VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Notebook HP Compaq nx7300 - Lehký elegán
Nepihlen nvtvnk

Notebook HP Compaq nx7300 - Lehký elegán

Decentní èerný design notebooku pùsobí elegantnì a stylovì. Za pomìrnì dobrou cenu postaèí i ménì nároènìjším lidem. Ohromuje pøedevším rozložením kláves. Klávesnice má standardní zdvih. Tichý prùklep nikoho nevyruší i v té nejhlubší noci. Klávesy jsou standartnì velké, tudíž nehrozí zbyteèné pøeklepy. Co se mi na klávesnici líbilo, ale nejvíc byl velký „Enter“ jako u pevné stolní klávesnice. Ètyøi multimediální klávesy. První zleva slouží k vypnutí a zapnutí Bluetooth a WiFi. Další tøi ovládají zvuk. Vypnutí/zapnutí zvuku, ztlumení a zesílení. Další tlaèítka s použitím FN slouží k úpravì jasu, zjištìní stavu baterie a pøesunu do režimu spánku.

Display HP Compaq nx7300

Obrazovka je bohužel lesklá. Pøi vìtším slunci není na obrazovce témìø nic vidìt. Vìrohodnost barev je výborná. Barvy nejsou zbyteèné vybledlé jak se tomu stává u vìtšiny notebookù. Z venkovní strany je obrazovka pokovená. To zvyšuje životnost nx7300. Panty u display mají drobnìjší charakter, pøesto se chovají dost pevnì. Bohužel životnost pantù není nikdy možné vysledovat bìhem mìsíce používání. Tohle lze vysledovat až tak po roce používání. Ovšem pozorovací úhly nejsou optimální. Díky použité technologii. Na obrázku vidíte jak si v tomto testu notebook nx7300 poradil.

HP Pozorovací úhly

Reproduktory

Oproti notebookùm od firmy Acer mají všechny notebooky HP kvalitní zvuk. Reproduktory u HP Compaq nx7300 tomu nejsou nijak výjimkou. Reproduktory se nacházejí po stranách klávesnice. V mém testu jsem testoval pøi jaké hlasitosti zaènou reproduktory takzvanì chrastit. Nahrávky si mùžete stáhnout o pár øádkù níže. A zvuk tak posoudit sami.

Zvuk reproduktorù pøi testu - Kliknìte na pøedchozí text. Hlasitost návhrávky, není maximální hlasitost reproduktorù.

Zvuk jak øíkám kvalitní. Jen obèas si reproduktory neporadí s vysokými tóny.

Citlivost touchpadu

Touchpad u HP Compaq nx7300 je docela vydaøený. Dvì tlaèítka jako u myši. Co bych ale vytkl je absence prostøedního tlaèítka. Èásteènì ho nahrazuje scrollovací èást vpravo na touchpadu. Tato èást je oznaèena vodorovnými proužky.

Vstupy a výstupy

Notebook nx7300 nabídne trojici USB 2.0 portù. Což pøi dnešní spotøebì není zrovna dostateèné. Absence PS/2 nutí k pøipojení externí myši jedinì pøes USB. Jeden výstup na modem, ethernet, mikrofon, sluchátka, D-SUB, externí konektor na baterii a Fire-ware.

Výkon

Vzhledem k tomu, že se jedná o notebook støední tøídy nemùžeme oèekávat extrémní výkon. HDD notebooku byl podroben testu v HD tune. Výsledky mùžete zhlédnout na obrázku. Nìkomu se mùže zdát, že výsledky nejsou nijak výborné. To je zpùsobeno rychlostí otáèek, jak už to totiž bývá, tak i zde byl kvùli energetické úspoøe nainstalován HDD, který disponuje s 5400ot.

HD tune test

Jediné co stojí za zmínku je vytížení procesoru pøi plné zátìži harddisku. Bylo vytížení jen 3.5%. Bìžnì bývá od 5% - 13%. Co se týèe rychlosti pamìtí a vyrovnávací pamìti. Tak jsou rychlosti pøijatelné.

everest test

Co se týèe rychlosti vypalování DVD nepatøí mechanika zrovna mezi rychlíky. Doba èekání není, zase tak dlouhá, aby jste nad ní láteøili. Hravì si poradí se všemi dnešními formáty.

HP nx7300 HP nx7300

Klady a zápory

+ stabilní a pìkný design
+ pohodlné rozložení kláves
+ možnost pøipojení externí baterie
- lesklý display
- hluènost v zátìži
- jen 3x USB 2.0

Pár slov na závìr

HP Compaq je zajímavým produktem od spoleènosti HP. Pìkní klasický design ho dìlá použitelný jak pøi zábavì tak i pøi jednání. Funkce bluetooth mì potìšila, protože nerad tahám od mobilu nìjaké kabely. Dostateènì citlivý touchpad. Notebook se nijak ani pøi té nejvìtší zátìži nepøehøíval. Jako jiné jeho konkurenèní produkty. Pokoušel jsem se na nìm spustit i hru konkrétnì The Battle for Middle Earth. Hra fungovala bez znatelnìjších zásekù na ultra high detail, pøi nejvyšším možném rozlišení. Lepší hratelnost ale byla na high detail. Tak to je asi vše. Máte-li dotazy èi zkušenosti s notebookem, tak pište, komentáøe maily. Prostì nebojte se dát svìtu svùj názor.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 20.09.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 10425x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Jozo - 03.10.2007
Sam ho mam z datapointu,kvalitka za babku:o) palec ano

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ