VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Apokalypsa uvnitø DVD mechaniky
Nepihlen nvtvnk

Apokalypsa uvnitø DVD mechaniky

Apokalypsa uvnitø DVD mechaniky

LiteOn SOHW 1633S - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz

Asi pøed tøemi a pùl roky jsem si koupil DVD-vypalovaèku LiteOn SOHW 1633S s biosem BS0C. Vypalovala dobøe. Jednoho dne (cca 3 roky zpìt) veèer jsem však hrál svoji tehdy nejoblíbenìjší hru Need For Speed Underground 2 a tehdy se to stalo. Vložil jsem CD do mechaniky s tím , že si zahraji NFSU2. Také že ano. Hrál jsem asi pùl hodiny. Po pùl hodinì jsem hrál závody Okruhy, kde mùj poèítaè potøeboval naèíst zøejmì nìjaké informace z CD, tudíž roztoèil mechaniku. A v tom okamžiku nìco v poèítaèi bouchlo a mìlo to zvuk jako benzínová motorová pila doslova. Okamžitì jsem vypnul natvrdo poèítaè, protože jsem byl tehdy lama a myslel jsem si, že vystøelil vìtrák od procesoru a nadìlal mi v PC paseku. Otevøel jsem case, ale nic nikde nebylo. S HDD také nic nemohlo být, protože by se už pøed vypnutím nejspíše sám vypnul. Uvažoval jsem ještì o zdroji a mechanikách. Zdroj to nebyl. Ano byla to jedna z mých mechanik. S nejistotou a strachem jsem zapnul opìt poèítaè. Dìsivý hluk se rozléhal celým bytem. Jelikož už bylo hodnì hodin, okamžitì jsem vysunul obì mechaniky a co jsem nevidìl...... Horší spouš v oblasti PC jsem snad v životì nezažil. Ani se to nedá popsat. Po té jsem opìt vypnul PC a vyndal tu onu mechaniku.Celé 2 dny jsme to s takou èistili. Rozebírali, vyfoukávali smetí, vyklepávali...

CD - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz CD detail - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz

I po tomto èištìní nìco v mechanice rachtalo, pøi vložení CD. Byl to velký kus CDèka zabodlý uvnitø mezi plechem a elektronikou celé nechaniky. Kousíèek vedle a mohl být poškozen laser na snímání diskù. Další den v sobotu šel mùj taka se zeptat do poèítaèového obchodu, jestli je opravdu možné, aby se CD zozlítlo v mechanice. Oni potvrdili, že ano a že se jim to také párkrát stalo, tudíž všechna vina z rozstøeleného disku a pøípadné poškození mechaniky ze mì spadla. Po té již mechanika záhadnì fungovala, jak mìla až do souèasné doby, kdy píši/vkládám tento èlánek. Mechanika v pohodì ète i vypaluje DVD disky +R/RW, -R/RW. CDèka však záhadným zpùsobem mechanika nepøeète ani nevypálí. Prostì se v Tento poèítaè neukáže nic. Jako by byla mechanika prázdná. Dávám vinu onomu rozstøelenému disku který poškodil ètecí a zapisovací hlavu CD laseru nebo pár spojù v elektronice, která až po dlouhé dobì dvou let po katastrofì pøestala fungovat (napø vlivem vlhkosti a tepla). Dnes už ji používám jen na ètení DVD. Vypalovat ani èíst pøi vypalování z ní netroufám – asi víte z jakého dùvodu. No pøece, kdyby byl náhodou poškozen i laser :-). Teï už je mi jedno zda-li tato mechanika bude nadále fungovat nebo ne. Protože já už jsem na ní udìlal mnodo experimentù.

Možné dùvody rozstøelení disku v mechanice:

  • Jedna má teorie, proè se CD rozstøelilo mùže být tato: Když jsem vkládal disk do mechaniky, tak motùrek na roztáèení CD disk nakøápl ve støedu a po znovuroztoèení pøi hraní hry se to roztoèilo tak na maximum, že prasklinka od motùrku se odstøedivou silou zaèala rychle zvìtšovat až nakonec CD prasklo, obì pùlky se rozlítly a roztøíštily se o plechové stìny mechaniky a zbytky vibrovaly v mechanice.
  • Druhá možnost by mohla být tato: I pøes to, že CD bylo kvalitní od firmy Tevion s rychlostí 52x, mohl jsem mít smùlu na vadný kus CDèka. Prostì špatnì vyrbené a pak již vše dokonèila možnost èíslo jedna.

Jinak musím øíci, že me tato mechanika udivila. Vypalovala dokonale a rychle a to dokonce i po apokalypse, která se v ní odehrála. Stále mechanika drží, takže ještì snad nìjaký ten pátek vydrží ;-D.

Mechanika detail - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz Mechanika detail - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz Mechanika detail - $uch@rC – www.casopis-oci.xf.cz
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 15.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 12289x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Macka - 29.04.2013
:D Tak to je zakleté cd...èítala som tvoj èlánok a mala som pocit, že ho píšem ja :D Asi pred pol hodinou sa mi stalo to isté a s tým istým CD- NFSU2 a tiež som si najprv myslela, že je to vìtrák :D To bola šupa! Ale dvd mechaniku som rozobrala, vyklepala (malo to zvuk ako lentilky), ale zase to frèííí... X-)

fruti - 27.04.2007
mì se to uz stalo ano a vysypaval sem tøísky ještì rok po explozi :). jednalo se o hudební cd verbatim, ale na støedu byla milimetrová prasklinka

$uch@rC - 01.11.2006
njn :)

pavouk1 - 30.10.2006
aneb Nová chrana proti èerným kopiím :-D X-) kam se hrabe StarForce :-D

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ