VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Webcamera Trust- WB-3400T
Nepihlen nvtvnk

Webcamera Trust- WB-3400T

Malá modrostøíbrná kamerka mùže zdobit Váš monitor za necelých 600,- korun. Pohyblivá hlavice do všech stran a více než 1,5 metru dlouhý kabel Vám umožní nasmìrovat si zaøízení, kam bude potøeba. Taktéž ji mùžete pomocí gumové pøíchytky pøipevnit k LCD displeji Vašeho notebooku. Na vrchní èásti se skrývá malé støíbrné tlaèítko, které spolupracuje s dodávaným softwarem a po stisknutí vytvoøí jednotlivý snímek, který uloží na disk. Naopak na dolní èásti je modøe zbarvená LED dioda, která dodává zajímavý vzhled a velmi dobrý pøehled o tom, zda je kamera v provozu, èi je vypnutá. Kamera s 30 snímky za sekundu, tvoøí obraz, který pomaleji reaguje na rychlejší pohyby. Maximální rozlišení, kterého mùžete dosáhnout je 640 x 480. Což odpovídá kvalitì webkamery. Dá se tak pohodlnì využít i pro video hovory. K použití kamery je potøeba nainstalovat ovladaèe, dodávané na CD, které je souèástí balení. Na disku je také dodáván software AcrSoft VideoImpression 2. Kamera poté bez problému komunikuje se všemi vybranými aplikacemi a to pøes rozhraní USB 1.1. Co se týèe mikrofonu, je vestavìn v dolní èásti. Kvalita mikrofonu je velmi uspokojivá a to i na vzdálenost pøibližnì jednoho metru.V pøípadì využití v hluèném prostøední nastává problém se zesilováním pozadí, ale k této situaci dojde málokdy a nijak neomezuje uživatele.

Software

webkamera pøevzato z (Autor: httpwww.trust.com)

AcrSoft VideoImpression 2

Tento program je dodáván v balení s webkamerou a využijete ho na záznam videa a na pøípadné jemné úpravy po nahrání.

Skype

Firma Skype Technologies S. nedávno uveøejnila novou verzi vydaøeného komunikaèního klienta Skype 2.0 a to s mnoha novými funkcemi. Jednou z tìchto možností je video hovor, který pøenáší jak snímaný zvuk tak i obraz. Tak už nemusíte jen hovoøit do mikrofonu, ale otevírá se tak mnohem jednodušší komunikace s druhou osobou.

Catfood CAM Saver

Velmi užiteèný spoøiè, který snímá obraz z webkamery a živì ho pøehrává na vašem monitoru. Instalace tohoto spoøièe je velmi jednoduchá a rychlá.
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Ondøej Novotný
Datum: 16.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 8194x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ