VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Logitech QuickCam Pro 9000 - Kvalitní HD špionáž
Nepihlen nvtvnk

Logitech QuickCam Pro 9000 - Kvalitní HD špionáž

Logitech QuickCam Pro 9000 - Kvalitní HD špionáž

Design, materiál a umístìní komponent

Webová kamerka Logitech QuickCam Pro 9000 stojí na noze se dvìma tuhými klouby, aby kamera držela ve výšce na uživatelem urèené pozici. Jak mùžete vidìt na fotkách, kamera je vedena ze dvou noh. Jedna noha je dvojná a kulatá, druhá je jen jedna a je placatá. Ta je tìžká, pro držení stability a nese na sobì gumové nožièky. I tak si myslím, že by bylo dobré udìlat druhou nohu trochu vìtší, tedy širší. Celková konstrukce je robustní a spadnutí z mírné výšky by urèitì pøežila.

Logitech QuickCam Pro 9000 Logitech QuickCam Pro 9000

Celý zevnìjšek kamery Logitech QuickCam Pro 9000 je vyroben z èerného matného plastu. Jen pøedek je veden v lesklém provedení. Èoèka je ukryta na levé stranì pod sklíèkem v modrém nádechu (asi na odfiltrování UV záøení). Okolo je èoèka lemována støíbrným páskem s nápisy: Carl Zeiss, Tessar 2.0/3.7, 2MP Autofocus. Již z názvù jde poznat, oè se bude jednat. Koukám, že èoèky Carl Zeiss jsou na více kamerkách. Tato firma totiž vyrábí kvalitní profesionální optiku pro rùzné vìci – nyní i pro webové kamerky. Mikrofon je na pravé stranì a kryt èernou møížkou.

Logitech QuickCam Pro 9000 Logitech QuickCam Pro 9000

Kvalita videa a fotek

Jak mùžete vidìt na fotkách a videu níže, kvalita kamery Logitech QuickCam Pro 9000 je opravdu úžasná na webovou kameru. Mùj úžas ještì více umocòuje pøítomnost samoostøení objektivu za chodu zaøízení (myslím tím pøi natáèení videa atd) a sledování oblièeje, nebo skupin lidí. Tím je však snížena kvalita, jelikož je používáno digitálního zoomu. Proto je výhodnìjší nebýt od kamery pøíliš daleko – max. 2m. Video lze pak nahrávat ve formátu WMV až pøi HD rozlišení 960x720 pixelù

Logitech QuickCam Pro 9000 Logitech QuickCam Pro 9000

Funkce a pøipojení

Pøipojení, pøipojuje se pomocí USB konektoru a nìho se také napájí. Konektor ale není pozlacený. To však nijak neomezuje jeho funkènost. Délka USB kabelu èiní 180cm, což je urèitì více než dostaèující. Další, dnes již už samozøejmou funkcí, je pøítomnost integrovaného mikrofonu. Ten má funkci RightSound na odfiltrování okolního šumu a poèítaè tak zaznamenává jen krásný èistý zvuk

Logitech QuickCam Pro 9000 Logitech QuickCam Pro 9000

Software a ovladaèe

Software s ovladaèi ke kameøe Logitech QuickCam Pro 9000 se instaluje velmi dlouho až mì to pøestávalo bavit. Software také umožòuje jít do rozlišení až 8 megapixelù (interpolovanì). Samotná kamera však podporuje pouze 1600x1200 (HD). V oblasti designu i funkènosti mì ale mile pøekvapil. K velmi povedenému øadím softwarový zoom a sledování oblièeje postavy. Pomalu si zaèínám pøedstavovat mít tuhle kamerku na špehování :-). Automatické ostøení na skrytou kameru jako stvoøené, sledování oblièeje také. I když nìkdy se mi zdá, že kamerka ostøí moc èasto, i když není tøeba. To zvyšuje prodlevu focení, kdy musíte èekat, až se kamera znovu zaostøí nebo to dokonce znekvalitòuje videa èastým samoostøením.

Logitech QuickCam Pro 9000 Logitech QuickCam Pro 9000 Logitech QuickCam Pro 9000

Technologie webové kamerky

Carl Zeiss

Profesionální výrobce optik do zaøízení, nyní i do webových kamer

RightLight 2

Kamera dokáže zaznamenávat kvalitní videa i za zhoršených svìtelných podmínek

Logitech Video Effects

Po výbìru avatara mùžete sledovat, jak postavièka vìrnì kopíruje vaše pohyby

Right Sound

Pomocí této technologie zaøízení odfiltruje všechen pøebyteèný šum a zaznamenává tak jen kvalitní zvuk

Autofocus

Automatické zaostøování webové kamerky softwarem i za chodu èinnosti zaøízení

CENA: cca 1950Kè s DPH

Klady a zápory

Klady

  • Použité technologie
  • Autofocus
  • Vysoké HD rozlišení
  • Kvalitní a robustní provedení

Zápory

  • Cena
  • Moc èasté zaostøování (i když není tøeba)

Závìr

Kamerka Logitech QuickCam Pro 9000 mì zaujala na první pohled a možná si ji i koupím nebo o tom budu silnì uvažovat, jelikož si šetøím peníze na nìco jiného :-D. Prostì elegantní webová kamera s takovou kvalitou, funkcemi, auto-ostøením objektivu, mikrofonem s odfiltrováním šumu, elegantním softwarem, profesionální optikou Carl Zeiss a za takovou cenu... Silným konkurentem v cenové kategorii do dvou tisíc s DPH by pak mohla být jen Creative Labs Video Blaster WebCam Live! Optia AF. Jinak vìtšinu technologií webky mám odzkoušené a doporuèuji...

Za krátké zapùjèení webové kamery Logitech QuickCam Pro 9000 dìkuji mému kamarádovi Sumi :-D, který mi ji vypùjèil na otestování funkènosti.

!!!_FOTKY a VIDEA z webové kamerky si mùžete stáhnout ZDE_!!! (30MB)

Videa a fotky jsou nezmenšené, aby vynikla skuteèná kvalita fotek a videí. Celková velikost stahovaného souboru nepøesáhne 30MB.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte webové kamery výhodnì na Mallu

© Èestmír Suchý
Datum: 10.11.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 10909x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ