%, prohlížení webu, obèasný zápis na disk)

 • S vypnutým AMD PowerNow!: 1hod 15min (01:15:00)
 • Se zapnutým AMD PowerNow!: 1hod 46min (01:46:00)

Sledování filmù: (vypnuté Wi-Fi, jas 50%, sledování DivX filmu z HDD

 • S vypnutým AMD PowerNow!: 1hod 13min (01:13:00)
 • Se zapnutým AMD PowerNow!: 1hod 35min (01:35:00)

Hraní her: (vypnuté Wi-Fi, jas 50%, spouštìní benchmarkù a her)

 • S vypnutým AMD PowerNow!: Test nezdaøen, zamrzání systému (vysoká teplota CPU?)
 • Se zapnutým AMD PowerNow!: 1hod 31min (01:31:00)

Pøekvapily mì velice pøíjemnì testy výdrže na baterie pøi herních testech. Se zapnutými šetøícími technologiemi vydržel MSI EX610X bìžet, na kapacitu baterie, kupodivu 1,5hodiny, což je skoro stejné jako pøi pøehrávání filmu se stejným nastavením spotøeby, které ani nijak drasticky neovlivnily výkon v 3D aplikacích, jak vìtšina naøíká v diskusích. Teï mì „dodìlala“ skuteènost, že když jsem testoval výdrž na baterie ve 3D aplikacích pøi vypnutých šetøících technologiích, tak notebook stále zamrzal, podle mì je to vysokou teplotou, která dosahuje až pøes 75C. Grafickou kartou (ovladaèi) to není, jelikož to dìlá jen s vypnutým PowerNow! Kdybych testy provádìl nìkde venku, urèitì by se procesor nepøehøíval. Tøeba to zkusím :-D

6ti èlánková Li-Ion baterie s kapacitou 4400mAh je chránìna dvìma zámky. Jeden zámek je na odemèení baterie, ten druhý je jako záloha. Baterie má výstupní napìtí 11,1V a kapacita 4400mAm umožòuje napájet podle výrobce notebook až 2 hodiny. Podle mých testù baterie vychází výsledky jiné, pøibližnì o pùl hodiny ménì, avšak to mùže být zapøíèinìno jiným nastavením, napøíklad podsvícením LCD, pøipojitelnými zaøízeními atd. Baterii nabíjí 19V adaptér, který je dostateènì dlouhý. Skládá se ze dvou èástí - napájecí kabel a adaptér napìtí. Adaptér dokáže krmit notebook až 90Watty za vstupního napìtí 100-240V - 50/60Hz, což je pro tuto konfiguraci notebooku více než dostaèující.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Hluènost, teplota, chlazení

Naopak hluènost notebooku byla znaènì vysoká. Poté, co jsem nainstaloval ovladaèe ke komponentùm, se otáèky a tím pádem i hluènost vìtráku snížila pøi neèinnosti na minimum. Od této doby byla hluènost minimální. Jen pøi zatížení potøeboval systém profouknout vzduchem a tak si na okamžik zvýšil otáèky. Jinak je notebook MSI EX610X tichý a nerušil mì. To sem spíše daleko více slyšel svùj stolní PC, od nìhož jsem sedìl 3 metry, než notebook, jenž mi byl posazen na klínì. V diskuzích právì se množily problémy s vìtrákem, který odvádí teplo. Prý bìžel stále na 100% i pøi neèinnosti, vìtšina lidí to vyøešila updatem BIOSu, u mì pomohlo nainstalovat ovladaèe. Pokud by ovladaèe nepomohly, zkuste flash BIOSu. Možná již nový BIOS má automaticky aktivovanou šetøící technologii AMD PowerNow! a proto již ostatním vìtrák nebìžel stále naplno. Kdo ví.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

I pøi bìžné práci pøi neèinnosti nemá problém se CPU dostat nad 60C, GPU kolem 45C. HDD je o nìco lepší – kolem 40C, což je tak hranice, kdy je disk v bezpeèí. Za tak vysoké teploty mùže žroutský AMD Athlon 64 X2, který se hlásí v aplikacích jako Turion. Nechápu proè si koneènì AMD nevymyslí nìjakou novou mobilní platformu. Není totiž zrovna nejideálnìjší cpát do notebookù staré Turiony pøeznaèené na Athlony. Mnoho lidí má zafixováno, že Athlon = výkon a tak se AMD dokonale zbaví sklady zátìže od starých Turionù. Abych nekritizoval jen AMD, vzpomeòme si na Intel, který do svých notebookù cpal Pentia 4 s vysokým TDP. To také nebyl nejchytøejší krok. Jako náhrada stolního poèítaèe – doslova „pøenosný PC“ – byla využitelnost dobrá. Ale nikdo není dokonalý.

Celkové chlazení je postaveno dobøe. Pøes nìkolik møížek na spodku notebooku protéká chladný vzduch a obtéká tak komponenty uvnitø. Nejdøíve je chlazen procesor a poté grafika. Okamžitì poznáte rozdíl pokud máte aktivovány šetøící technologie, jelikož pokud nemáte tak teplo z procesoru je odvádìné více a grafika je tak obtékána teplejším vzduchem a je tedy teplejší. Vzduch z výfuku chlazení dá tak vìdìt, že notebook využívá výkonnou grafiku a CPU. Z výfuku vzduchu odchází totiž jen horký vzduch. V dnešních zimních studených dnech je to výhoda. Hlavnì když komponenty uvnitø vyhøívají klávesnici, touchpad a i spodek notebooku. Takže když ho mám na klínì pìknì mi høeje na nohy, ruce mi rozmrazí výfuk vzduchu vzadu a klikání na klávesnici a na touchpad je pøíjemné... Je vám tedy v zimì zima? Není nic snadnìjšího než si poøídit tento notebook MSI EX610X za 16 tisíc korun èeských s DPH.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Vlevo teploty pøi aktivovaných šetøících technologiích a vpravo bez nich.

Pevný disk (HDD)

Pevný disk je typu 2,5“ SATA s 5400 otáèkami za minutu a svou tichostí pøedèil nìkolikanásobnì i hluènost chladícího systému. Hluènost je tedy minimální, jestli opravdu funguje je nutno se pøesvìdèit sám pøiložením ucha pøímo pod disk. Seek neslyšíte vùbec ani pøi nároèné zátìži. Rychlostí opìt pøekvapil. Pokud vás jméno výrobce nenapadá... Výrobce disku je provìøeným a kvalitním dodavatelem nejen pro notebooky (samozøejmì), stolní PC, ale i pro servery – Ano øeè je o Western Digital. Rozhodnì pro mì lepší než nìjaký Hitachi, který všude cpou.

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Benchmark

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Pøídavné karty a pøíslušenství

Notebook disponuje, v dnešní dobì již samozøejmým integrovaným Bluetooth a Wi-Fi od výrobce Atheros. Jako pøíslušenství moc u notebooku nenajdeme vzhledem k jeho cenì. Adapter píská - Souèástí balení je: MSI EX610X, baterie 6-èlánková s kapacitou 4400mAh, napájecí zdroj s výkonem 90W, napájecí kabel 230V, recovery DVD s ovladaèi, CZ manuál, CZ záruèní list. Adaptér, zapojený v zásuvce, ale jaksi píská, avšak jde to slyšet jen v noci nebo pøi absolutním tichu. V pøípadì, že by vás pískání rušilo, staèí jednoduše dát ho nìkam do polièky nebo zavøít do šuplíku jako já. Ve velkém vytížení se adaptér dle mého souzení docela zahøívá, až jsem se bál, aby mi pøes noc neshoøel pokoj :-D. Tak to zase ne, to je extrém.

BIOS

BIOS je skuteènì chudý. Není divu, jedná se totiž o AMI BIOS notebooku, na nichž se ani nepoèítá s pøetaktováním nebo ladìním výkonu. Avšak alespoò více možností napájení, nastavení šetøení energií, thermal monitoring. Vlastní zmìna násobièe. Fotky BIOSu si mùžete prohlédnout níže. Vidíte tu chudobu? Ani ta nejhorší souèasná základní deska nemá tak pøíšerné možnosti nastavení

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Zamìøení notebooku

Zamìøení je multimediální, jak již jsem výše zmínil. Neodpovídá tomu však výdrž, hluènost však shledávám na pøíjemné úrovni. Bylo by také lepší, kdyby výrobce MSI pøidal více multimediálních tlaèítek napøíklad volume up/down, mute, play, pause, stop... Vím, že tyto funkce lze èásteènì praktikovat i pomocí tlaèítka Fn, ale speciální multimediální klávesy by se hodily. Èásteènì notebook nabádá ke koupi i lidi pracující v kanceláøích, kteøí by si chtìli v nìjakém tom volnì zahrát i nové hry. Za tu cenu tak velký grafický výkon, 2GB RAM a dualcore CPU, zabaleno do pìkného designu pod køídly MSI.

Závìr

Tento pìkný a elegantní notebook má jednu velikou nevýhodu, a to procesor. Spotøeba jak „jeden panelák“ pomalu :-). Ne, dìlám si srandu. TDP musí být opravdu vysoké, když teplota je stále kolem 60C a vìtrák fouká stále horký vzduch. Jinak jde, za tu cenu, o vysoce výkonný notebook a s pìkným designem. Za ty peníze to opravdu stojí, jen si budeme muset zvyknout na èastìjší hluk ventilátoru a nižší výdrž na baterie. Výkon ve Windows XP je vynikající a dokonce pøedèil i má oèekávání. Dokonce i samotné repro pøekvapilo. Z herních testù nejsem nijak nadšen ale ani nijak zklamán. Kdyby Mibility Radeon HD2400 mìla být moji budoucí grafikou v notebooku urèitì bych nelitoval. Co se monitoru týèe, asi bych já sám zvolil matný displej, lesklý mnì osobnì moc nevyhovuje. Pomineme-li fakt, že baterie toho moc nevydrží a nebudeme notebook MSI EX610X moc èasto pøenášet, je to ideální výkonný spoleèník do nepohody za opravdu lidskou cenu. Kdybych notebook MSI EX610X mìl zhodnotit v porovnání s notebookem Acer Aspire 5520, urèitì bych zvolil MSI EX610X. Acer má sic modernìjší design, avšak má daleko vyšší výkon v pomìru k cenové kategorii (i kdybych odmyslel cenu Visty v Aceru). Myslím, že Vista Home Premium padne na MSI EX610X jak ušitá. Dále kapacita baterie se dá pøekousnout vzhledem k cenì a výkonu. MSI EX610X je pøece jenom spíše na takové to malé domácí pøenášeníèko :-) mezi obývákem, pokojem, ložnicí, popøípadì jinou místností. Doslova „pøenosný PC“. Baterie by tedy zde sloužila jako UPS. Když vás nìkdo bude rušit pøi své práci, odpojíte notebook z adaptéru a pùjdete na pùdu, kde opìt zapojíte adaptér chcete-li, a nebo necháte dojít na baterie. Na dlouhé výlety si poøiïte nìjaké 12“ notebooky s výdrží až 4 hodiny.

Klady a zápory

Klady

 • Scrollovací ploška na touchpadu
 • Numerická klávesnice
 • Multimediální založení
 • 2048MB RAM v Dualchannelu
 • Vysoký výkon výpoèetní i 3D v pomìru k cenì
 • Kvalitní provedení a design

Zápory

 • Výdrž na baterie
 • Málo multimediálních tlaèítek
 • Rachtání v pravé dolní èásti klávesnice
 • Pøehozené Fn tlaèítko

Info: Notebook je prodáván bez OS, respektive FreeDOS, což je asi tak užiteèné jako lednièka s kompresorem o výkonu 0,1W. Tedy i cena notebooku je bez OS.

Cena: cca 15 500 Kè s DPH

Pozn redaktora: Nyní jsem z MSI EX610X tak zblblý (v dobrém slova smyslu), že když jsem teï sedìl u svého stolního PC, tak jsem hledal všude možnì po stole touchpad a divil se, že ho nemohu najít :-D. (Dodatek: Stalo se mi to znova a už nìkolikrát :-). To ale pøejde.)

MicroStar MSI EX610X – Elegance a síla za lidovou cenu - Vseohw.net

Za zapùjèení notebooku MSI EX610X dìkuji své spolužaèce a kamarádce Danušce :-).

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte notebooky MSI a jiné výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 20.02.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 13447x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

combo22 - 17.05.2010
Prosim ta vedel by si mi poradit ako flashnut ten bios na aktualnu verziu??Nejde mi taktovat grafika a bios mam uz stary viac ako 2roky..diky :-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ